Skutky apoštolov

Skutky apoštolov

8 Prvé prenasledovanie Cirkvi. Šavol. – 1 Šavol schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie. 2 Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali. 3 Ale Šavol ničil Cirkev, vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia.

 

Evanjelium v Samárii. – 4 Tí, čo sa rozpŕchli, chodili a hlásali slovo.  5 Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. 8 A v meste nastala veľká radosť.

 

Čarodejník Šimon. – 9 V meste predtým istý muž, menom Šimon, robil čary a ohromoval samárijský ľud, tvrdiac, že on je niekým veľkým. 10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: „On je Božia sila, ktorá sa volá Veľká.“ 11 Počúvali ho preto, že ich už dlhý čas ohromoval čarami.  12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži i ženy. 13 Vtedy uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. A keď videl, že sa dejú znamenia a veľké divy, tŕpol od úžasu.

 

Peter a Ján v Samárii. –  14 Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 17 Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.

18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze  19 a povedal: „Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého.“ 20 Ale Peter mu povedal: „Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. 22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. 23 Lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti.“ 24 Šimon odpovedal: „Modlite sa vy za mňa k Pánovi, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali.“ 25 Tak dosvedčovali a ohlasovali Pánovo slovo. A keď sa vracali do Jeruzalema, v mnohých samárijských dedinách hlásali evanjelium.

 

Filip krstí etiópskeho eunucha. – 26 Pánov anjel povedal Filipovi: „Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy; je pustá.“  27 On vstal a šiel. Tu videl Etiópčana, eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu, 28 a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 Tu povedal Duch Filipovi: „Choď a pridaj sa k tamtomu vozu.“ 30 Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: „A aj rozumieš, čo čítaš?“ 31 On odvetil: „Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?“ A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho.  32  Stať Písma, ktorú čítal, bola táto:

 

„Viedli ho ako ovcu na zabitie

a ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá,

tak ani on neotvorí ústa.

33 Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený.

A kto bude rozprávať o jeho rode?

Lebo jeho život sa berie zo zeme.“

 

34 Eunuch povedal Filipovi: „Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe či o niekom inom?“ 35 Tu Filip otvoril ústa a, počnúc týmto miestom z Písma, zvestoval mu Ježiša. 36 Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch vravel: „Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?“  (37) 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho. 39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel; ale šiel svojou cestou plný radosti.  40 A Filip sa našiel v Azote. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium, až prišiel do Cézarey.

 
5. Filip je jeden zo siedmich mužov, ktorých apoštoli ustanovili, aby „obsluhovali pri stoloch“; nie je totožný s apoštolom Filipom.
12. „Meno“ tu označuje samého Krista.
14 – 17. Je to klasické miesto Svätého písma, ktoré poukazuje na jestvovanie sviatosti birmovania, odlišnej od krstu.
19. Od tohto Šimona sa odvodzuje názov „simónia“, ktorým sa označuje akékoľvek kupčenie so svätými vecami a úradmi v Cirkvi.
27. „Kandaké“ nie je vlastné meno, ale označuje hodnosť kráľovnej. Všetky etiópske kráľovné mali titul kandaké, ako zasa egyptskí králi sa menovali faraóni.
32. Porov. Iz 53, 7. 8.

32 – 33. Iz 53, 7 – 8. Izaiáš predpovedá, že Mesiáš bude nevinne a trpezlivo trpieť a zomrie bolestnou a ponižujúcou smrťou.
37. Tento verš Neovulgáta vynecháva. Znie: „Filip mu povedal: ,Ak veríš z celého srdca, slobodno.‘ A on odpovedal: ,Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.‘“ Ide o veľmi starú glosu, ktorú zachovali niektoré grécke rukopisy, ako aj Vulgáta (text inšpirovaný krstnou liturgiou).
40. Azot je mesto na pobreží Stredozemného mora, asi 37 km na sever od Gazy. Cézarea sa nachádza asi 50 km od dnešného Tel Avivu, tiež na morskom pobreží.
Skutky apoštolov