Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

22 Ochoziáš. –  1 Obyvatelia Jeruzalema ustanovili namiesto neho za kráľa jeho najmladšieho syna Ochoziáša, lebo všetkých prvších pobila tlupa koristníkov, ktorá s Arabmi vnikla do tábora. Kráľom sa teda stal Ochoziáš, syn judského kráľa Jorama.  2 Ochoziáš mal štyridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a jeden rok kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, Omriho dcéra. 3 Aj on kráčal po ceste Achabovho rodu, lebo jeho matka mu bola v zločinnosti radkyňou. 4 Robil, čo sa Pánovi nepáči, ako Achabov dom, lebo na jeho záhubu oni mu boli po smrti jeho otca radcami.

5 Na ich radu išiel s Achabovým synom, izraelským kráľom Joramom do vojny proti aramejskému kráľovi Hazaelovi k Ramotu v Galaáde, ale Aramejčania Jorama porazili.  6 On sa vrátil, aby sa v Jezreeli vyliečil z rán, ktoré mu zasadili pri Ramote v Galaáde, keď bojoval proti Hazaelovi, kráľovi Aramu. A judský kráľ, Joramov syn Ochoziáš, išiel dolu do Jezreela navštíviť Achabovho syna Jorama, lebo bol chorý.  7 To bolo od Boha na pošliapanie Ochoziáša za to, že išiel k Joramovi. Lebo keď ta došiel, išiel s Joramom k Namsiho synovi Jehuovi, ktorého Pán pomazal, aby vyhubil Achabov dom.  8 A keď Jehu trestal Achabov dom, stretol judské kniežatá a synov Ochoziášových bratov, ktorí boli v Ochoziášových službách, a pobil ich. 9 Potom hľadal Ochoziáša a chytili ho, keď sa skrýval v Samárii. Priviedli ho k Jehuovi a zabili. Pochovali ho, lebo si vraveli: „Bol synom Jozafata, ktorý celým svojím srdcom vyhľadával Pána.“ A v Ochoziášovom dome nebolo nikoho, kto by bol býval schopný kraľovať.

 

Atália. – 10 Keď Ochoziášova matka Atália videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila všetko kráľovské potomstvo Júdovho domu. 11 Ale kráľova dcéra Josabet vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobití, a dala ho aj jeho dojku do spálne. Josabet, dcéra kráľa Jorama, manželka kňaza Jojadu, ho schovala pred Atáliou preto, že bola Ochoziášovou sestrou, takže ho nemohla zabiť. 12 Bol pri nich v Božom dome schovaný šesť rokov, nad krajinou však panovala Atália.

 
1 – 6. Porov. 2 Kr 8, 24 – 29. – Ochoziáš je totožný s Joachazom (21, 17). Obe mená majú ten istý význam.
2. Podľa 2 Kr 8, 26 bol Ochoziáš len 22-ročný, keď nastúpil na trón, čo je správnejšie. – V hebrejskej reči „dcéra“ znamená aj vnučka. Atália bola dcéra Achaba, syna Omriho.
6. Verš 6 treba preložiť podľa 2 Kr 8, 29. Aj meno „Azariáš“, ktoré sa tu omylom dostalo do hebrejského textu, treba opraviť na Ochoziáš.
7. Porov. 2 Kr 9, 1 n.
8. Ochoziášovi „bratia“ boli jeho bratanci alebo iní pokrvní, lebo vlastných bratov nemal (porov. 21, 17; 22, 1).
Druhá kniha kroník