Kniha Jozue

Levitské mestá, 21, 1 – 43

 

21 Leviti si žiadajú mestá. –  1 Tu pristúpili rodoví náčelníci levitov ku kňazovi Eleazarovi, k Nunovmu synovi Jozuemu a ku kmeňovým náčelníkom Izraelových synov 2 a vraveli im v Šíle v krajine Kanaán: „Pán rozkázal prostredníctvom Mojžiša, aby sme dostali mestá na bývanie a k nim patriace pastviny pre náš dobytok.“ 3 A Izraelovi synovia dali levitom zo svojho dedičného podielu podľa Pánovho rozkazu tieto mestá s ich pastvinami.

4 Lós padol na rody Kaátovcov: Synovia kňaza Árona dostali medzi levitmi z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjamínovho kmeňa trinásť miest. 5 Ostatní Kaátovci dostali pri losovaní z rodov Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice Manassesovho kmeňa desať miest.

6 Gersonovci dostali pri losovaní z rodov Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z polovice Manassesovho kmeňa v Bášane trinásť miest.

7 Konečne Merarovci podľa ich rodov dostali z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa a zo Zabulonovho kmeňa dvanásť miest.

8 Izraelovi synovia lósom odovzdali levitom tieto mestá s okolitými pastvinami, ako nariadil prostredníctvom Mojžiša Pán.

Kňazské mestá Áronovcov. –  9 Z kmeňa Júdovcov a z kmeňa Simeonovcov dostali tieto mestá aj s ich pastvinami: 10 Áronovci z levitských rodov Kaátovcov – lebo na nich padol prvý lós – dostali 11 mesto Enakovho otca Arbea, ktoré sa nazýva Hebron, na Judskom pohorí spolu s okolitými pastvinami.  12 Ale mestský chotár aj s jeho dedinami dali do vlastníctva Jefonovmu synovi Kalebovi. 13 Synom kňaza Árona odovzdali teda Hebron, mesto útočišťa pre vrahov, aj s jeho pastvinami, ďalej Libnu s jej pastvinami, 14 Jeter s jeho pastvinami, Estemo s jeho pastvinami, 15 Holon s jeho pastvinami, Dabir s jeho pastvinami, 16 Ain s jeho pastvinami, Jetu s jej pastvinami a Bet-Šemeš s jeho pastvinami: deväť miest z týchto dvoch kmeňov.

17 Z Benjamínovho kmeňa: Gabaon s jeho pastvinami, Gabau s jej pastvinami, 18 Anatot s jeho pastvinami a Almon s jeho pastvinami: štyri mestá.

19 Všetkých miest pre Áronovcov – kňazov dovedna: trinásť miest s ich pastvinami.

Levitské mestá Kaátovcov. –  20 Mestá, ktoré pri losovaní pripadli levitským rodom Kaátovcov, ktoré ešte ostávali z Kaátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. 21 Tak im dali mesto útočišťa pre vrahov Sichem s jeho pastvinami na Efraimskom pohorí, Gezer s jeho pastvinami, 22 Kibsaim s jeho pastvinami a Bethoron s jeho pastvinami: štyri mestá.

23 Z Danovho kmeňa Elteko s jeho pastvinami, Gabaton s jeho pastvinami, 24 Ajalon s jeho pastvinami a Get-Remon s jeho pastvinami: štyri mestá.

 25 Z polovice Manassesovho kmeňa Tanak s jeho pastvinami a Jeblaám s jeho pastvinami: dve mestá.

26 Spolu všetkých miest pre rody ostatných Kaátovcov bolo desať miest s ich pastvinami.

Levitské mestá Gersonovcov. –  27 Gersonovci z levitských rodov dostali z polovice Manassesovho kmeňa: Gaulon, mesto útočišťa pre vrahov v Bášane, aj s jeho pastvinami a Bosru s jej pastvinami: dve mestá. 28 Z Isacharovho kmeňa: Kesion s jeho pastvinami, Daberet s jeho pastvinami, 29 Jaramot s jeho pastvinami a En-Ganim s jeho pastvinami: štyri mestá. 30 Z Aserovho kmeňa: Masal s jeho pastvinami, Abdon s jeho pastvinami, 31 Helkat s jeho pastvinami a Rohob s jeho pastvinami: štyri mestá. 32 Z Neftaliho kmeňa: Kedes, mesto útočišťa pre vrahov v Galilei, aj s jeho pastvinami, Hamot-Dor s jeho pastvinami a Kartan s jeho pastvinami: tri mestá.

33 Dovedna všetkých miest Gersonovcov podľa ich rodov bolo trinásť s ich pastvinami.

Levitské mestá Merarovcov. – 34 Rody Merarovcov, ostatných levitov, dostali: Zo Zabulonovho kmeňa Jeknam s jeho pastvinami, Kartu s jej pastvinami, 35 Damnu s jej pastvinami a Nálol s jeho pastvinami: štyri mestá.  36 (Na druhej strane oproti Jerichu) z Rubenovho kmeňa Bosor (mesto útočišťa pre vrahov) s jeho pastvinami, Jasu s jej pastvinami, Kedemot s jeho pastvinami a Mefát s jeho pastvinami: štyri mestá. 37 Z Gadovho kmeňa: Ramot, mesto útočišťa pre vrahov v Galaáde, s jeho pastvinami, Manaim s jeho pastvinami, Hesebon s jeho pastvinami a Jázer s jeho pastvinami: dovedna štyri mestá.

38 Spolu všetkých miest, ktoré lósom pripadli jednotlivým rodom Merarovcov, čo ešte zostávali z levitských rodov, bolo dvanásť miest.

39 Všetkých levitských miest uprostred dedičného vlastníctva Izraelových synov bolo štyridsaťosem miest 40 s ich pastvinami. K týmto mestám sa teda počítalo samo mesto a jeho okolité pastviny. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách.

Pokoj v zemi. – 41 Tak dal Pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že im ju dá. Zaujali ju a usadili sa v nej. 42 A Pán im daroval pokoj dookola; všetko tak, ako prisahal ich otcom. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal; všetkých ich nepriateľov dal Pán do ich ruky. 43 Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Pán Izraelovmu domu, nezostal ani jediný nesplnený; všetko sa splnilo.

 
1 – 8. Leviti nedostali územný podiel ako ostatné kmene, ale predsa užitím posvätných lósov (18, 8) im pridelili 48 miest aj s okolitými pastvinami (13, 14; 14, 4). Podľa Gn 46, 11 a Ex 6, 16 synovia Léviho boli: Gerson, Kaát a Merari. Od Kaáta pochádzal Áron (Ex 6, 20), zakladateľ kňazského rodu. – Porovnaj Nm 35, 1 – 8. – „Podľa Pánovho rozkazu“ (v. 3), t. j. použili sa posvätné lósy. – Kaátovci – kňazi (Áronovci) dostali mestá na území tých kmeňov, ktoré boli najbližšie k svätyni, v. 4. – Rozptýlenie levitov po celom území izraelského národa bolo podľa Gn 49, 7 v určitom zmysle trestom, ale stalo sa aj požehnaním, lebo svojou vernosťou a láskou k svätyni najviac prispievali ku sceľovaniu rozptýlených kmeňov.
9. Koniec tohto verša je podľa znenia LXX.
12. Porov. 15, 13.
20. Treba rozumieť Kaátovcov, ktorí neboli kňazmi, ale len levitmi (nepochádzali od Árona).
25. Mesto Jeblaám je tu vložené so zreteľom na hebr. znenie 1 Krn 6, 69 miesto: Get-Remon, ktoré sa vyskytuje v predchádzajúcom verši. Akiste tu ide o chybu odpisovača (diptografia).
27. Miesto Bosra má hebr.: Beʽešterah a 1 Krn 6, 56: Aštarot, čo je najpravdepodobnejšie.
36. Čo je v zátvorkách, je doplnené zo LXX.