Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

17 Jozafatova nábožnosť a úspechy. – 1 Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat. Ten sa ukázal silný proti Izraelu. 2 Do všetkých opevnených miest Judska dal vojsko a zriadil posádky v judskej krajine a v efraimských mestách, ktoré dobyl jeho otec Asa.  3 Pán bol s Jozafatom, lebo kráčal po prvých cestách svojho otca Dávida a nevyhľadával bálov, 4 ale vyhľadával Boha svojho otca a kráčal podľa jeho príkazov, a nie podľa toho, čo robil Izrael. 5 Preto Pán upevnil kráľovstvo v jeho ruke a celé Judsko dávalo Jozafatovi dary, takže mal množstvo bohatstva a slávy. 6 A keď na Pánových cestách vzrástla jeho smelosť, odstránil z Judska ešte aj výšiny a ašery.

7 V treťom roku svojho kraľovania poslal svoje kniežatá Benhaila, Obdiáša, Zachariáša, Natanaela a Micheáša, aby vyučovali v judských mestách, 8 s nimi levitov: Semeiáša, Nataniáša, Zabadiáša, Asaela, Semiramota, Jonatána, Adoniáša, Tobiáša a Tobadoniáša, levitov, a s nimi kňazov Elisamu a Jorama.  9 Vyučovali v Judsku; mali so sebou knihu Pánovho Zákona. Obišli všetky judské mestá a vyučovali ľud. 10 Preto zavládol strach pred Pánom vo všetkých kráľovstvách krajín, ktoré boli okolo Judska, a nepúšťali sa s Jozafatom do vojny. 11 Aj od Filištíncov donášali Jozafatovi dary a striebro ako poplatok. Aj Arabi mu donášali dobytok: sedemtisíc sedemsto baranov a sedemtisíc sedemsto capov. 12 Takto Jozafat ustavične rástol do výšky. Postavil v Judsku hrady a mestá pre zásoby. 13 V judských mestách vykonal mnoho prác a v Jeruzaleme mal bojovníkov, udatných hrdinov.

14 A toto je ich počet podľa domovských rodov: Z Judska velitelia tisícok: knieža Ednas a s ním tristotisíc udatných bojovníkov. 15 Poruke mu bol knieža Johanan a s ním dvestoosemdesiattisíc. 16 Po jeho ruke bol Zechriho syn Amasiáš, ktorý sa zasvätil Pánovi, a s ním dvestotisíc udatných bojovníkov. 17 Z Benjamína udatný bojovník Eliada a s ním dvestotisíc ozbrojených lukom a štítom. 18 Poruke mu bol Jozabad a s ním stoosemdesiattisíc vystrojených do boja. 19 Oni boli kráľovi k službám okrem tých, ktorých kráľ umiestnil v opevnených mestách po celom Judsku.

3. „Neskoršie“ cesty Dávidove už neboli bez hriechu, na „prvých“ nezhrešil. – O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7, 3 – 4.
9. Akého rozsahu bola a čo obsahovala táto kniha Zákona, nemožno z osnovy určiť.
Druhá kniha kroník