Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

15 1 Na Odedovho syna Azariáša zostúpil vtedy Boží duch. 2 I vyšiel pred Asu a povedal mu: „Čujte ma, Asa a všetci Júdovci i Benjamínci! Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás. 3 Izrael mal veľa dní bez pravého Boha, bez kňaza – učiteľa a bez zákona. 4 Keď však bol v úzkosti, vrátil sa k Pánovi, Izraelovmu Bohu. Hľadali ho a dal sa im nájsť. 5 V takých časoch nemá pokoj ani kto odchádza, ani kto prichádza, lebo strach vládne nad všetkými obyvateľmi krajín. 6 Národ doráža na národ a mesto na mesto, lebo Pán ich mätie všelijakými úzkosťami. 7 Ale vy sa vzmužte a nech vám neklesajú ruky, lebo príde odmena za vašu prácu!“

 8 Keď Asa počul tieto slová a proroctvo proroka (Azariáša, syna) Odedovho, vzchopil sa a odstránil hnusoty z celého územia Júdu a Benjamína a z miest, ktoré zaujal na Efraimskom pohorí, a obnovil Pánov oltár, ktorý bol pred Pánovou predsieňou. 9 I zhromaždil všetkých Júdovcov a Benjamínovcov, ako aj prisťahovalcov z Efraima, Manassesa a Simeona, lebo z Izraela mnohí prišli k nemu, keď videli, že Pán, jeho Boh, je s ním. 10 V treťom mesiaci pätnásteho roku Asovho kraľovania sa zhromaždili do Jeruzalema 11 a v ten deň obetovali Pánovi z koristi, ktorú priniesli, sedemsto kusov hovädzieho dobytka a sedemtisíc oviec. 12 A zaviazali sa zmluvou, že budú celým svojím srdcom a celou svojou dušou hľadať Pána, Boha svojich otcov. 13 Každý, kto nebude hľadať Pána, Izraelovho Boha, musí zomrieť, či malý alebo veľký, či muž alebo žena. 14 A zaprisahali sa Pánovi veľkým hlasom a jasotom za (zvukov) trúb a poľníc. 15 Celé Judsko sa tešilo prísahe, lebo prisahali celým svojím srdcom. Hľadali ho celou svojou vôľou, preto sa im Pán dal nájsť a doprial im pokoj zo všetkých strán.  16 Kráľ Asa odstránil aj matku Maáchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu, rozdrvil ju a spálil v údolí Cedron. 17 Ale výšiny nezmizli z Izraela. Asovo srdce však bolo dokonalé po všetky jeho dni. 18 Dal tiež doniesť do Božieho domu dary, ktoré zasvätil jeho otec, a dary, ktoré zasvätil on sám: striebro, zlato a nádoby. 19 Vojna nebola až do tridsiateho piateho roku Asovho kraľovania.

 

8. Slová, ktoré sme v zátvorkách doplnili zo LXX a Vulgáty, zrejme vypadli z hebrejského textu. – „Hnusoty“ sú modly.
16 – 18. Porov. 1 Kr 15, 13 – 15.
Druhá kniha kroník