Kniha Jozue

19 Podiel Simeonovcov. –  1 Druhý lós padol na Simeona, na kmeň Simeonových synov podľa ich rodov. Ich dedičný podiel bol uprostred podielu Júdovcov. 2 V ich dedičnom podiele bolo: Bersabe, (Sabe), Molada, 3 Hasersual, Bala, Asem, 4 Eltolad, Betul, Harma, 5 Sikeleg, Bet-Marchabot, Hasersusa, 6 Bet-Lebaot a Sarohen: trinásť miest s ich dedinami.

7 Ain Remon, (Talcha), Atar, Asan: štyri mestá s ich dedinami. 8 Ďalej všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Bálat-Bér a Rámu na juhu.

To je dedičný podiel Simeonovcov podľa ich rodov. 9 Podiel Simeonovcov bol (oddelený) z podielu Júdovcov; Júdovým synom bol totiž ich podiel priveľký. Tak Simeonovci dostali svoj dedičný podiel uprostred ich dedičného podielu.

Podiel Zabulonovcov. –  10 Tretí lós padol na Zabulonových synov podľa ich rodov. Hranica ich dedičného podielu siaha až po Sarid. 11 Na západ stúpa ich hranica (smerom k moru) do Meraly, ide až k Debasetu a dotýka sa potoka, ktorý je východne od Jekonama. 12 A zo Sarida ide zasa na východ, k východu slnka, na územie Keselet-Tábora, ďalej do Dabereta a potom stúpa do Jafie. 13 Odtiaľ prechádza na východ, k východu slnka, do Get-Hefera, Takasina, vchádza do Remona Amtara a zatáča sa do Noga. 14 Potom sa hranica ohýba severne od Hanatona a končí sa v údolí Jeftahel.

 15 ... Kated, Nálol, Semeron, Jedala a Betlehem: dvanásť miest s ich dedinami.

16 To je dedičný podiel Zabulonovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

Podiel Isacharovcov. –  17 Štvrtý lós padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov.

18 Ich hranica je Jezreel, Kasalot, Sunem, 19 Hafaraim, Seon, Anaharat, 20 Rabot, Kesion, Abes, 21 Ramet, En-Ganim, En-Hada a Bet-Feses.

22 Hranica siaha k Táboru, Sehesime, Bet-Šemešu a hranica sa končí na Jordáne: šestnásť miest s ich dedinami.

23 To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

Podiel Aserovcov. –  24 Piaty lós padol na kmeň Aserových synov podľa ich rodov.

25 Ich hranica je Halkat, Chali, Beten, Aksaf, 26 Elmelech, Amád a Mesal. Potom zasahuje (vrch) Karmel na západnej strane a potok (Sichor) Labanat. 27 Nato sa stáča na východ do Bet-Dagona, siaha až k Zabulonovi a k údoliu Jeftahel na severe, ďalej k Bet-Emeku a Nehielu a pokračuje severne na Kabul, 28 Abran, Rohob, Hamona a Kanu až do Veľkého Sidona. 29 Potom hranica zahýba do Hormy a až do opevneného mesta Týru. Nakoniec hranica zatáča do Hosy a končí sa pri Mori.

... Machaleb, Achziba, 30 Amma, Afek a Rohob: dvadsaťdva miest s ich dedinami.

31 To je dedičný podiel kmeňa Aserovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

Podiel Neftalimovcov. –  32 Na Neftalimovcov padol šiesty lós, na Neftaliho synov podľa ich rodov.

33 Ich hranica ide od Helefa, od Sánanimskej dubiny, od Adami-Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne. 34 Potom sa hranica zatáča na západ do Azanot-Tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha k Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera a na východe Jordánu.

35 Opevnené mestá sú: Asedim, Ser, Emat, Rekat, Kinneret, 36 Edema, Arama, Asor, 37 Kedes, Edrai, En-Asor, 38Jeron, Magdalel, Horem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest s ich dedinami.

39 To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

Podiel Danovcov. –  40 Siedmy lós padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov.

41 Územie ich dedičného podielu je Saraa, Estaol, Hir-Šemeš, 42 Selebin, Ajalon, Jetela, 43 Elon, Temna, Akaron, 44 Elteke, Gebeton, Balát, 45 Júd, Bane-Barach, Get-Remon, 46 Mejarkon, Arekon s pobrežím pri Joppe.

 47 Ale Danovcom sa územie strácalo. Preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lesemu. Dobyli ho, vyhubili mečom, obsadili ho a usadili sa v ňom. A nazvali Lesem Danom podľa mena svojho otca Dana.

48 To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

Podiel Jozueho. – 49 Keď ukončili deľbu krajiny na jednotlivé územia, Izraeliti dali podiel aj Nunovmu synovi Jozuemu vo svojom strede.  50 Podľa Pánovho rozkazu mu dali mesto, ktoré si žiadal, Tamnatsaru na Efraimskom pohorí. On si mesto vybudoval a usadil sa v ňom.

51 Toto sú dedičné podiely, ktoré lósom rozdelili kňaz Eleazar, Nunov syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov v Šíle pred Pánom pri vchode do stánku zjavenia.

Tak dokončili deľbu krajiny.

 

 

1 – 9. Hranice Simeonovho podielu tu nie sú udané, lebo Simeonovci boli umiestení uprostred Júdovho územia. V troch skupinách vypočítava len mestá, ale mená a počet je udaný len v prvých dvoch skupinách. – Sabe (v. 2) je pravdepodobne opakovanie druhej časti predchádzajúceho mesta Bersaby. Nie je tiež v 1 Krn 4, 28. Ak toto mesto (Sabe) vynecháme, dostaneme správnu číslicu 13 vo v. 6. – Ain Remon (v. 7) je meno jedného mesta ako v 15, 32. Tým by však chýbalo v súčte: „4 mestá“ meno jedného mesta. LXX však za Ain Remon uvádza mesto Talcha. Tak je súčet zas 4.
10 – 14. Územie Zabulonovo sa rozprestieralo západne od Genezaretského jazera. Zabulon susedil na juhu s Isacharom, na severe s Neftalim a Aserom. Východnou hranicou bolo Genezaretské jazero, západnou zas Karmel a Stredozemné more (podľa Jozefa Flavia). Južnú hranicu začína popisovať stredným bodom, Saridom. Sarid, asi dnešný Tell Šalúd na severnom okraji Ezdrelonskej nížiny, 6 km juhozápadne od Nazareta. Najprv popisuje južnú hranicu západne od Sarida (v. 11), potom odtiaľ na východ (v. 12). – Keselet (Kislot), na úpätí Tábora, asi 4 km juhovýchodne od Nazareta. – Jafia, 3 km juhozápadne od Nazareta. – Get-Hefer (el-Medžed), 5 km severovýchodne od Nazareta.
15 – 16. Zabulonove mestá. Je udaný súčet 12 miest, ale z nich je vypočítaných len 5. Pri odpisovaní ostatné asi vypadli.
17 – 23. Isacharovci dostali svoje územie južne od Zabulona až po severné hranice Manassesovcov. Bol to jeden z najbohatších krajov Palestíny. (Rovina ezdrelonská alebo jezreelská, zavlažovaná Kišonom, sa rozprestierala od Karmelu až po Jordán).
24 – 31. Kmeň Aserov mal svoje územie na pobreží Stredozemného mora od Karmelu až po Sidon na severe. Na východe susedil s Neftalim, na juhovýchode so Zabulonom a na severe s Feníciou.
32 – 39. Neftali mal svoj podiel na samom severe Palestíny. Jeho hranice: na východe Jordán, jazero Genezaretské a Meronské; na juhu Zabulon, na západe Aser a na severe asi rieka Leontes. – Mestá sú označené ako pevnosti (v. 35). Vo v. 38 sa udáva súčet miest 19, ale tri z nich tiež asi vypadli pri odpisovaní.
40 – 48. Kmeň Danov dostal pomerne malé územie, ktoré susedilo na juhu s Júdom, na východe s Benjamínom a na severe s Efraimom. Nie sú tu udané hranice. Vymenované sú len mestá, ale zas nie je udaný ich súčet. Neskoršie sa Danovci vysťahovali na sever, Sdc 18. – Saraa a Estaol boli pôvodne pridelené Júdovcom (15, 33). Pravdepodobne boli vylúčené v Šíle z veľkého územia Júdovho, aby bolo rozšírené územie Danovcov.
47. V. 47 vo Vg začína: „tam sa územie končí“. V LXX zas v. 47 n. znie: „To je dedičný podiel kmeňa synov Danových podľa ich národov: ich mestá a ich dediny. Danovci však nevyhubili Amorejčanov, ktorí ich zovreli na vrchovine a nedovoľovali im zostúpiť do nížiny a nivočili ich dedičný podiel. Tu Júdovci (Danovci) vytiahli proti Lachišu (variant: Lesemu), zaujali ho, vybili mečom a usadili sa v ňom a nazvali ho Lasen-Dan. Amorejčania potom bývali v Elome a Salamine, ale Efraim ich napadol a urobil ich poplatníkmi...“
50. Tamnatsara, dnešná Tibne, východne od Jafy. Podľa 24, 30 bol tam Jozue aj pochovaný.