Kniha Jozue

III. Doplnky, 20, 1 – 22, 34

Mestá útočišťa, 20, 1 – 9

 

20 Cieľ miest útočišťa. –  1 Pán povedal Jozuemu: „Povedz Izraelovým synom: 2 Určite si mestá útočišťa, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, 3 aby tam mohol utiecť vrah, ktorý zabil niekoho omylom, nevedomky, aby vám boli útočišťami pred pomstiteľom krvi. 4 Kto utečie do jedného z týchto miest, nech sa zastaví pred vchodom do mestskej brány a starším toho mesta nech rozpovie svoju vec. Potom nech ho pustia k sebe, do mesta, a vykážu mu miesto, aby mohol u nich bývať. 5 Keď ho bude pomstiteľ krvi prenasledovať, nech mu nevydajú vraha, lebo zabil svojho blížneho nevedomky, bez toho, že by bol býval predtým jeho nepriateľom. 6 V meste má zostať až dovtedy, kým sa nedostaví na súd pred ľud a až do smrti veľkňaza, ktorý bude v tom čase. Potom sa môže vrah vrátiť do svojho mesta, do svojho domu, do toho mesta, z ktorého utiekol.“

Mestá útočišťa vyznačené. –  7 Vyznačili teda Kedes v Galilei na Neftaliho pohorí, Sichem na Efraimskom pohorí a Kirjat-Arbe, to je Hebron, na Judskom pohorí.

8 Na druhej strane Jordánu, východne od Jericha, z Rubenovho kmeňa určili Bosor, ktorý je v stepi na náhornej rovine, z Gadovho kmeňa Ramot v Galaáde a z kmeňa Manassesovho Gaulon v Bášane.

9 Tieto mestá boli určené pre každého Izraelitu a cudzinca, ktorý sa u nich zdržiaval, aby ta mohol utiecť každý, kto zabil niekoho omylom, a aby nezomrel pod rukou pomstiteľa krvi, kým sa nedostaví pred ľud.

 
1. Zákon o mestách útočišťa pozri Nm 35, 9 – 34; Dt 19, 1 – 13; 4, 41 – 43. Táto ustanovizeň urobila akúsi prietrž tvrdému a krutému zákonu krvnej pomsty. Robí sa tu už rozdiel medzi formálnym a materiálnym hriechom, čiže medzi vraždou a zabitím (úmyselné a náhodilé zabitie človeka). Na každej strane Jordánu boli vyznačené tri mestá útočišťa.
7 n. Kedes, západne od Hulského jazera. – Bosor, asi 5 km východne od Hesebona (Chešbón). – Gaulon, dnes Sahem ed-Džolan, asi 30 km východne od Genezaretského jazera. – Ramot, pravdepodobne Ramot-Masfa (13, 26), dnes asi er-Remta, 10 km juhozápadne od Edrai (12, 4). Mestá útočišťa v Zajordánsku určil už Mojžiš (Dt 4, 43).