Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

12 1 Len čo však Roboam upevnil kráľovstvo, len čo sa stalo mocným, opustil Pánov zákon a celý Izrael s ním.  2 V piatom roku kráľa Roboama pritiahol do Jeruzalema egyptský kráľ Sesak – lebo sa spreneverili Pánovi -  3 s tisícdvesto vozmi a šesťdesiattisíc jazdcami. Vojsko – Líbyjčania, Sukijiti a Etiópčania –, ktoré s ním prišlo z Egypta, nemalo počtu. 4 Dobyl opevnené mestá, ktoré boli v Judsku, a prišiel až k Jeruzalemu.

5 Vtedy prišiel prorok Semeiáš k Roboamovi a kniežatám Júdu, ktoré sa pred Sesakom stiahli do Jeruzalema, a povedal im: „Toto hovorí Pán: Vy ste zanechali mňa, preto aj ja zanechám vás v Sesakovej ruke.“ 6 Kniežatá Izraela a kráľ sa pokorili a vraveli: „Spravodlivý je Pán!“ 7 Keď Pán videl, že sa pokorili, Pán oslovil Semeiáša: „Pokorili sa, nevyhubím ich, ale čoskoro im dám uniknúť a môj hnev sa nevyleje na Jeruzalem prostredníctvom Sesaka. 8 Ale budú mu sluhami, aby spoznali rozdiel medzi mojou službou a službou kráľovstvám krajín.“

9 Egyptský kráľ Sesak teda tiahol proti Jeruzalemu a zobral poklady Pánovho domu aj kráľovského domu; zobral všetko. Zobral aj zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. 10 Kráľ Roboam dal namiesto nich urobiť štíty kovové a dal ich do ochrany veliteľom štítonoscov, ktorí strážili vchod do kráľovského domu. 11 A kedykoľvek išiel kráľ do chrámu, išli aj štítonosci a niesli ich, potom ich zase dali späť do strážnice štítonoscov. 12 Pretože sa pokoril, odvrátil sa od neho Pánov hnev a nenechal ho úplne zahubiť; veď aj v Judsku bolo všeličo dobré.

13 Roboam sa teda upevnil v Jeruzaleme a kraľoval. Lebo Roboam mal štyridsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedemnásť rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si Pán vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. Meno jeho matky bolo Náma, Amončanka. 14 Páchal zlo, lebo sa nestaral o to, aby hľadal Pána.

15 Roboamove dejiny, prvšie i neskoršie, sú napísané v Príbehoch proroka Semeiáša a vidca Jedu; rodokmeň aj vojny, ktoré boli medzi Roboamom a Jeroboamom po všetky dni. 16 Potom sa Roboam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abiáš.

 

 
2 – 12. Porov. 1 Kr 14, 25 – 28.
3. Líbyjčania bývali západne od delty Nílu, Sukijiti boli tiež akýsi národ blízko Egypta.
Druhá kniha kroník