Kniha Jozue

Kniha Jozue

4 Postavenie pamätných kameňov. – 1 Keď už prešiel všetok ľud cez Jordán, povedal Pán Jozuemu: 2 „Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, po jednom z každého kmeňa, 3 a rozkážte im: Vezmite si odtiaľto z prostriedku Jordánu – z miesta, kde stáli nohy kňazov – dvanásť kameňov, neste ich so sebou a uložte v tábore, kde zostanete túto noc.“ 4 Nato Jozue povolal dvanástich mužov, ktorých vybral zo synov Izraela, po jednom z každého kmeňa. 5 Jozue im vravel: „Choďte pred archou Pána, svojho Boha, do prostriedku Jordánu a prineste si každý na ramenách jeden kameň – podľa počtu Izraelových kmeňov –, 6 aby boli pamätníkom medzi vami. Až sa vás raz vaše deti opýtajú: »Čo znamenajú pre vás tieto kamene?», 7 odpoviete im: »Vody Jordánu zmizli pred archou Pánovej zmluvy, keď išla cez Jordán. Preto nech tieto kamene na večné veky pripomínajú Izraelovým synom, že zmizli vody Jordánu!«“

8 A Izraelovi synovia presne vyplnili Jozueho rozkaz. Vzali z prostriedku Jordánu dvanásť kameňov, ako povedal Pán Jozuemu – podľa počtu Izraelových kmeňov –, priniesli ich so sebou do tábora a tam ich uložili. 9 Iných dvanásť kameňov položil Jozue uprostred Jordánu, na tom mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy, a sú tam až podnes.

Prechod kňazov. – 10 Kňazi, ktorí niesli archu, stáli uprostred Jordánu, kým sa nepreviedlo všetko podľa Pánovej výzvy, ktorú oznámil Jozue ľudu, i všetko, čo rozkázal Mojžiš Jozuemu. Ľud však rýchlo prechádzal. 11 A keď už prešiel všetok ľud, pohla sa aj Pánova archa a kňazi pred ľudom. 12 Rubenovci, Gadovci a polovica Manassesovho kmeňa tiahli na čele Izraelových synov, ako im prikázal Mojžiš. 13 Asi štyridsaťtisíc ozbrojených mužov tiahlo pred Pánom do boja na Jerišskú step.

14 V tento deň Pán vyvýšil Jozueho pred zrakom všetkého Izraela, takže s bázňou hľadeli na neho po všetky dni jeho života, ako kedysi s bázňou pozerali na Mojžiša.

15 Potom Pán povedal Jozuemu: 16 „Rozkáž kňazom, ktorí nesú archu svedectva, aby vystúpili z Jordánu!“ 17 Nato Jozue rozkázal kňazom: „Vystúpte z Jordánu!“ 18 A kňazi, ktorí niesli archu Pánovej zmluvy, vystúpili z prostriedku Jordánu. Ale len čo sa šľapaje kňazov dotkli suchej zeme, vrátili sa vody Jordánu do svojho riečišťa a tiekli ako predtým ponad všetky jeho brehy.

 19 Ľud vystúpil z Jordánu na desiaty deň prvého mesiaca a utáboril sa v Galgale, východne od Jericha.

Význam pamätných kameňov. – 20 Dvanásť kameňov, ktoré vyniesli z Jordánu, postavil Jozue v Galgale. 21 Pritom povedal Izraelitom: „Až sa raz budú pýtať vaše deti svojich otcov: »Čo znamenajú tieto kamene?«, 22 oznámite svojim deťom: Izrael prešiel cez tento Jordán po suchu, 23 lebo Pán, váš Boh, vysušil pred vami vody Jordánu, kým ste neprešli, ako kedysi urobil Pán, váš Boh, s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli –, 24 aby uznali všetky národy zeme, že Pánova ruka je mocná, aby ste sa báli Pána, svojho Boha, po všetky dni.“

 
19. Zázračný prechod sa stal 10. nisana (asi koncom marca alebo začiatkom apríla).
Kniha Jozue