Kniha Jozue

12 Porazení králi v Zajordánsku. –  1 Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelovi synovia porazili a opanovali ich územie na druhej strane Jordánu, na východ od rieky Arnon až po pohorie Hermon s celou východnou Arabou.

 2 Amorejský kráľ Sehon, ktorý sídlil v Hesebone. Panoval od Aroera, ktorý leží na brehu rieky Arnon, od stredu poriečia nad polovicou Galaádu až po rieku Jabok na hranici Amončanov,  3 aj nad Arabou až po Kenerotské jazero na východe a až po Pusté, čiže Soľné more, na východe, smerom na Betsimot, a na juh po úpätie svahov Fasgy.

 4 Ďalej územie bášanského kráľa Oga, ktorý bol zo zvyškov Refaimcov. Sídlil v Aštarote a v Edrai. 5 Panoval nad Hermonským pohorím, nad Salechou a nad celým Bášanom až po územie Gesurcov a Maáchovcov, aj nad polovicou Galaádu po hranicu hesebonského kráľa Sehona.

6 Pánov služobník Mojžiš a Izraelovi synovia ich pobili a Pánov služobník Mojžiš dal (ich krajinu) do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manassesovho kmeňa.

Porazení králi v Predjordánsku. –  7 Toto sú králi krajiny, ktorých porazil Jozue s Izraelovými synmi na druhej strane Jordánu, na západe od Bálgadu v Libanonskom údolí až po vrch Chalak, ktorý čnie oproti Seiru, a ich krajinu dal Jozue do vlastníctva izraelským kmeňom podľa ich oddielov 8 na vrchovine, v nížine, v Arabe, na svahoch, na púšti, v Negebe, kde bývali Hetejci, Amorejčania, Kanaánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci:

 9 kráľ jerišský                                                                                             jeden,

kráľ haiský pri Bet-Ele                                                                               jeden,

10 kráľ jeruzalemský                                                                                   jeden,

kráľ hebronský                                                                                           jeden,  

11 kráľ jerimotský                                                                                       jeden,

kráľ lachišský                                                                                             jeden,

12 kráľ eglonský                                                                                          jeden,

kráľ gezerský                                                                                              jeden,

13 kráľ dabirský                                                                                           jeden,

kráľ gaderský                                                                                                                             jeden,

14 kráľ hermonský                                                                                       jeden,

kráľ heredský                                                                                                                             jeden,

15 kráľ libnanský                                                                                         jeden,

kráľ odolamský                                                                                                                         jeden,

16 kráľ makedský                                                                                        jeden,

kráľ bet-elský                                                                                             jeden,

17 kráľ tafuanský                                                                                         jeden,

kráľ oferský                                                                                                jeden,

18 kráľ afekský                                                                                            jeden,

kráľ sáronský                                                                                              jeden,

19 kráľ madonský                                                                                        jeden,

kráľ asorský                                                                                                                                jeden,

20 kráľ semeronský                                                                                     jeden,

kráľ achsafský                                                                                                                           jeden,

21 kráľ tenacký                                                                                            jeden,

kráľ magedský                                                                                                                          jeden,

22 kráľ kádešský                                                                                          jeden,

kráľ jachananský na Karmele                                                                                            jeden,

23 kráľ dorský na Dorskom pohorí                                                              jeden,

kráľ galgalských národov                                                                                                                                                     jeden,

24 kráľ terský                                                                                               jeden.

Všetkých kráľov spolu: tridsaťjeden.

 
1. Najprv sa podáva rozloha zaujatého Zajordánska od juhu na sever („od rieky Arnon až po pohorie Hermon“). – Arnon (Wadi el-Modžib) sa vlieva do Mŕtveho mora. – Východná Araba (ʽArabah – jordánske údolie, 11, 2. 16), t. j. východná časť jordánskeho údolia.
2. O Sehonovi pozri 2, 10. – Hesebon (Chešbón), pôvodne moabské mesto, neskoršie ho zaujal Sehon a urobil z neho hlavné mesto svojej ríše. Pozri Nm 21, 25  34; Dt 1, 4; 4, 46; Joz 13, 10. 27; Neh 9, 22. Dnes je to Hesbán na severovýchod od ústia Jordánu do Mŕtveho mora, asi 35 km je vzdialený od Jericha. Pozri tiež Nm 32, 3. 37; Joz 13, 17. 26; 21, 37 n.; Sdc 11, 19. 26. – Galaád, územie medzi Hesebonom a Jarmukom (Wadi el-Menádire), ktorý sa vlieva do Jordánu zľava pod Genezaretským jazerom. – Jabok (Nahr ez-Zerká), tiež jordánsky prítok z ľavej strany. – Aroer, dnes ‘Ar‘áir, mesto na severnom brehu Arnona. – Hranice Sehonovho územia: Južnú hranicu tvoril Arnon a najvýchodnejším bodom južnej hranice bol stred arnonského poriečia. Rieka Jabok bola zas severnou hranicou. – Západné hranice tvoril Jordán. Východné hranice nie sú udané.
3. Araba (jordánske údolie) siaha od Genezaretského (Kinneretského) jazera až po Mŕtve more. Svätopisec dva razy dokladá „na východe“, aby tak zdôraznil, že k Sehonovej ríši patril len východný (ľavý) breh Jordánu. Juhozápadnú hranicu Sehonovej ríše vymedzuje: Betsimot (Chirbet Suvéme) na severovýchodnom brehu Mŕtveho mora, a Fasga (hebr. Pisgah), t. j. hora Nebo naproti Jerichu. Pozri Dt 3, 17; 34, 1.
4 n. Refaimci boli praobyvatelia zeme. Pozri Dt 3, 11. Og mal dve sídelné mestá: Aštarot (el-Muzerib, pri prameňoch Jarmuku) a Edrai (Der’á, juhovýchodne od Aštarot). – Salecha (Salchád) leží na Hauranskom pohorí, na severovýchodnej hranici bášanskej ríše, asi 50 km od Edrai. – Bášan, úrodná rovina východne od horného Jordánu medzi Jarmukom, Hauranom a Hermonom. – Gesurci a Maáchovci sú aramejské kmene, bývajú v západnej časti Bášanu, teda pri Jordáne a Genezaretskom jazere. – Z Galaádu patrila Ogovi len jeho severná časť, totiž územie medzi Jarmukom a Jabokom.
7 n. O severných a južných hraniciach Predjordánska pozri poznámku k 11, 16; „púšť“ (v. 8) – pusté svahy Judského pohoria.
9 – 24. O polohe jednotlivých kráľovských miest v Predjordánsku si pozri predošlé poznámky: Jericho 2, 1, – Hai 7, 2, – Bet-El 7, 2, – Jeruzalem Gn 14, 17–24, – Hebron, Jerimot, Lachiš, Eglon 10, 3, – Gezer, Dabir, Libna, Makeda 10, 28–39, – Madon, Asor, Semeron, Achsaf a Dor 11, 1 n. – Gader (Geder), mesto v južnej Palestíne; možno Gedor (Joz 15, 58) medzi Betlehemom a Hebronom, dnes Chirbet Džedur. – Hermon (Chormah), mesto v južnej Palestíne, v území Simeonovom (15, 30; 19, 4). Pôvodne sa nazývala Sefaát, stála asi na mieste dnešnej zrúcaniny es-Sebejta, asi 35 – 40 km od Bersabe. Pozri tiež Nm 14, 45; 21, 3; Dt 1, 44; Sdc 1, 17. – Hered (ʽArad), dnes Tell ‘Arad, asi 30 km južne od Hebronu. Pozri Nm 21, 1; 33, 40; Sdc 1, 16. – Odolam (ʽAdullam) bolo na mieste dnešného Chirbet ‘Id el-mije medzi Jaramuthom a Sochom (Joz 15, 35), asi 21 km od Jeruzalema na ceste do Bet Džibrína. – Tafua (Tappuach): jedna bola v Šefele (Joz 15, 34), kráľovské mesto, a druhá v Eraimských horách (Joz 16, 8; 17, 7). Mnohí ju stotožňujú s dnešným Atúf severne od Wadi Fara, iní zas s Chirbet Machne el-Foka, 5 km južne od Nablusu. Ofer (Chefer), mesto v blízkosti Tafuy a Afeku. – Afek – miest tohto mena bolo viac. Jeden bol neďaleko Masfy (1 Sam 4, 1), asi na mieste dnešného Medžel Jaábá, 15 km severozápadne od Lyddy; druhý Afek bol v území Aserovom pri Akku (Joz 19, 30; Sdc 1, 31); tretí Afek v blízkosti Jezreela (1 Sam 29, 1), ktorý sa stotožňuje s dnešným Faku’a. – Sáron, mesto, ktorého poloha nie je bližšie známa (na Sáronskej nížine alebo medzi Táborom a Genezaretským jazerom). LXX pokladá Sáron za pobrežnú nížinu (medzi Jafou a Karmelom); podľa toho by Sáron nebolo mesto, ale by bližšie určoval polohu mesta Afeka („afekský kráľ v Sárone“). – Tenak (Taʽnach), dnes Tell Ta’annek na južnom okraji Ezdrelonskej roviny, asi 7 km od Magedda. Pozri tiež Joz 17, 11; Sdc 1, 27; 1 Krn 7, 29; 6, 55; Joz 21, 25. – Magedo, dnes Tell el-Mu-tesellim severne od Tenaku, blízko Haify. – Kádeš, uvedený medzi Magedom a Jachananom karmelským, je sotva Kádeš Neftaliho. Skôr ho treba hľadať v Tell Abu Kudés, 4 km severne od Tenaku. – Jachanan (Joknoʽam) ležal na úpätí Karmelu, kde je dnes Tell Kaimún. – Tersa (Tircah), neskoršie prechodné sídelné mesto izraelského kráľovstva. Porov. 2 Kr 15, 14; 1 Kr 14, 17; 15, 21; 16, 6 n; – „kráľ galgalských národov“ treba čítať: galilejských, t. j. usadlých v Galilei. – V hebr. texte a vo Vg je spolu všetkých porazených kráľov 31, v LXX 29 (vo v. 18 má jedného kráľa: afekský kráľ v Sárone; nemá kráľa makedského (v. 16) a madonského (v. 19), kde zas vo v. 20 zo Šimrón-Merona, t. j. Semerona, robí dvoch kráľov). V LXX je textová chyba. Pôvodne bolo asi len 30 kráľov.