Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

21  1 Potom sa Jozafat uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joram.

 

Joram. – 2 Ten mal bratov, Jozafatových synov: Azariáša, Jehiela, Zachariáša, Azariáša, Michaela a Safatiáša. Títo všetci boli synmi Jozafata, kráľa Izraela. 3 Ich otec im dal veľké dary v striebre, zlate a skvostoch spolu s opevnenými mestami v Judsku. Ale kráľovstvo dal Joramovi, lebo on bol prvorodený. 4 Joram sa chopil vlády nad kráľovstvom svojho otca, nadobudol moc a mečom pobil všetkých svojich bratov aj niektorých z izraelských kniežat.

5 Joram mal tridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme. 6 Kráčal po cestách izraelských kráľov, robil ako Achabov rod, lebo mal za manželku Achabovu dcéru; robil teda, čo sa Pánovi nepáči. 7 Ale Pán nechcel zničiť Dávidov rod pre zmluvu, ktorú uzavrel s Dávidom, a preto, lebo mu prisľúbil, že dá jemu a jeho synom po všetky dni lampu. 8 Za jeho dní sa Edomsko vymanilo spod nadvlády Judska; ustanovili si vlastného kráľa.  9 Joram so svojimi kniežatami prešiel ta a všetky vozy s ním. V noci vstal a zaútočil na Edomčanov, ktorí obkolesovali jeho i veliteľov vozov...  10 Tak sa Edom vymanil spod nadvlády Judska až podnes. Vtedy, v tom istom čase, odpadla aj Libna, lebo opustil Pána, Boha svojich otcov.

11 Aj on nastaval výšin po vrchoch Judska a naviedol obyvateľov Jeruzalema na smilstvo a Judsko na odpad. 12 Od proroka Eliáša mu došiel list, v ktorom bolo napísané: „Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Pretože si nekráčal po cestách svojho otca Jozafata a po cestách judského kráľa Asu, 13 ale si kráčal po cestách izraelských kráľov a naviedol si Judsko a obyvateľov Jeruzalema na smilstvo podobné smilstvu Achabovho domu, ba aj svojich bratov z domu svojho otca, ktorí boli lepší ako ty, si vyvraždil, 14 preto Pán dopustí veľký úder na tvoj ľud, na tvojich synov, na tvoje ženy a na celé tvoje imanie. 15 A ty budeš v mnohých chorobách, v chorobe vnútorností, až ti pre chorobu po uplynutí (istého) času vyjdú vnútornosti.“

 16 A Pán vzbudil proti Joramovi ducha Filištíncov a Arabov, ktorí susedili s Etiópčanmi. 17 Tiahli proti Judsku, vnikli doň a ukoristili všetok majetok, ktorý bol v kráľovom dome, i jeho synov a ženy, takže mu neostal syn, okrem Joachaza, ktorý bol najmladší z jeho synov.

18 Po tomto všetkom ho Pán udrel nevyliečiteľnou chorobou vnútorností. 19 A po uplynutí času, po dvoch rokoch, keď už prichádzal koniec, vyšli mu v chorobe vnútornosti a zomrel v neznesiteľných bolestiach. A jeho ľud mu nezapálil oheň, ako zapaľoval jeho otcom.

20 Mal tridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, osem rokov kraľoval v Jeruzaleme a odišiel tak, že za ním nik neželel. Pochovali ho v Dávidovom meste, ale nie v kráľovských hroboch.

 
1 n. Porov. 2 Kr 8, 16 n.
9. Verš 9 treba doplniť podľa 2 Kr 8, 21: „lenže ľud ušiel do svojich stanov“.
10. Až podnes – rozumej v čase, keď žil autor prameňa.
16. Arabi a Etiópčania boli susedia, i keď ich delilo Červené more.
Druhá kniha kroník