Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

IV. Dejiny judských kráľov, 10 – 36

 

10 Rozpad ríše. –  1 Roboam prišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. 2 Keď to počul Nabatov syn Jeroboam – bol totiž v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom –, vrátil sa Jeroboam z Egypta. 3 Dali ho zavolať poslami. Jeroboam a celý Izrael išiel a hovoril Roboamovi: 4 „Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Uľahči nám teraz ty tvrdú službu tvojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a budeme ti poddaní.“ 5 On im povedal: „O tri dni sa vráťte ku mne!“ Ľud teda odišiel.

6 Kráľ Roboam sa radil starších, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a pýtal sa: „Akú odpoveď mi radíte dať tomuto ľudu?“ 7 Povedali mu: „Ak budeš na tento ľud dobrý, ak si ho získaš a budeš s ním hovoriť priateľsky, bude ti poddaný po všetky dni.“ 8 Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, ktorí vyrástli s ním a boli v jeho službách. 9 Opýtal sa ich: „Čo mi radíte vy? Akú odpoveď máme dať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: »Uľahči nám jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec!«?“ 10 Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali: „Toto povedz ľudu, ktorý ti vravel: »Tvoj otec nám jarmo zaťažil, ty nám ho odľahči!« Toto im povedz: Môj malíček je hrubší ako pás môjho otca! 11 Áno, môj otec na vás navalil ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu pridám; môj otec vás šľahal bičmi, ja vás však budem šľahať šťúrmi!“

12 Keď na tretí deň prišiel (Jeroboam a) všetok ľud k Roboamovi, ako im povedal kráľ: „Vráťte sa ku mne na tretí deň!“, 13 kráľ im dal tvrdú odpoveď, kráľ Roboam odmietol radu starších 14 a podľa rady mladíkov im hovoril: „Môj otec vám jarmo zaťažil, ale ja k vášmu jarmu pridám, môj otec vás šľahal bičmi, ja vás budem šľahať šťúrmi.“ 15 Kráľ teda neposlúchol ľud, lebo to Boh tak riadil, aby Pán splnil svoj sľub, ktorý dal Nabatovmu synovi Jeroboamovi prostredníctvom Šílana Ahiáša.

16 Keď celý Izrael videl, že kráľ nepočúva naň, odpovedal ľud kráľovi:

 

„Aký podiel máme na Dávidovi?

Nemáme dedičstvo v Izaiho synovi.

Každý domov, Izraeliti!

Teraz si hľaď na svoj dom, Dávid!“

 

A všetci Izraeliti odišli domov.

17 Ale nad Izraelitmi, ktorí bývali v judských mestách, vládol Roboam. 18 Kráľ Roboam poslal Adurama, ktorý stál nad robotami, ale Izraeliti ho na smrť ukameňovali a kráľ Roboam horko-ťažko vysadol na voz a ušiel do Jeruzalema.  19 Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa.

 

 

1 – 19. Porov. 1 Kr 12, 1 – 19.
19. Až do dnešného dňa – porov. pozn. k 8, 8.
Druhá kniha kroník