Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

32 Žalospev o faraónovi. – 1 V dvanástom roku, dvanásty mesiac, prvý deň mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto:  2 „Syn človeka, začni žalospev o faraónovi, kráľovi Egypta, a povedz mu:

 

Levíča národov, zhynul si.

Býval si ako morský krokodíl,

brázdil si svoje rieky,

nohami si vodu mútieval,

brodil si v ich riekach.

3 Toto hovorí Pán, Jahve:

Rozostriem na teba svoju sieť

v zástupe početných národov

a svojou sieťou ťa vytiahnem,

4 na zem ťa vyhodím,

šmarím ťa na pole,

nebeským vtáčatám dám bývať na tebe

a tebou nasýtim zver celého sveta.

 5 Telo ti na vrch pohodím

a tvojou mŕtvolou zaplním doliny.

6 Zem napojím tvojím výtokom

– tvojou krvou – až po vrchy,

riečiská sa z teba zaplnia.

7 Keď zhasneš, zahalím nebesá,

ich hviezdy zatemním,

slnko zahalím oblakmi

a mesiac nevydá svetlo.

8 A všetky svietidlá na nebi

zatemním pre teba,

na tvoju zem však dopustím tmu

– hovorí Pán, Jahve.

 

 9 I popudím srdce mnohých národov, keď zavediem tvojich zajatcov medzi národy, do krajín, ktoré nepoznáš. 10 A podesím pre teba mnohé národy, ich králi sa strašne zhrozia pre teba, keď budem mihať svojím mečom pred ich tvárami; v deň tvojho pádu sa bude každý razom chvieť o svoj život.

11 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Meč babylonského kráľa príde na teba. 12 Mečmi silákov porazím tvoj zástup; sú to všetko najsilnejšie národy, nuž znivočia pýchu Egypta a vyhynie celý jeho zástup. 13 Aj všetky jeho zvieratá vyhubím z početných vôd, takže ich ľudská noha viac nepomúti, ani paprčky zvierat ich nerozbúria. 14 Vtedy dám ich vodám ustáť sa a ich riekam dám tiecť ako oleju, hovorí Pán, Jahve. 15 Keď urobím egyptskú krajinu pustou a zem bude prázdna, bez svojej náplne, keď porazím všetkých, čo v nej bývajú, vtedy budú vedieť, že ja som Pán. 16 Toto je žalospev, nech ho spievajú; dcéry národov ho majú spievať; nad Egyptom a nad celým jeho zástupom ho majú spievať,“ hovorí Pán, Jahve.

 

Faraón v podsvetí. –  17 V dvanástom roku, v prvom mesiaci, pätnásty deň mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto:  18 „Syn človeka, kvíľ nad zástupom Egypta a strhni ho – jeho a dcéry mocných národov – do podzemia s tými, čo zostúpili do jamy.  19 Od koho si krajší? Zostúp a daj sa uložiť s neobrezanými! 20 Padnú medzi tých, ktorých prebodol meč. Meč je pripravený. Pritiahni ho i celý jeho zástup. 21 Najmocnejší z hrdinov i s jeho pomocníkmi budú k nemu hovoriť zo stredu podsvetia. Zostúpili, ležia neobrezaní, prebodnutí mečom.

22 Tam je Asýr a celé jeho zhromaždenie, jeho hroby sú vôkol neho. To všetko sú prebodnutí, padli pod mečom, 23 a dali im hrob na dne jamy; jeho zástup je však okolo jeho hrobu. Prebodnutí sú, padli pod mečom všetci, ktorí v krajine živých šírili strach.

 24 Tam je Elam a celý jeho zástup je okolo jeho hrobu. Prebodnutí sú, padli pod mečom všetci, čo zostúpili do podsvetia neobrezaní, čo v krajine živých šírili strach. Nuž nesú svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy. 25 Uprostred prebodnutých mu dali lôžko s celým jeho zástupom, jeho hroby sú vôkol neho, všetci sú neobrezaní, prebodnutí mečom, pretože sa z nich šíril strach v krajine živých; nesú teda svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy, sú položení uprostred prebodnutých.

 26 Tam je Mosoch a Tubal a celý jeho zástup, jeho hroby sú vôkol neho, všetci sú neobrezaní, prebodnutí mečom, pretože šírili strach v krajine živých.  27 A neležia s hrdinami, ktorí padli odpradávna, ktorí zostúpili do podsvetia s celým svojím vojenským výstrojom a ktorí si meče položili pod hlavy. Ale ich zločin je na ich kostiach, pretože boli postrachom hrdinov v krajine živých. 28 Nuž aj ty budeš zdrvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, ktorých prebodol meč.

29 Tam je Edom, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorých s ich hrdinstvom dali dovedna s prebodnutými mečom; ležia s neobrezanými a s tými, čo zostúpili do jamy.

30 Tam sú všetci vládcovia severu a všetci Sidonci, ktorí zahanbení zostúpili s prebodnutými i napriek strachu z ich hrdinstva. I ležia neobrezaní s tými, ktorých prebodol meč, a nesú svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy.

 31 Týchto uvidí faraón a poteší sa i celé jeho vojsko; faraóna a celý jeho zástup prebodnú mečom – hovorí Pán, Jahve. 32 Pretože šíril strach v krajine živých, položia ho – faraóna a celý jeho zástup – uprostred neobrezaných s tými, ktorých prebodol meč.“

 
2. Ku krokodílovi pozri pozn. k 29, 3. – Egypt, krokodíl, sa bezstarostne zabáva.
5. Porov. 31, 12 – 13.
9. „Zajatcov“ prekladáme so LXX. Hebr a Vg číta: tvoju zlomeninu.
17. Výraz „prvý mesiac“ dopĺňame podľa LXX.
18. Porov. 28, 10.
19 – 21. Zmysel týchto nejasných veršov je: faraón nie je o nič lepší než tí, čo sú už na druhom svete. Už je prichystaný meč, ktorý i jeho pošle do podsvetia, kde jeho i celý jeho národ pritiahnu a posmešne budú vítať tí, čo už tam sú; budú medzi nimi aj hrdinské národy, ba aj spojenci Egypta.
24. O Elame pozri Iz 11, 11; porov. Jer 25, 25; 49, 34 – 39.
26. Tubal a Mosoch pozri 27, 13.
27. „Odpradávna“ prekladáme so LXX. Hebr a Vg číta „z neobrezaných“. Pradávnych hrdinov pochovali s vojenskou výzbrojou, čo u každého národa bolo čestné. Národy však, ktoré tu prorok uvádza, páchali zločin násilia, preto aj v podsvetí budú potupené.
31. Faraón a vojsko, ktoré ho bude sprevádzať do podsvetia, sa poteší, že on a jeho národ, ktorí tiež prebodnutí mečom zostupujú do podsvetia, nie sú tam sami, ale že tam našli už iné veľké národy.
Kniha proroka Ezechiela