Kniha Jozue

Kniha Jozue

8 Plán na dobytie Haia. –  1 Potom Pán povedal Jozuemu: „Neboj sa a neľakaj sa! Vezmi so sebou všetok bojaschopný ľud, vstaň a vytiahni proti Haiu! Hľa, do tvojich rúk som dal haiského kráľa, jeho ľud, mesto i územie. 2 Haiu a jeho kráľovi urobíš tak, ako si urobil Jerichu a jeho kráľovi! Ale korisť a rožný dobytok si môžete vziať. Za mestom postav zálohu na jeho západnej strane!“

3 Jozue a všetok bojaschopný ľud vstal, aby vytiahol proti Haiu. Jozue vybral tridsaťtisíc mužov, udatných ľudí, a vyslal ich za noci. 4 A dal im tento rozkaz: „Postavte sa do zálohy za mestom, na západnej strane mesta! Neodchádzajte ďaleko od mesta! Všetci zostaňte v pohotovosti! 5 Ja však so všetkým ľudom, ktorý je so mnou, vytiahnem proti mestu. Ale keď vyrazia proti nám ako prvý raz, dáme sa na útek pred nimi. 6 Oni budú stále bežať za nami, až ich odrežeme od mesta. Iste si povedia: »Utekajú pred nami ako prvý raz!« My však budeme stále ustupovať pred nimi. 7 Vtedy vyrazte zo zálohy a zmocnite sa mesta! Lebo Pán, váš Boh, ho dá do vašich rúk. 8 A keď už mesto obsadíte, zapáľte ho! Držte sa Pánových slov! Toto je môj rozkaz pre vás!“

Zálohy proti Haiu. – 9 Keď ich prepustil, odobrali sa do zálohy. Táborili medzi Bet-Elom a Haiom, západne od Haia.

Tej noci zostal Jozue medzi ľudom. 10 Ráno Jozue vstal a vykonal prehliadku ľudu. Potom spolu so staršími Izraela tiahol na čele ľudu proti Haiu.  11 Vystupoval všetok bojaschopný ľud, ktorý bol s ním, približoval sa, až došiel pred mesto. Utáborili sa severne od Haia, takže medzi nimi a Haiom bolo údolie.

12 Najprv vybral asi päťtisíc mužov a postavil ich do zálohy medzi Bet-Elom a Haiom, západne od mesta. 13 Potom rozostavil ľud, totiž všetko vojsko. Stáli severne od mesta, ale krídlo siahalo až na západ od mesta. Tejto noci Jozue zišiel do údolia.

Pád Haia. – 14 Len čo to spozoroval haiský kráľ, on, muži mesta a všetok ľud najväčšou rýchlosťou vyrazili do boja a bežali naproti Izraelovi na miesto oproti púšti. Nevedel totiž, že mu postavili zálohu na druhej strane mesta. 15 Jozue a všetci Izraeliti predstierali, akoby ich boli porazili, a utekali smerom na púšť. 16 Bol zvolaný všetok ľud, ktorý bol v meste, aby ich prenasledoval. A kým takto prenasledovali Jozueho, vzďaľovali sa od mesta.  17 V Haii a v Bet-Eli nezostal ani jeden muž, ktorý by nebol vytiahol proti Izraelovi. Nechali mesto otvorené a prenasledovali Izraelitov.

18 Tu povedal Pán Jozuemu: „Zdvihni oštep, ktorý máš v ruke, proti Haiu, lebo ho chcem dať do tvojej moci!“ A Jozue zdvihol oštep, ktorý mal v ruke, proti Haiu. 19 Sotvaže zdvihol ruku, záloha okamžite vyrazila zo svojho stanovišťa a dala sa do behu. Vnikla do mesta, zaujala ho a hneď ho aj podpálila. 20 Keď sa haiskí muži obrátili, zbadali, že z mesta vystupuje k nebu dym a nemali už možnosti uniknúť ani sem, ani tam, lebo ľud, ktorý utekal na púšť, obrátil sa proti svojim prenasledovateľom. 21 Keď Jozue a všetci Izraeliti videli, že záloha zaujala ich mesto a že z mesta vystupuje dym, obrátili sa a bili haiské mužstvo. 22 Tamtí im vyšli z mesta naproti. A tak sa dostali medzi Izraelitov; jedni išli na nich z jednej, druhí z druhej strany. A tak ich bili, že z nich nezostal ani jeden, čo by sa zachránil útekom. 23 Ale haiského kráľa chytili živého a priviedli ho k Jozuemu.

Vykonanie kliatby. – 24 Keď Izraeliti pobili na otvorenom poli, na púšti – kde boli prenasledovaní –, všetkých haiských obyvateľov a padli všetci až do posledného muža pod mečom, potom sa obrátili proti Haiu a vyhubili ho mečom. 25 Všetkých padlých v ten deň, mužov i žien, sa počíta na dvanásťtisíc, všetko haiskí obyvatelia.

26 Jozue nestiahol ruku, ktorú zdvihol s oštepom, kým nevykonal kliatbu nad všetkými haiskými obyvateľmi.

27 Podľa Pánovho rozkazu, ktorý dal Jozuemu, prisvojili si Izraeliti len rožný dobytok a korisť tohto mesta.

28 Potom Jozue Hai vypálil a urobil z neho trvalé zborenisko, pustatinu až podnes.  29 Haiského kráľa obesili a nechali visieť na strome až do večera. Po západe slnka Jozue rozkázal sňať jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili blízko mestskej brány a nahádzali na ňu veľkú hromadu kamenia, ktorá jestvuje až dodnes.

 

Oltár na vrchu Hebal, 8, 30 – 35

 

 30 Vtedy Jozue postavil Pánovi, Izraelovmu Bohu, oltár na vrchu Hebal, 31 ako prikázal Izraelovým synom Pánov služobník Mojžiš a ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona, totiž oltár z nekresaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo. A na ňom obetovali Pánovi celostné žertvy a prinášali pokojné obety.

32 Potom tam na kamene napísal odpis Mojžišovho zákona, ktorý on napísal pred Izraelovými synmi. 33 Všetok Izrael a jeho starší, náčelníci a sudcovia – cudzinci tak ako domáci – stáli po oboch stranách archy oproti kňazom levitom, ktorí niesli archu Pánovej zmluvy, polovica z nich od vrchu Garizim a druhá polovica od vrchu Hebal – ako prikázal Pánov služobník Mojžiš, aby bol izraelský ľud na počiatku požehnaný.

34 Potom čítal všetky slová Zákona – ako požehnanie, tak i zlorečenie –, všetko tak, ako je napísané v knihe Zákona. 35 Nebolo jediného slova zo všetkého, čo rozkázal Mojžiš, ktoré by Jozue nebol prečítal pred celým izraelským zhromaždením, i pred ženami, deťmi a cudzincami, ktorí tiahli s nimi.

 
1 n. Nad Haiom má vykonať cherem, podobne ako nad Jerichom, len s tým rozdielom, že z Haia si môžu odniesť korisť. Pozri 6, 21 – 24.
11 – 13. Medzi Bet-Elom a Haiom postavil zálohu 5 000 mužov. Toto číslo je pravdepodobnejšie ako vo v. 3. Všetko podáva celkom jednoducho – a zdá sa, že pôvodnejšie – LXX, kde v. 11b znie: „Prišli z protiľahlej strany mesta, od východu, kdežto zálohy boli na západe mesta.“ – Miesto „Jozue zišiel do údolia“ (v. 13b) niektorí prekladajú: „zostal Jozue medzi ľudom“ (Hummelauer). Ako totiž strávil minulú noc v galgalskom tábore (v. 9), tak zas nasledujúcu noc zostal vo vojenskom tábore pri Haii. – V. 13 chýba v LXX.
17. Údaj „a v Bet-Eli“ LXX nemá. Je celkom možné, že aj Bet-Elčania pomáhali Haičanom.
29. Takto potupovali zabitých nepriateľov aj iné národy (1 Sam 31, 10), ale podľa zákona Dt 21, 22 – 23 museli popravených sňať pred západom slnka. – Jestvuje až dodnes – porov. pozn. 7, 26.
30 – 35. O Mojžišovom rozkaze, ktorý tu Jozue plní, pozri Dt 11, 29; 27, 2 n. – Kamene, na ktorých bol odpis zákona, treba rozlišovať od oltárnych kameňov (Dt 27, 2 – 8).
Kniha Jozue