Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

28 Achaz. –  1 Achaz mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid. 2 Išiel po ceste izraelských kráľov, ba dal aj sochy uliať pre bálov,  3 pálil kadidlo v údolí Ben Hinnom a svojich synov previedol cez oheň podľa ohavností pohanov, ktorých Pán vyhnal spred Izraelitov. 4 Obetoval a pálil tymian na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.

5 Preto ho Pán, jeho Boh, vydal do ruky kráľa Aramejčanov, ktorí ho porazili, zobrali množstvo zajatcov a odviedli ich do Damasku. Dostal sa aj do ruky izraelského kráľa, ktorý mu spôsobil veľkú porážku. 6 Romeliášov syn Pekach zabil za jediný deň stodvadsaťtisíc Júdovcov, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili Pána, Boha svojich otcov. 7 Efraimský hrdina Zechri zabil kráľovho syna Maásiáša, správcu domu Ezrikama a Elkanu, druhého po kráľovi. 8 Synovia Izraela vzali od svojich bratov do zajatia dvestotisíc žien, chlapcov a dievčat; nabrali od nich aj množstvo koristi a korisť odniesli do Samárie.

9 Bol tam Pánov prorok menom Oded. Ten vyšiel pred vojsko, ktoré prichádzalo do Samárie, a povedal im: „Hľa, Pán, Boh vašich otcov, sa rozhneval na Júdovcov a vydal ich do vašej ruky a vy ste ich vraždili so zúrivosťou, ktorá siahala až do neba. 10 A teraz zamýšľate podrobiť si synov Júdu a Jeruzalema za otrokov a otrokyne. Ale neprevinili ste sa aj vy sami proti Pánovi, svojmu Bohu?! 11 Teraz ma teda poslúchnite a pošlite späť zajatcov, ktorých ste priviedli zo svojich bratov, ináč bude na vás Pánov hnev.“ 12 Nato sa niektorí z efraimských pohlavárov: Johananov syn Azariáš, Mosolamov syn Barachiáš, Selumov syn Ezechiáš a Adaliho syn Amasa postavili proti tým, čo prichádzali z vojny, 13 a povedali im: „Neprivádzajte sem tých zajatcov, lebo už je na nás vina pred Pánom a vy chcete ešte pridať k našim hriechom a vinám. Veď máme až priveľa previnení a hnev je nad Izraelom!“ 14 A ozbrojenci nechali zajatcov a korisť pred kniežatami a celým zhromaždením.  15 I povstali muži označení podľa mien, ujali sa zajatcov a všetkých, ktorí z nich boli nahí, zaodiali z koristi. Obliekli ich, obuli ich, nachovali, napojili a pomazali. Všetkých, ktorí sa podlamovali, niesli na osloch a zaviedli ich do Jericha, do mesta paliem, k ich bratom a vrátili sa do Samárie.

16 V tom čase poslal kráľ Achaz k asýrskym kráľom, aby mu pomáhali.

17 Ešte prišli aj Edomčania, udreli na Júdovcov a odviedli zajatcov.  18 Filištínci zase plienili v mestách Nížiny a judského juhu, zaujali Bet-Šemeš, Ajalon, Gaderot, Socho a jeho osady, Tamnu a jej osady a Gamzo s jeho osadami a usadili sa tam.  19 Lebo Pán pokoril Júdu pre Achaza, kráľa Izraela, pretože zapríčinil v Judsku bezuzdnosť a ťažko sa spreneveril Pánovi. 20 Prišiel proti nemu asýrsky kráľ Telgatfalnasar, trápil ho, ale neposilnil. 21 Lebo Achaz olúpil Pánov dom, dom kráľov a kniežat a odovzdal to asýrskemu kráľovi, ale nepomohlo mu to.

22 Aj keď bol v úzkosti, ďalej sa spreneveroval Pánovi. To bol kráľ Achaz. 23 Obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Hovoril si: „Keďže bohovia aramejských kráľov im pomohli, budem im obetovať a pomôžu aj mne.“ Ale oni boli na skazu jemu i celému Izraelu. 24 Achaz pobral nádoby z Božieho domu, polámal nádoby Božieho domu, zatvoril dvere Pánovho domu, v Jeruzaleme si nastaval na každom rohu oltárov 25 a v každom meste Judska porobil výšiny, aby tam pálil kadidlo iným bohom, a tak poburoval Pána, Boha svojich otcov.

 26 Ostatné jeho dejiny a jeho cesty, prvšie i neskoršie, sú opísané v Knihe kráľov Júdu a Izraela. 27 Potom sa Achaz uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste, v Jeruzaleme; ale nezaniesli ho do hrobov izraelských kráľov. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.

 

 

1 – 4. Porov. 2 Kr 16, 2 – 4.
3. Údolie Ben Hinnom je údolie synov Hinnomových.
15. „Označení podľa mien“, rozumej tých, čo boli vymenovaní vo verši 12. – Do Jericha prirodzene zaviedli všetkých zajatcov, nielen tých, ktorých niesli na osloch.
18. O Bet-Šemeši pozri 1 Sam 6, 9. – O Ajalone 1 Sam 14, 31. – Gaderot je azda Gedera spomínaná Joz 15, 36. 41. – Socho pozri 1 Sam 17, 1. – Tamna, dnešné Tibne, je západne od Jeruzalema. – Gamzo, dnes Džimzu, leží východne od Lyddy.
19. Achaz bol kráľ „Izraela“, lebo aj Júdovci boli Izraeliti. Ale Písmo ho aj preto volá tak, lebo kráčal po stopách bezbožných izraelských kráľov.
26. O prameňoch kroník pozri úvod.
Druhá kniha kroník