Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

11  1 Keď Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil Júdov a Benjamínov dom, stoosemdesiattisíc vybraných bojovníkov, aby sa dali do boja s Izraelom a vrátili kráľovstvo Roboamovi. 2 Vtedy však Pán oslovil Božieho muža Semeiáša: 3 „Povedz judskému kráľovi, Šalamúnovmu synovi Roboamovi, a všetkým Izraelitom z Júdu a Benjamína: 4 Toto hovorí Pán: Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom! Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa!“ Keď počuli Pánovu reč, vrátili sa a nešli proti Jeroboamovi.

Roboam. – 5 Roboam sa usadil v Jeruzaleme a judské mestá vybudoval na pevnosti.  6 Vybudoval Betlehem, Etam, Tekuu, 7 Bet-Sur, Socho, Odolam, 8 Gét, Maresu, Zif, 9 Adoram, Lachiš, Azeku, 10 Sarau, Ajalon a Hebron na opevnené mestá na území Júdu a Benjamína. 11 Pevnosti zosilnil, dal do nich veliteľov a zásoby, potraviny, olej a víno 12 a do každého mesta štíty a kopije. Urobil ich teda veľmi silnými. – Jemu patril Júda a Benjamín.

13 Kňazi a leviti, ktorí boli v celom Izraeli, z každého svojho územia sa pripojili k nemu. 14 Leviti opustili svoje pastviská a svoje majetky a išli do Judska a Jeruzalema, lebo ich Jeroboam a jeho synovia zavrhli a nemohli konať kňazskú službu Pánovi.  15 Sám si ustanovil kňazov pre výšiny, pre capy a teľce, ktoré porobil.  16 Za nimi šli zo všetkých kňazov Izraela tí, čo s oddaným srdcom hľadali Pána, Izraelovho Boha; prichádzali do Jeruzalema obetovať Pánovi, Bohu svojich otcov. 17 Tak upevnili judské kráľovstvo a na tri roky posilnili Šalamúnovho syna Roboama, lebo tri roky kráčali po Dávidovej a Šalamúnovej ceste.

18 Roboam si vzal za manželku Mahalatu, dcéru Jerimota, syna Dávida a Abihaily, dcéry Izaiho syna Eliaba. 19 Ona mu porodila synov: Jehuša, Somoriáša a Zóma. 20 Po nej si vzal Absalomovu dcéru Maáchu, ktorá mu porodila Abiáša, Etaiho, Zizu a Salomita. 21 Roboam miloval Absalomovu dcéru Maáchu viac ako všetky svoje ženy – lebo si vzal osemnásť žien a šesťdesiat vedľajších žien a narodilo sa mu dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér –,  22 preto Roboam ustanovil za hlavu Abiáša, syna Maáchy, za knieža nad všetkými jeho bratmi, lebo ho zamýšľal urobiť kráľom. 23 A všetkých svojich synov preložil do rozličných krajov Júdu a Benjamína, do rozličných opevnených miest, dal im hojné zaopatrenie a nabral im množstvo žien.

 
1 – 4. Porov. 1 Kr 12, 21 – 24.
6 – 10. O Etame porov. Sdc 15, 7 – 8. – O Tekue 2 Sam 14, 2. Bet-Sur porov. Joz 15, 58 a 1 Krn 2, 45; Socho 1 Sam 17, 1; Odolam 1 Sam 22, 1; Gét 1 Sam 5, 8; Maresa (Tell Sandahanna) Joz 15, 44; Zif 1 Sam 23, 14; Adoram, dnes Dura, západne od Hebronu. – Lachiš pozri 2 Kr 14, 19; Azeka, pozri 1 Sam 17, 1; Saraa, pozri Joz 15, 33.
15. O capoch pozri Lv 17, 7. – O Jeroboamových teľcoch pozri 1 Kr 12, 28 n.
16. „Za nimi“ rozumej: za levitmi.
22 n. Slovo: „zamýšľal!“ je už z 23. verša, porov. LXX.
Druhá kniha kroník