Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

11 Trest vodcov Júdu. –  1 Potom ma duch zdvihol a zaviedol k východnej bráne Pánovho domu, ktorá hľadí na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jezoniáša, syna Azurovho, a Feltiáša, syna Banaiášovho, kniežatá ľudu. 2 I riekol mi: „Syn človeka, toto sú muži, ktorí zamýšľajú zlo a dávajú zlé rady v tomto meste.  3 Oni hovoria: »Či domy neboli postavené nedávno? Ono je hrniec a my sme mäso.« 4 Preto prorokuj proti nim, prorokuj, syn človeka!“ 5 Vtom dopadol na mňa Pánov duch a povedal mi: „Hovor: Toto hovorí Pán: Takto hovoríte, dom Izraelov, ale ja poznám, čo vám vystupuje do ducha. 6 Mnohých ste povraždili v tomto meste a jeho ulice ste zaplnili zabitými.  7 Nuž takto hovorí Pán, Jahve: Vami pozabíjaní, ktorých ste v ňom naukladali, sú to mäso a ono je hrniec, vás však z neho vyvediem. 8 Bojíte sa meča, nuž privediem na vás meč, hovorí Pán, Jahve. 9 I vyvediem vás z jeho stredu, dám vás do ruky cudzincov a podrobím vás súdu.  10 Pod mečom padnete, na hranici Izraela vás budem súdiť i dozviete sa, že ja som Pán. 11 Ono vám nebude hrncom a vy nebudete v ňom mäsom, na hranici Izraela vás budem súdiť. 12 I budete vedieť, že ja som Pán, podľa ktorého zákonov ste nechodili a moje právo ste nezachovávali, ba konali ste podľa práva národov, ktoré sú okolo vás.“

13 A kým som prorokoval, stalo sa, že Feltiáš, syn Banaiášov, zomrel. Vtedy som padol na tvár, volal som veľkým hlasom a povedal som: „Ach, Pane, robíš koniec zvyškom Izraela?“

 

Milosť pre zvyšky. –  14 Potom prehovoril Pán ku mne takto: 15 „Syn človeka, tvoji bratia, (tvoji bratia), muži z tvojho príbuzenstva a celý Izraelov dom spolu sú tí, o ktorých hovoria obyvatelia Jeruzalema: »Ďaleko sú od Pána, nám sa dostala krajina do vlastníctva.« 16 Preto povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Áno, vzdialil som ich medzi národy, áno, roztratil som ich po krajinách a máličko som im bol svätyňou v krajinách, do ktorých išli. 17 Preto povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Pozbieram vás spomedzi národov, zhromaždím vás z krajín, po ktorých ste roztratení, a dám vám izraelskú zem. 18 Vojdú ta a odstránia z nej všetku jej ošklivosť a všetku jej ohavnosť. 19 Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa, 20 aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich. Aby boli mojím národom a ja aby som bol ich Bohom.

21 Ale tým, ktorých srdce ide za ošklivosťami a ohavnosťami, uvalím na hlavu ich konanie,“ hovorí Pán, Jahve.

 

Koniec videnia. – 22 Nato si cherubíni zdvihli krídla a kolesá zároveň, Pánova sláva však bola na nich odhora.  23 Potom sa Pánova sláva vzniesla sponad stredu mesta a zastala nad vrchom, ktorý je východne od mesta. 24 Vtedy ma uchopil duch a zaviedol ma vo videní, v Pánovom duchu, do Chaldejska k zajatcom. Potom sa videnie, ktoré som videl, vzdialilo odo mňa. 25 I rozpovedal som zajatcom všetky Pánove slová, ktoré mi zjavil.

 

 

1. O Jezoniášovi a Feltiášovi vieme iba to, čo tu píše o nich Ezechiel.
3. Radcovia ubezpečujú ľud a mesto, že sa mu nič nemôže stať, veď domy, zrúcané pri doterajších nepriateľských útokoch, sú znovu postavené. Mesto je pevné, sú v ňom bezpeční, ako je mäso v hrnci, ktorý býva z ohňovzdornej hmoty, aby chránil mäso pred zhorením.
7. Pozri pozn. k veršu 3. Jeruzalem bude bezpečným útočišťom len pre tých, čo sú mŕtvi.
10. Jeremiáš píše (Jer 39, 6, porov. 52, 9 – 11), že Nabuchodonozor po páde Jeruzalema súdil a popravil judských veľmožov v Reble, ktorá bola naozaj blízko izraelských hraníc. Pozri pozn. k 2 Kr 23, 33.
14 – 21. Izraeliti, ktorí boli ešte vo vlasti, opovrhovali tými, čo už boli v zajatí, či to boli príslušníci Severného alebo Južného kráľovstva. Mysleli si, že Boh zavrhol len ich; oni sa, naopak, stali pánmi celej zasľúbenej zeme. Preto Boh utešuje zajatcov, že aj zvyšky z nich sa vrátia do vlasti a po návrate už nebudú medzi nimi roztržky.
23. Vrch, ktorý je východne od Jeruzalema, je Olivová hora. Katolícki exegéti (Knabenbauer, Heinisch) k tomuto miestu podotýkajú, že Olivová hora naozaj videla Pánovu slávu. Tam totiž neskôr Ježiš Kristus ohlásil skazu mesta, odtiaľ vchádzal na Kvetnú nedeľu do Jeruzalema a odtiaľ vystupoval do neba.
Kniha proroka Ezechiela