Kniha Jozue

Dobytie južnej Palestíny, 10, 1 – 43

 

10 Odboj amorejských kráľov. –  1 Aj jeruzalemský kráľ Adonisedek sa dozvedel, že Jozue dobyl Hai a vykonal na ňom kliatbu – ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s Haiom a jeho kráľom – a že Gabaončania uzavreli s Izraelitmi mier a mohli zostať medzi nimi. 2 I veľmi sa báli. Veď Gabaon bol veľké mesto ako niektoré z kráľovských miest, ba bol väčší ako Hai a mal udatných mužov.  3 Preto jeruzalemský kráľ Adonisedek poslal hebronskému kráľovi Ohamovi, jerimotskému kráľovi Faramovi, lachišskému kráľovi Jafimu a eglonskému kráľovi Dabirovi odkaz: 4 „Príďte hore ku mne a pomôžte mi dobyť Gabaon, lebo uzavrel mier s Jozuem a s Izraelovými synmi!“ 5 Piati amorejskí králi, totiž jeruzalemský kráľ, hebronský kráľ, jerimotský kráľ, lachišský kráľ a eglonský kráľ, sa spojili a tiahli hore so všetkými svojimi vojskami. Obliehali Gabaon a útočili naň.

Bitka pri Gabaone. – 6 Tu poslali gabaonskí muži Jozuemu do galgalského tábora odkaz: „Neodťahuj svoje ochranné ruky od svojich služobníkov! Príď čím skôr hore k nám a zachráň nás! Pomôž nám, lebo sa proti nám zhromaždili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na vrchovine.“

7 Jozue vytiahol z Galgaly hore a s ním všetci bojovníci, všetko udatní muži.

8 A Pán povedal Jozuemu: „Nestrachuj sa pred nimi! Veď som ich dal do tvojich rúk! Nikto z nich ti neodolá.“

9 Tu ich Jozue odrazu prepadol – celú noc totiž tiahol z Galgaly hore –  10 a Pán ich uviedol do zmätku, takže im spôsobil pri Gabaone veľkú porážku. Potom ich prenasledovali po ceste vystupujúcej k Bethoronu a bili ich až do Azeky a až do Makedy.

Slnečný zázrak. –  11 Ako utekali pred Izraelitmi, boli práve na zostupe z Bethorona, keď Pán dopustil, že na nich padali z neba veľké kamene až po Azeku. A viac bolo tých, čo prišli o život pri ľadovci, ako tých, čo pobili Izraelovi synovia.

12 Vtedy zvolal Jozue k Pánovi – totiž v ten deň, keď Pán vydal Amorejčanov do rúk synov Izraela – a povedal pred Izraelitmi:

„Slnko, zastav sa nad Gabaonom,

a mesiac, nad údolím Ajalon!“

13 A slnko zostalo stáť i mesiac sa zastavil, kým sa ľud nevypomstil na svojich nepriateľoch.

Či to nie je napísané v „Knihe spravodlivých“?

Slnko sa zastavilo uprostred neba

a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň.

14 Takého dňa ako tento nebolo ani predtým, ani potom, keď Pán poslúchol na hlas človeka. Lebo Pán bojoval za Izrael.

15 Potom sa Jozue vrátil a s ním všetci Izraeliti do galgalského tábora.

Amorejskí králi pobití. –  16 Tých päť kráľov však ušlo a skryli sa v jaskyni pri Makede. 17 Tu Jozuemu hlásili: „Našlo sa päť kráľov skrytých v jaskyni pri Makede.“ 18 Jozue nariadil: „Privaľte veľké kamene na vchod do jaskyne a postavte k nej mužov, aby ich strážili! 19 Vy však neostaňte stáť, ale prenasledujte svojich nepriateľov a buďte im v pätách! Nedovoľte, aby vošli do svojich miest, lebo Pán, váš Boh, ich dal do vašich rúk!“

20 Keď Jozue s Izraelovými synmi zavŕšil mimoriadne veľkým víťazstvom ich porážku, ba až ich skazu – niektorí z nich síce prebehli a uchýlili sa do svojich opevnených miest –,  21 všetok ľud sa pokojne vrátil k Jozuemu do Makedy (do tábora), lebo už nik ani len nevrkol proti Izraelovým synom.

22 Tu Jozue rozkázal: „Uvoľnite vchod do jaskyne a vyveďte mi tých piatich kráľov z jaskyne!“ 23 Urobili tak a vyviedli mu z jaskyne tých piatich kráľov: jeruzalemského kráľa, hebronského kráľa, jerimotského kráľa, lachišského kráľa a eglonského kráľa. 24 Keď tých piatich kráľov priviedli k Jozuemu, Jozue zvolal všetkých Izraelitov a vodcom bojovníkov, ktorí s ním tiahli, povedal: „Poďte sem a šliapnite na šije týchto kráľov!“ I pristúpili a šliapli im na šije. 25 Pritom im Jozue hovoril: „Nebojte sa a neľakajte sa! Buďte smelí a udatní! Lebo takto Pán urobí všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete.“

26 Potom ich Jozue zabil a obesil na piatich stromoch. A viseli na stromoch až do večera.  27 Pri západe slnka ich na Jozueho rozkaz sňali zo stromov, hodili do jaskyne, kde sa skrývali, a na vchod do jaskyne nahromadili veľkých kameňov, ktoré sú tam až do dnešného dňa.

Boje o južné mestá. –  28 Makedu dobyl Jozue ešte v ten deň. Vybil ju mečom, aj jej kráľa, a vykonal na nej kliatbu, aj na všetkých ľuďoch, ktorí v nej boli. Ani jedného nenechal. A makedskému kráľovi urobil tak, ako urobil kráľovi jerišskému.

29 Z Makedy tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Libny a bojoval o Libnu. 30 Aj ju i jej kráľa dal Pán do ruky Izraela. Mečom pobil všetkých ľudí, ktorí v nej boli. Ani jediného v nej nenechal. Aj jej kráľovi urobil tak, ako urobil kráľovi jerišskému.

31 Z Libny tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Lachiša. Obliehal ho a bojoval oň. 32 A Pán ho dal do ruky Izraela. Na druhý deň ho dobyl a vybil ho mečom, aj všetkých ľudí, ktorí v ňom boli, takisto ako urobil s Libnou. 33 Vtedy vytiahol gezerský kráľ Horam na pomoc Lachišu. Ale Jozue i všetok jeho ľud ho tak porazil, že z nich nenechal ani jedného jediného.

34 Z Lachiša tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Eglona. Obliehali ho a bojovali oň. 35 Dobyli ho v ten deň a pobili mečom. A na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom (v ten deň) boli, vykonal kliatbu takisto, ako urobil s Lachišom.

36 Z Eglona tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti proti Hebronu a bojovali oň. 37 Dobyl ho a vybil ho mečom, aj jeho kráľa, všetky jeho dediny a všetkých ľudí, ktorí v ňom boli. Ani jediného nenechal. Takisto ako urobil s Eglonom, vykonal kliatbu aj na ňom a na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom boli.

38 Potom sa Jozue obrátil a s ním všetci Izraeliti k Dabiru a bojoval oň. 39 Dobyl ho a jeho kráľa a všetky jeho dediny vybil mečom. Na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom boli, vykonal kliatbu. Ani jediného nenechal. Ako urobil s Hebronom, tak urobil aj s Dabirom a jeho kráľom (takisto ako urobil s Libnou a jej kráľom).

 40 Tak Jozue dobyl celú krajinu: vrchovinu a Negeb, nížinu a svahy, aj so všetkými ich kráľmi. Ani jediného nenechal. A na všetkom živom vykonal kliatbu, ako rozkázal Pán, Izraelov Boh. 41 Jozue si ich podmanil od Kadeš-Barny až po Gazu, ďalej celú krajinu Gosen až po Gabaon. 42 A všetkých tých kráľov a ich územia zaujal Jozue na jeden raz, lebo Pán, Izraelov Boh, bojoval za Izrael.

43 Potom sa Jozue vrátil a s ním celý Izrael do galgalského tábora.

 

 
1. O Gabaone pozri 9, 3 n.
3. Spomínané mestá ležali južne a juhozápadne od Jeruzalema. – Hebron, asi 7 hodín južne od Jeruzalema; predtým zvaný Kirjat-Arba, Gn 23, 2; 35, 27; Joz 14, 15; 15, 13. 54; 20, 7. – Jerimot, hebr. Jarmút, 22 km západne od Betlehema. – Lachiš, asi 37 km západne od Hebronu. – Eglon, severne od Lachiša, v nížine Šefela. – Jeruzalemský kráľ organizuje odboj, z čoho vidieť, že mal popredné postavenie medzi juhopalestínskymi kráľmi.
10. Bethoron (podľa 16, 3. 5 bol Horný a Dolný Bethoron, dnes: ‘Úr el-fóká a Bet ‘Úr et-tahtá) asi 4 hodiny cesty severozápadne od Gabaona (el-Džíb). – Azeka bola asi tam, kde je Tell Zakarjá, v nížine Šefela (15, 35; 1 Sam 17, 1). Makeda, asi dnešný el-Murár, južne od Jafy.
11–12. Podobne pomohol Boh Izraelitom Sdc 5; 1 Sam 7, 10. Porov. tiež 1 Sam 14, 15; 2 Sam 18, 8. – Ajalon, dnešná dedinka Jáló, asi 15 km západne od Gabaona.
16. Obdobné prípady pozri Sdc 6, 2; 1 Sam 13, 6; 1 Kr 18, 4.
21. Miesto „pokojne“ má Vg „zdraví a v plnom počte“. – Miestne určenie „do tábora“ chýba v LXX; v Makede totiž nebol tábor, ale v Galgale.
27. „Sú tam až do dnešného dňa“ – porov. pozn. 7, 26.
28 – 39. Nadväzuje na v. 10. – O Makede pozri v. 10, o Lachiši, Eglone a Hebrone v. 3. – Libna, asi Chirbet el-Benáni pri Tell el-Hasi Gezer je Tell el Džezer, južne od Lyddy (Lud). Dabir, asi 5 hodín juhozápadne od Hebronu, predtým Kirjat-Sena (15, 49) a Kirjat-Sefer (15, 15).
40 – 43. „Vrchovina“ – Judské pohorie; Negeb – kraj južne od Hebronu; „nížina“ – ktorá sa rozprestiera medzi Judským pohorím a Stredozemným morom; „svahy“ – západné a východné svahy Judského pohoria. – Kadeš-Barna, dnes ‘Ain Kades, celkom na juhu Palestíny, už na Sinajskom polostrove. – Gaza, mesto v nížine Šefela pri Stredozemnom mori; Gosen – bližšie neznáme mesto a jeho okolie v Judsku. – „Na jeden raz“ (v. 42) – na jednej výprave.