Skutky apoštolov

Skutky apoštolov

9 Obrátenie Šavla. – 1 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi  2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ 5 On povedal: „Kto si, Pane?“ A ten: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť.“ 7 Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. 8 Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 9 Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil.

10 V Damasku bol istý učeník, menom Ananiáš, a Pán ho vo videní oslovil: „Ananiáš!“ On povedal: „Tu som, Pane.“  11 A Pán jemu: „Vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla, prímením Tarzského; práve sa modlí 12 a vidí muža, menom Ananiáša, ako vchádza a vkladá naň ruky, aby sa mu vrátil zrak.“  13 No Ananiáš odpovedal: „Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.“ 15 Ale Pán mu povedal: „Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela; 16 a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno.“ 17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal: „Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý.“ 18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zosilnel.

 

Šavlova kázeň v Damasku. – Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku  20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom. 21 Všetci, čo počúvali, žasli a vraveli: „Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem nato, aby ich v putách odviedol k veľkňazom?“ 22 Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš.  23 Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. 24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť. 25 No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby.

 

Šavlova návšteva v Jeruzaleme. – 26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom. 27 Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene.  28 A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. 29 Rozprával a prel sa aj s helenistami a oni ho chceli zabiť. 30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.

 

Obdobie pokoja pre Cirkev. – 31 A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

 

Peter uzdravuje ochrnutého v Lydde. – 32 Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k svätým, čo bývali v Lydde. 33 Našiel tam istého človeka, menom Eneáša, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal na posteli. 34 Peter mu povedal: „Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a usteľ si.“ A on hneď vstal.  35 A videli ho všetci, čo bývali v Lydde a Sárone, ktorí sa obrátili k Pánovi.

 

Peter vzkriesil Tabitu v Joppe. –  36 V Joppe zasa bola istá učeníčka, menom Tabita, čo v preklade znamená Dorkas. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala. 37 No v tých dňoch ochorela a umrela. Keď ju poumývali, vystreli ju v hornej sieni. 38 A pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: „Príď bez meškania aj k nám!“ 39 Peter vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty, čo im urobila Dorkas, kým bola medzi nimi. 40 Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom obrátený k mŕtvole povedal: „Tabita, vstaň!“ Ona otvorila oči, a keď videla Petra, posadila sa. 41 On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju živú.

42 Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána. 43 Potom zostal ešte veľa dní v Joppe u istého garbiara Šimona.

 
2. Právomoc veľkňaza sa v náboženských otázkach rozširovala aj na Židov, ktorí žili za hranicami Palestíny. Výraz „Cesta“ tu znamená cestu spásy, život podľa Kristovho učenia (porov. 24, 22). Preto výraz píšeme s veľkým C.
11. Rovná ulica je jedna z dvoch hlavných ulíc v Damasku a viedla z východu na západ.
13. „Svätí“ sú kresťania (9, 32. 41; 26, 10); podobne aj „posvätení“ (20, 32; 26, 18).
20. Pavol je presvedčený, že sa mu na ceste zjavil sám Ježiš, a to osobne, a svoje videnie zaraďuje medzi ostatné zjavenia Vzkrieseného, keď tvrdí: „Poslednému zjavil sa aj mne“ (1 Kor 15, 8). Nejde teda u Pavla o nejaký vnútorný, duchovný zážitok na ceste do Damasku, ale o skutočné videnie (1 Kor 9, 1), ktoré Pavol dobre rozoznáva (porov. 2 Kor 12, 1 – 4).
23. Pavol sa v Damasku zdržal iba krátko a potom odišiel na púšť do Arábie, aby sa tam v samote pripravil na svoje budúce poslanie. Potom sa vrátil znova do Damasku (Gal 1, 17) a vtedy sa prihodilo, čo sa spomína vo v. 23 – 25.
28. „Žil s nimi“; doslovne: vchádzal a vychádzal (porov. 1, 21).
35. Sáron je rovina pozdĺž palestínskeho pobrežia pri Stredozemnom mori; tiahne sa od mesta Joppe po Cézareu.
36. „Dorkas“ (gr.) znamená „Srnka“.
Skutky apoštolov