Kniha Jozue

Časť druhá

Rozdelenie Kanaánu, 13, 1 – 22, 34

I. Príprava na delenie, 13, 1 – 33

Boh rozkazuje Jozuemu, aby rozdelil Kanaán, 13, 1 – 14

 

13  1 Keď Jozue zostarel a bol už v pokročilom veku, povedal mu Pán: „Si už starec a vysokého veku. Ale ešte zostalo veľmi mnoho krajiny, ktorú treba obsadiť.  2 Zostáva ešte toto územie: Všetky kraje Filištíncov a celá (krajina) Gesurcov 3 od Šichora, ktorý je na východe Egypta, až po Akaronsko na severe – to patrí Kanaánčanom –, päť filištínskych kniežat: gazský, azotský, askalonský, gétsky a akaronský; ďalej Aviti 4 na juhu, potom celé kanaánske územie od sidonskej Máry až po Afek, až po územie Amorejčanov; 5 taktiež územie Giblitov a celá východná časť Libanonu od Bál Gada na úpätí Hermonského pohoria až tam, kde sa prichádza do Ematu.

 6 Chcem, aby boli pred Izraelitmi vypudení všetci obyvatelia pohoria od Libanonu až po Maserefot Majím, všetci Sidončania. Len to lósom prideľ Izraelitom do dedičného vlastníctva, ako som ti prikázal. 7 Rozdeľ teda teraz túto krajinu ako dedičný majetok deviatim kmeňom a polovici Manassesovho kmeňa!“  8 S nimi dostali Rubenovci a Gadovci svoj podiel, ktorý im dal Mojžiš na druhej strane Jordánu, na východe, ako im ho dal Pánov služobník Mojžiš:  9 od Aroera, ktorý je na brehu rieky Arnon, a od mesta, ktoré je v strede poriečia, tiež celú rovinu od Madaby až po Dibon; 10 ďalej všetky mestá amorejského kráľa Sehona, ktorý sídlil v Hesebone, až po územie Amončanov; 11 taktiež Galaád a územie Gesurcov a Maáchovcov, ako aj celé Hermonské pohorie a celý Bášan až po Salechu, 12 celé bášanské kráľovstvo Oga, ktorý panoval v Astarote a v Edrai. Ten bol zo zvyškov Refaimcov; Mojžiš ich porazil a vypudil.

13 Ale Gesurcov a Maáchovcov Izraelovi synovia nevypudili. Tak zostali Gesurci a Maáchovci medzi Izraelitmi až do dnešného dňa.

 14 Iba kmeňu Léviho nedal podiel, lebo jeho podielom sú obety prinášané Pánovi, Izraelovmu Bohu, ako mu povedal.

 

Podiely zajordánskych kmeňov, 13, 15 – 33

 

Podiel Rubenovcov. – 15 Mojžiš dal teda kmeňu Rubenových synov podiel podľa ich rodov. 16 Pripadlo im územie od Aroera, ktorý je na brehu rieky Arnon, a od mesta, ktoré je v strede poriečia, a celá rovina až po Madabu: 17 Hesebon a všetky jeho dediny, ktoré ležia na rovine, Dibon, Bamotbál, Bet-Bálmeon, 18 Jasa, Kedimot, Mafaát, 19 Kirjataim, Sabama, Saratasar na vrchu v údolí, 20 Betfegor, svahy Fasgy, Betsimot 21 a všetky mestá na rovine; ďalej celé kráľovstvo amorejského kráľa Sehona, ktorý panoval v Hesebone. Jeho porazil Mojžiš, aj Sehonových vodcov, madiánske kniežatá Hevea Rekema, Sura, Hura a Rebu, ktorí bývali v krajine.

22 Medzi inými, ktorých usmrtili synovia Izraela, bol aj Beorov syn, veštec Balám, ktorého zabili mečom.

23 Tak bol Jordán a pobrežie hranicou Rubenových synov. To bol podiel Rubenovcov podľa ich rodov: mestá a ich dediny.

Podiel Gadovcov. – 24 Potom dal Mojžiš podiel Gadovmu kmeňu, Gadovcom podľa ich rodov.  25 Dostali toto územie: Jázer a všetky galaádske mestá, polovicu územia Amončanov až po Aroer, ktorý je východne od Raby, 26 a od Hesebona až po Ramot-Masfu a Betonim a od Manaima až po Dabirsko; 27 ďalej v údolí: Betaran, Betnemra, Sokot a Safon, zvyšok kráľovstva hesebonského kráľa Sehona; Jordán a jeho pobrežie až na koniec Kenerotského jazera na východnej strane Jordánu.

28 To je podiel Gadovcov podľa ich rodov: mestá a ich dediny.

Podiel polovice Manassesovcov. – 29 Potom dal Mojžiš podiel polovici Manassesovho kmeňa a polovica kmeňa Manassesových synov dostala podľa ich rodov  30 toto územie: od Manaima celý Bášan, celé kráľovstvo bášanského kráľa Oga, všetky Jairove dediny, ktoré sú v Bášane, šesťdesiat miest. 31 Polovicu Galaádu však a mestá Ogovho bášanského kráľovstva, Astarot a Edrai, dostali synovia Manassesovho syna Machira, polovica Machirových synov podľa ich rodov.

32 To je dedičný majetok, ktorý rozdelil Mojžiš na Moabských stepiach na druhej strane Jordánu, východne od Jericha.

33 Léviho kmeňu však Mojžiš nedal podiel. Pán, Izraelov Boh, je jeho podielom, ako im povedal.

 

1. Jozue dostáva od Boha rozkaz, aby rozdelil Predjordánsko (v. 7). Ako dôvod, prečo nemá odkladať s vykonaním tohto rozkazu, sa udáva jeho vysoký vek. Zomrel vo veku 110 rokov; pri delení krajiny by mal mať vyše 90 rokov. – Podľa 11, 16 – 20 dobyli Izraeliti celú Palestínu. Predsa však zostalo ešte mnoho neobsadenej krajiny, lebo si nepodrobili Kanaánčanov vo všetkých okrskoch. Porov. poznámku k v. 11, 21 n. – Vg: „... zostalo veľmi mnoho krajiny a nie je dosiaľ rozdelená lósom.“
2 – 5. Presnejšie vymedzuje, ktoré kraje treba ešte vydobyť a obsadiť; – „kraje Filištíncov“ je päť filištínskych mestských kráľovstiev, vymenovaných vo v. 3. Porov. 11, 22; 1 Sam 5, 6. – Gesurci nie sú tí, ktorí sa spomínajú s Maáchovcami (12, 5; 13, 11) v severnom Zajordánsku; tu je to národ, ktorý býval v susedstve Filištíncov, v južnej Palestíne. Porov. 1 Sam 27, 8. – Šichor (Vg „Kalná rieka“) je tu „Egyptský potok“. Wadi el-Ariš (Nm 34, 5) na hranici egyptsko-palestínskej. – Filištínske mestá: Akaron, dnes Ákir, 10 km juhozápadne od er-Ramie; Gaza v juhozápadnom kúte Palestíny, asi 4 km od Stredozemného mora; Azot, dnes Esdúd severnejšie od Gazy; Askalon (ʽAške-lón), dnes Askalán, 2 km severovýchodne od Gazy; Gét bol niekde v blízkosti Bet-Džibrína (dnes Tell-es-Safije alebo Tell Zakarja). – Aviti bývali na juhu Filištínska, azda totožní s Gesurcami vo v. 2. – Mára, jaskyňovitý kraj (či jaskyňa?) vo Fenícii. – Afek treba hľadať v blízkosti Akarona. – Gibliti sú obyvatelia Gebala vo Fenícii. Emat (Chamat) na rieke Oronte. – Časť nezaujatej kanaánskej zeme („to patrí Kanaánčanom“) je ohraničená na severe sidonskou Márou, na juhu Afekom a na východe územím Amorejčanov (amorejskí horali).
6 n. Maserefot Majím, pozri 11, 8.
8. „S nimi“, t. j. s polovicou kmeňa Manassesovho.
9 – 12. Udáva rozlohu a hranice Zajordánska. Pozri poznámky k 12, 1 – 6. Presná poloha mesta, ktoré ležalo niekde v strede arnonského poriečia, nie je nám známa. – Madaba je mesto na moabskej náhornej rovine 9 a 1/2 hodiny východne od Jericha. – Dibon, dnes Dibán, severne od Aroera.
14. LXX nemá „obety a žertvy (Vg)“. Podľa toho sám „Pán, Izraelov Boh, je jeho podielom...“ (v. 33).
25. Aroer vo v. 25 je iný než vo v. 9.
30 n. „Jairove dediny“ (hebr. Chawwót-Jaʽir) – pozri Nm 32, 41; Dt 3, 14. Júdovec Jair pôvodne zaujal a podľa svojho mena nazval len 23 dedín. Tento počet časom vzrástol na 60.