Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

25 Amasiáš. – 1 Amasiáš mal dvadsaťpäť rokov, keď začal kraľovať, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Joadan z Jeruzalema. 2 Robil, čo sa páči Pánovi, nie však z celého srdca. 3 Len čo mal vládu pevne v rukách, pobil svojich sluhov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca.  4 Ale ich synov nezabil, ako je písané v knihe Mojžišovho zákona, kde Pán prikazuje: „Nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia za svojich otcov, ale každý zomrie za svoj hriech.“

5 Amasiáš zhromaždil Júdovcov a postavil ich podľa rodov, podľa veliteľov tisícok a stotín z celého Júdu a Benjamína. Spočítal ich od dvadsaťročných nahor a zistil, že ich je tristotisíc vybraných, ktorí môžu ísť do vojny narábať kopijou a štítom. 6 Aj z Izraela si najal stotisíc udatných bojovníkov za sto hrivien striebra. 7 Vtedy k nemu prišiel Boží muž a hovoril: „Kráľu, nech s tebou netiahne izraelské vojsko, lebo Pán nie je s Izraelom, s nikým z Efraimcov. 8 Choď iba ty a drž sa mužne v boji, (ináč) ťa Boh nechá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh môže pomôcť, ale aj poraziť.“ 9 Amasiáš odpovedal Božiemu mužovi: „A čo robiť so sto hrivnami, ktoré som dal izraelskému oddielu?“ Boží muž odpovedal: „Pán má toľko, že ti môže dať oveľa viac ako toto.“  10 Nato Amasiáš oddelil oddiel, ktorý k nemu prišiel z Efraima, aby šiel domov. Oni sa veľmi nahnevali na Júdovcov a s rozpáleným hnevom sa vrátili domov.

 11 Amasiáš sa vzmužil, vyviedol svoj ľud, prišiel do Soľného údolia a porazili desaťtisíc Seiranov. 12 Desaťtisíc však zajali synovia Júdu živých, vyviedli ich na vrch skaly a pozhadzovali ich z vrchu skaly, takže sa všetci rozdrúzgali.  13 Ale príslušníci oddielu, ktorý Amasiáš vrátil, aby s ním nešiel do boja, plienili v judských mestách od Samárie až po Bethoron, zabili v nich tritisíc a nabrali veľa koristi.

14 Keď sa Amasiáš vrátil po porážke Edomčanov, priniesol si bohov Seiranov, postavil si ich za bohov, klaňal sa im a pálil im tymian. 15 Nato sa Pán rozhneval na Amasiáša a poslal k nemu proroka, ktorý mu hovoril: „Prečo hľadáš bohov národa, ktorí nevyslobodili svoj ľud z tvojej ruky?“ 16 Ešte hovoril, keď mu odpovedal: „Azda sme ťa urobili kráľovým radcom? Prestaň! Prečo by som ťa mal zabiť?!“ Prorok prestal, ale povedal: „Viem, že Boh sa rozhodol zabiť teba, keď si to urobil a neposlúchol si moju radu.“

17 Judský kráľ Amasiáš sa poradil a poslal izraelskému kráľovi Joasovi, synovi Jehuovho syna Joachaza, odkaz: „Poď, pozrime si do očí!“ 18 Ale kráľ Izraela Joas odkázal judskému kráľovi Amasiášovi: „Bodľač, ktorá je na Libanone, poslala cédru, ktorý je na Libanone, odkaz: »Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu!« Ale prišla divá zver, ktorá je na Libanone, a pošliapala bodľač. 19 Hovoríš si, že si porazil Edomsko a nadýma sa ti srdce, aby si dosiahol slávu. Seď doma! Prečo vyvolávaš nešťastie? Padneš aj ty a Judsko s tebou!“ 20 Ale Amasiáš neposlúchol. To bolo od Boha, aby ich vydal do ruky, lebo hľadali bohov Edomu. 21 Preto izraelský kráľ Joas tiahol nahor a stretli sa, on a judský kráľ Amasiáš, pri Bet-Šemeši, ktorý je v Judsku. 22 Júda utrpel od Izraela porážku, takže každý ušiel do svojho stanu. 23 A judského kráľa Amasiáša, syna Joachazovho syna Joasa, izraelský kráľ Joas chytil v Bet-Šemeši. Zaviedol ho do Jeruzalema a prelomil múr Jeruzalema od Efraimskej brány až po bránu Rožnú, štyristo lakťov. 24 Zobral všetko zlato, striebro a všetky nádoby, ktoré boli v Pánovom dome pri Obededomovi, ďalej poklady kráľovského domu aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie.

 25 Po smrti izraelského kráľa, Joachazovho syna Joasa, žil judský kráľ, Joasov syn Amasiáš, pätnásť rokov.  26 Ostatok Amasiášových dejín, prvších i neskorších, je napísaný v Knihe kráľov Júdu a Izraela.  27 Od času, čo Amasiáš odstúpil od Pána, v Jeruzaleme proti nemu zosnovali sprisahanie. Ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a zabili ho tam.  28 Vzali ho na kone a pochovali ho s jeho otcami v judskom meste.

 
4. Pozri Dt 24, 16; porov. Jer 31, 30; Ez 18, 4. 20.
10. Hoci dostali žold zadarmo, predsa sa hnevali, lebo prišli o korisť, na ktorú mali výhľady.
11. Seirania sú Edomčania, porov. 20, 10.
13. O Bethorone pozri 1 Sam 13, 18.
25 – 28. Porov. 2 Kr 14, 17 – 20.
26. O prameňoch kroník pozri úvod.
27. O Lachiše pozri 2 Kr 14, 19.
28. Namiesto „v judskom meste“ čítaj „v meste Dávidovom“ s 2 Kr 14, 20.
Druhá kniha kroník