Skutky apoštolov

Skutky apoštolov

20 Pavol opúšťa Efez. Cesta do Troady. –  1 Keď potom rozruch ustal, Pavol si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a odišiel do Macedónska. 2 Prechádzal tými krajmi, povzbudzoval bratov mnohými slovami a prišiel do Grécka. 3 Tam strávil tri mesiace, a keď sa chystal odplaviť do Sýrie, Židia mu strojili úklady. Preto sa rozhodol, že sa vráti cez Macedónsko. 4 Sprevádzali ho Berejčan Pyrrhov syn Sopater, zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus, Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus.  5 Oni šli vopred a čakali nás v Troade.  6 My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali sedem dní.

 

Pavol v Troade. Vzkriesenie Eutycha. –  7 Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň chcel odcestovať, a pretiahol reč až do polnoci. 8 V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, bolo mnoho lámp. 9 Istý mladík, menom Eutychus, sedel v okne, a pretože Pavol dlho hovoril, tvrdo zaspal. Premožený spánkom spadol z tretieho poschodia dolu. Zdvihli ho mŕtveho. 10 Pavol zišiel dole, ľahol si naň, objal ho a povedal: „Neplašte sa, lebo jeho duša je v ňom.“ 11 Potom sa vrátil hore, lámal chlieb a jedol, dlho, až do svitania, ešte hovoril a potom odišiel. 12 Chlapca priviedli živého a nemálo ich to potešilo.

 

Z Troady do Milétu. –  13 My sme skôr nasadli na loď a odplavili sme sa do Assonu, kde sme mali pribrať Pavla; on tak určil, lebo sám chcel ísť po súši.  14 Keď sme sa s ním v Assone zišli, vzali sme ho a išli sme do Mitylény.  15 Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali naproti Chiosu, v ďalší deň sme pristáli pri Samose a v nasledujúci sme došli do Milétu. 16 Pavol sa totiž rozhodol obísť Efez, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby bol na Turíce podľa možnosti už v Jeruzaleme.

 

Rozlúčka so staršími z Efezu v Miléte. – 17 Z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. 18 Keď k nemu prišli, povedal im: „Vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie; 19 ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali z úkladov Židov; 20 ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch; 21 ako som zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša. 22 A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. 23 Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma očakávajú okovy a súženie. 24 Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.

25 A teraz viem, že už neuvidíte moju tvár: nik z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. 26 Preto vám v dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, 27 lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú.  28 Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.  29 Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. 30 Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. 31 Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás.

32 A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými. 33 Netúžil som po ničom striebre ani zlate, ani odeve. 34 Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou.  35 Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; lebo on povedal: ,Blaženejšie je dávať, ako prijímať.‘“

36 Keď to povedal, kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. 37 Všetci sa dali do veľkého plaču, vešali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho. 38 Najviac ich bolelo jeho slovo, že už neuvidia jeho tvár. A vyprevadili ho na loď.

 
1. Svätý Pavol odišiel z Efezu pravdepodobne na jar roku 57.
5. Rozprávanie znova pokračuje v prvej osobe množného čísla a končí sa až v 21, 18. Znamená to, že vo Filipách sa pripojil k Pavlovi Lukáš.
6. Dni Nekvasených chlebov sú sviatky židovskej Veľkej noci.
7. Prvý deň po sobote je nedeľa, čiže deň Kristovho zmŕtvychvstania. Máme tu dôkaz, že kresťania od počiatku slávili nedeľu ako deň Pána (Zjv 1, 10; 1 Kor 16, 2). Lámanie chleba tu znamená slávenie Eucharistie.
13. Asson bol asi 40 km od Troady na ázijskom pobreží.
14. Mityléna bol prístav na ostrove Lesbos.
15. Chios a Samos sú ostrovy v Egejskom mori.
28. Výraz „biskup“ (gr. epískopos) pôvodne znamenal strážcu, dozorcu, zodpovedného za spoločenstvo. Len neskôr, asi na začiatku 2. storočia, sa stáva titulom biskupského úradu a hodnosti, odlišných od úradu kňazov (presbyterov).
29. Nebezpečenstvo náboženských novátorov. Porov. Gal 1, 7 – 9; 5, 7 – 12; Flp 3, 2; Kol 2, 8. 10. 19; Zjv 2, 6. 15.
35. Tento Ježišov výrok nie je zachytený, zapísaný v evanjeliách, a preto ho voláme „agrafon“, čiže nenapísaný výrok. Zachoval sa v ústnom podaní.
Skutky apoštolov