Kniha Jozue

Podiel Jozefovcov, 16, 1 – 17, 18

 

16 Poloha územia. –  1 Jozefovcom pripadlo lósom (územie), ktorého hranica sa začína na Jordáne oproti Jerichu, východne od jerišských vôd. Od Jericha ide ďalej cez púšť, ktorá sa ťahá hore na Bet-Elské pohorie.  2 Z Bet-Elu ide ďalej cez Luzu a prechádza na územie Arachitov, do Atarota. 3 Nato zostupuje na západ na územie Jefleťanov, po kraj Dolného Bethorona, až do Gezera. A jej koniec je pri mori.

Podiel Efraimovcov. – 4 Aj Jozefovi synovia, Manasses a Efraim, dostali dedičný podiel.

 5 Územie Efraimových synov podľa ich rodov bolo toto: Hranicou ich dedičného podielu na východe je Atarot-Adar až po Horný Bethoron. 6 Potom ide hranica ďalej k moru, severne od Machmetata. Nato sa hranica stáča na východ až po Tanat-Selo a prechádza pomimo neho na východ do Janoe. 7 Z Janoe zostupuje do Atarota a do Náraty, dosahuje Jericho a ide ďalej až k Jordánu.  8 Z Tafuy ide hranica na západ k potoku Kana, až sa končí pri mori.

To je dedičný podiel kmeňa Efraimových synov podľa ich rodov.

 9 Efraimovým synom boli oddelené aj mestá, ktoré ležali uprostred dedičného podielu Manassesových synov: všetky mestá s ich dedinami.

 10 Ale Kanaánčanov, ktorí bývali v Gezere, nevypudili. A tak bývajú Kanaánčania uprostred Efraimovcov až dodnes a sú im poddaní.

 
1. Jozefovci sú Efraimovci a Manassesovci. LXX sa nezmieňuje o „lóse“ ako Vg a hebr., ale má len: Jozefovci dostali územie od Jordánu... – „Jerišské vody“, jerišská oáza. – „Púšť“, ktorá vystupuje k Bet-Elskému pohoriu, sa nazýva nižšie v 18, 12 Bet-Aven. Na východe tejto púšte pri Jordáne sa začínalo územie Jozefovcov. Udáva sa tu len južná hranica Jozefovcov, ktorá sa kryje s hranicou Efraimovcov, ako bude popísaná nižšie.
2 n. Luza (Lúz) býva stotožňovaná s Bet-Elom. Porov. 18, 13; Gn 28, 19. Obe miesta boli blízko seba. Jakub kedysi prenocoval pod šírym nebom západne od Luzy. A toto miesto nazval Bet-Elom. – Arachiti a Jefleťania neboli asi hebrejské kmene. – Atarot, v 18, 13 nazvaný Atarot-Adar, kde sa tiež hovorí, že to bolo mesto na hore, ktorá je na juhu Dolného Bethorona. – O Bethorone pozri 10, 10; o Gezere 10, 33. Od Gezera splývala južná hranica Jozefovcov so severnou hranicou Júdovcov, 15, 11. Medzi územím Jozefovcov a Júdovcov (od východu až po Gezer) zostáva ešte kus neobsadenej zeme, ktorá bola neskoršie pridelená Benjamínovcom (18, 11 n.). – Severné hranice Jozefovcov boli asi vymedzené neskoršie na sneme v Šíle (kap. 18).
5 – 7. „... je Atarot-Adar... k moru“ (v. 6) – je zlomok popisu južných hraníc, ktorý sa zachoval vo v. 1 – 3. – Machmetat podľa 17, 7 bol východne od Sichema; asi jeden z prostredných bodov severnej hranice Efraimovcov.
8. Vo v. 6 a 7 podáva východnú polovicu hraníc: od Machmetata až k Jordánu pri Jerichu. Teraz sa vracia k stredu hraníc (Tafua) a začína popisovať západnú polovicu hraníc Efraimovcov.
9. Tento verš je vlastne nadpisom zoznamu miest, ktoré dostali Efraimovci. Porov. 15, 21 – 63; 19, 35 n. Sám zoznam sa nám však nezachoval. Koniec v. 9 v LXX je doplnený z 1 Kr 9, 16. – Manasses ako Jozefov prvorodenec zastupoval dvojkmeň Jozefovcov. Preto aj celé územie Jozefovcov bolo nazývané pred rozdelením územie Manassesa.
10. Až dodnes – porov. pozn. 7, 26.