Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

14 Asa. – 1 Asa robil, čo bolo dobré a spravodlivé v očiach Pána, jeho Boha.  2 Odstránil cudzie oltáre a výšiny, polámal pomníky a povytínal ašery. 3 Júdovi prikázal, aby vyhľadával Pána, Boha svojich otcov, a plnil zákon a prikázania.  4 Odstránil zo všetkých judských miest výšiny a chamány. Kým bol on, kráľovstvo malo pokoj. 5 V Judsku postavil opevnené mestá, lebo krajina bola v pokoji a v tých rokoch sa proti nemu nestrhla nijaká vojna, lebo Pán mu doprial pokoj. 6 Povedal Júdovi: „Stavajme tieto mestá a ohraďme ich múrom, vežami, bránami a závorami! Krajina je ešte pred nami, lebo sme hľadali Pána, svojho Boha. Hľadali sme a doprial nám pokoj zo všetkých strán.“ Stavali teda s úspechom.

7 V Asovom vojsku bolo z Júdu tristotisíc štítonoscov a kopijníkov a z Benjamína dvestoosemdesiattisíc štítonoscov a strelcov z luku. To všetko boli udatní bojovníci.  8 Vytiahol proti nim Etiópčan Zara s miliónovou armádou a tristo vozmi a došiel až k Marese. 9 Asa mu išiel naproti a zviedli boj v údolí Safata pri Marese. 10 Asa vzýval Pána, svojho Boha, a hovoril: „Pane, okrem teba niet nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo na teba sa opierame a v tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty!“ 11 A Pán porazil Etiópčanov pred Asom a pred Júdom, takže Etiópčania ušli.  12 Asa a vojsko, ktoré bolo s ním, prenasledovalo ich až po Gerar. Z Etiópčanov padli toľkí, že sotva bolo u nich živého, lebo Pán a jeho vojsko ich zlomili. Nabrali veľa koristi 13 a porazili všetky mestá na okolí Geraru, lebo sa ich zmocnil strach pred Pánom. Všetky tie mestá vyplienili, lebo v nich bolo veľa koristi. 14 Zborili aj stany pri dobytku, zajali množstvo oviec a tiav a vrátili sa do Jeruzalema.

 

 
2. O pomníkoch a ašerách pozri pozn. k 1 Sam 7, 3 – 4.
4. Chamány boli stĺpy stavané k úcte boha Bála, ktorého najmä Feničania ctili ako boha slnka.
8 n. Zara (Zerach) bol azda Sesakov nástupca Osorkon I. (924 – 896). Alebo je reč len o nejakom ináč neznámom vojvodcovi. Osnova nehovorí, že Zara bol faraónom. – Údolie Safata je neznáme. Možno, že treba prekladať len: „v údolí severne od Maresy“.
12. Gerar, dnešné Džerar, je juhozápadne od Gazy; porov. 10, 19; 26, 6.
Druhá kniha kroník