Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

16  1 V tridsiatom šiestom roku Asovho kraľovania pritiahol izraelský kráľ Bása proti Judsku a opevnil Rámu, aby judskému kráľovi Asovi zabránil východ a prístup. 2 Nato vzal Asa striebro a zlato z pokladnice Pánovho domu a z pokladnice kráľovského domu a poslal Ben-Hadadovi, kráľovi Aramu, ktorý býval v Damasku, odkaz: 3 „Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojím otcom a tvojím otcom. Hľa, posielam ti striebro a zlato. Zruš teda zmluvu, ktorú máš s izraelským kráľom Básom, aby odtiahol odo mňa.“ 4 Ben-Hadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazili Ijon, Dan, Abelmaim a všetky skladištia miest Neftaliho. 5 Keď sa to dopočul Bása, prestal opevňovať Rámu, prerušil svoju prácu. 6 Kráľ Asa vzal všetkých Júdovcov a odniesli z Rámy kamene a drevo, ktorými Bása opevňoval, a opevnil nimi Gabau a Masfu.

 7 V tom čase prišiel k judskému kráľovi Asovi videc Chanani a povedal mu: „Pretože si sa spoliehal na aramejského kráľa a nespoliehal si sa na Pána, svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko aramejského kráľa.  8 Neboli Etiópčania a Líbyjčania početným vojskom s veľkým množstvom vozov a jazdcov? Ale že si sa spoliehal na Pána, vydal ti ich do rúk. 9 Lebo Pánove oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní. V tejto veci si konal nemúdro, lebo odteraz budeš mať vojny.“  10 Asa sa nahneval na vidca a dal ho do väzenia, veľmi sa preto nahneval, a v tom čase dal Asa zbiť aj niektorých z ľudu.

 11 Asove dejiny, prvšie i neskoršie, sú napísané v Knihe kráľov Júdu a Izraela. 12 V tridsiatom deviatom roku svojho kraľovania Asa ochorel na nohy. Jeho choroba bola veľmi ťažká, ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Pána, ale lekárov.

13 Potom sa Asa uložil k svojim otcom a zomrel v štyridsiatom prvom roku svojho kraľovania. 14 Pochovali ho v jeho hrobe, ktorý si vykopal v Dávidovom meste. Položili ho na lôžko, ktoré bolo plné voňaviek a rozličných, mastičkármi zhotovených mastí, a zapálili mu veľký oheň.

 

 
1 – 6. Porov. 1 Kr 15, 17 – 22.
7. Asa, spoliehajúc sa na Božiu pomoc, by premohol nielen izraelského kráľa Básu, ale aj jeho spojencov, Aramejčanov.
8. O Líbyjčanoch pozri 12, 3.
10. Z ľudu dal zbiť asi takých, čo držali s uväzneným prorokom.
11. O prameňoch kroník pozri úvod.
Druhá kniha kroník