Skutky apoštolov

Skutky apoštolov

18 Založenie cirkvi v Korinte. –  1 Potom z Atén odišiel a prišiel do Korintu.  2 Tam našiel Žida menom Akvilu, rodom Ponťana, ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k nim, 3 a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval; boli výrobcami stanov. 4 Každú sobotu hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov.

5 Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš.  6 Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: „Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom.“ 7 Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka, čo si ctil Boha, menom Títa Justa; jeho dom bol spojený so synagógou. 8 A predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím domom; aj mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť.

9 Pán povedal v noci vo videní Pavlovi: „Neboj sa, len hovor a nemlč, 10 veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu.“ 11 Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo.

 

Pavol pred prokonzulom Galliom. –  12 Keď bol v Achájsku prokonzulom Gallio, Židia svorne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu 13 a hovorili: „Tento navádza ľudí, aby protizákonne uctievali Boha.“ 14 Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa, povedal Gallio Židom: „Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin, vypočul by som vás, ako sa patrí. 15 Ale keď sú to spory o slovo, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom.“ 16 A odohnal ich od súdnej stolice. 17 Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. A Gallio sa o to vôbec nestaral.

 

Pavol sa vracia do Antiochie. –  18 Pavol tam zostal ešte veľa dní; potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchrách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub. 19 Keď prišli do Efezu, tam ich nechal. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. 20 A keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, neprivolil, 21 ale pri rozlúčke povedal: „Znova sa k vám vrátim, ak to bude chcieť Boh,“ a odplavil sa z Efezu.  22 Keď prišiel do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie.

 

V. Tretia Pavlova misijná cesta, 18, 23 – 21, 26

 

Apollo v Efeze. –  23 Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov.  24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach.  25 Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. 26 Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. 27 A keď chcel odísť do Achájska, bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo z milosti uverili. 28 Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem, že Ježiš je Mesiáš.

 

 

1. Korint bol hlavným mestom provincie Achájsko a dôležitý prístav.
2. Cisár Klaudius to urobil roku 49 alebo 50. Túto udalosť spomína aj historik Suetonius. Pontus je severná maloázijská krajina na brehu Čierneho mora.
6. Porov. Mt 10, 14; Lk 9, 5. Slová „vaša krv na vašu hlavu“ znamenajú, že sami nesú zodpovednosť za to, že odmietli ponúkanú spásu.
12. Lucius Junius Gallio, starší brat filozofa Senecu, bol prokonzulom Achájska (v rokoch 51 – 52 alebo 52 – 53). Potvrdzuje to aj nápis nájdený v Delfách.
18. Kenchry boli východným korintským prístavom, z ktorého lode plávali smerom k Ázii. Nevie sa, o aký sľub u Pavla ide. Podľa niektorých by šlo o nazirejský sľub (porov. 21, 23; Nm 6, 1), ktorý trval aspoň mesiac.
22. „Vystúpil, pozdravil cirkev“, pravdepodobne cirkev v Jeruzaleme.
23. Tu sa začína tretia Pavlova misijná cesta (roky 53 – 58). Jej hlavným cieľom a strediskom bolo mesto Efez, odkiaľ zašiel cez Macedónsko do Korintu a tým istým smerom späť do Jeruzalema.
24. Alexandria v Egypte bola aj kultúrnym strediskom Židov.
25. „Cesta“; porov. poznámku k 9, 2.
Skutky apoštolov