Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

23 Dve sestry: Samária a Jeruzalem. –  1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, boli dve ženy, dcéry jednej matky. 3 Smilnili v Egypte, vo svojej mladosti smilnili. Tam im ohmatávali prsia, tam im stláčali panenské prsníky. 4 A ich mená: staršia Oola a jej sestra Ooliba. Patrili mne a porodili synov a dcéry. Ich mená však boli Samária Oola a Jeruzalem Ooliba.

5 Oola sa mi spreneverila, zahorela k svojim milovníkom Asýrčanom, ktorí sa k nej blížili 6 poobliekaní do purpuru; k miestodržiteľom a vojvodcom, samým to žiaducim mladíkom, k jazdcom, čo sa nosia na koňoch. 7 Tiahlo ju k nim jej smilstvo, ku všetkým tým vyberaným synom Asýrčanov, a poškvrnila sa všetkými, ku ktorým zahorela, i všetkými ich modlami. 8 Ale ani svoje egyptské necudnosti neopustila, veď oni s ňou súložili v jej mladosti, oni stláčali jej panenské prsia a zahrňovali ju svojím smilstvom.  9 Preto som ju vydal do ruky asýrskych synov, ku ktorým zahorela. 10 Oni odhalili jej hanbu, jej synov a dcéry zajali a ju zabili mečom, takže sa stala povestnou pred ženami. Takto na nej splnili súdy.

 11 Jej sestra Ooliba to videla a zahorela ešte horšie než tamtá, jej smilstvo bolo horšie ako sestrino. 12 Zahorela k synom Asýrčanov, k miestodržiteľom a vojvodcom, ktorí sa k nej blížili poobliekaní do purpuru; k jazdcom, čo sa nosia na koňoch, k samým to žiaducim mladíkom. 13 Vtedy som videl, že sa poškvrnila, jednou cestou kráčali obe.  14 Ona však stupňovala svoju necudnosť. Uvidela mužov maľovaných na múre, obrazy Chaldejcov, maľovaných na červeno, 15 opásaných okolo bedier pásom, s otočeným turbanom na hlavách, že každý vyzeral ako veliteľ; obrazy synov Bábelu, Chaldejsko je ich rodnou krajinou.  16 Len čo ich jej oči zazreli, zahorela k nim a poslala k nim do Chaldejska svojich poslov. 17 Synovia Bábelu teda prišli k nej užívať lásku a poškvrnili ju svojou necudnosťou; poškvrnila sa nimi, potom sa im však odcudzila jej duša. 18 Odhalila svoje smilstvo, odhalila svoju hanbu; vtedy sa mi odcudzila jej duša, ako sa mi odcudzila duša jej sestry. 19 Rozmnožovala svoju necudnosť, lebo sa rozpamätala na dni svojej mladosti, keď smilnila v egyptskej krajine.  20 Zahorela k ich rozkošníkom, ktorých telo je ako telo oslov a ich výron je ako výron žrebcov. 21 Vyhľadala si zločin svojej mladosti, keď ti Egypťania chytali prsia, stláčali tvoje mladistvé prsníky.

22 Preto Ooliba, toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja popudím proti tebe tvojich milovníkov, ktorým sa ti odcudzila duša, a privediem ich proti tebe zo všetkých strán.  23 Synov Babylonu a všetkých Chaldejcov, príslušníkov Pekodu, Soy a Koy, všetkých asýrskych synov s nimi, všetko to žiaducich mladíkov, miestodržiteľov a vojvodcov, veliteľov a vznešených, ktorí všetci jazdia na koňoch. 24 A prídu vyzbrojení proti tebe; s vozmi, kolesami a zástupmi ľudí; štít, brnenie a prilbu namieria vôkol proti tebe, im oddám súd a budú ťa súdiť podľa svojich práv.  25 Namierim proti tebe svoju žiarlivosť, že budú zlostne zaobchádzať s tebou, odrežú ti nos a uši a tvoj dorast padne pod mečom. Oni ti zajmú synov a dcéry a tvoj dorast spáli oheň. 26 Povyzliekajú ťa zo šiat a zoberú ti ozdobné predmety. 27 Takto vyhubím z teba tvoje výčiny a tvoje smilstvo od egyptskej krajiny; už si k nim nepozdvihneš oči a viac si nespomenieš na Egypt. 28 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, vydám ťa do ruky, ktorú nenávidíš, do ruky, ktorej sa ti odcudzila duša! 29 Nenávistne budú s tebou nakladať, zoberú všetok tvoj zisk, nechajú ťa nahú a holú a zjaví sa hanba tvojej necudnosti, tvoje výčiny a tvoje smilstvá. 30 Toto ti urobili, lebo si pachtila po národoch, poškvrnila si sa ich modlami. 31 Kráčala si cestou svojej sestry, preto ti dám do ruky jej kalich.  32 Toto hovorí Pán, Jahve:

 

Kalich svojej sestry budeš piť,

hlboký a široký,

na hanbu a na posmech ti bude,

mnoho vojde do neho.

33 Opojením, žalosťou sa preplníš.

Je to kalich hrôzy, zdesenia,

kalich tvojej sestry Samárie.

34 Piť ho budeš až do dna,

jeho črepy budeš hrýzť,

svoje prsia roztrháš;

lebo som hovoril ja;“

výrok Pána, Jahveho.

 

35 Preto takto hovorí Pán, Jahve: „Pretože si ma zabudla a zahodila si si ma za chrbát, nes aj ty svoju vinu a svoje necudnosti!“

36 Pán mi povedal: „Syn človeka, chceš súdiť Oolu a Oolibu? Rozpovedz im ich ohavnosti:  37 že cudzoložili a krv majú na rukách. Cudzoložili so svojimi modlami a aj synov, ktorých porodili mne, zaháňali im na pokrm. 38 I toto spáchali proti mne: poškvrnili v ten deň moju svätyňu a znesvätili moje soboty.  39 Lebo keď zabili svojich synov pre svoje modly, v ten istý deň prišli do mojej svätyne poškvrniť ju. Áno, toto robili v mojom dome.  40 Dokonca posielali po chlapov, ktorí prichádzali zďaleka, prichádzali vtedy, keď poslali po nich posla. Kvôli nim si sa kúpala, maľovala si si oči a krášlila si sa skvostmi. 41 Sedela si na nádhernom lôžku, pred tebou bol prikrytý stôl a položila si naň moje kadidlo a môj olej. 42 Pri nej a pri chlapoch sa ozývalo hulákanie, viac ako keď sa z púšte privedie množstvo ožranov, a dávali im na ruky náramnice a na hlavy ozdobné koruny.  43 Vtedy som riekol: Či necudzoložili takto? Páchali výčiny necudnej ženy. 44 Vchádzajú k nej ako k žene neviestke. Tak vchádzali k hriešnym ženám Oole a Oolibe.  45 Ale spravodliví muži ich budú súdiť podľa práva cudzoložníc a podľa práva krviprelievačov, lebo cudzoložnicami sú a krv majú na rukách.  46 Vskutku toto hovorí Pán, Jahve: Priviesť proti nim zástup a vydať ich týraniu a lúpeži! 47 Zástup nech ich ukameňuje a nech ich postína mečom: ich synov a dcéry nech pozabíjajú a ich domy nech spália ohňom. 48 Takto odstránim z krajiny zločin, všetky ženy budú mať výstrahu a nebudú hrešiť ako vy. 49 Vaše zločiny naložia na vás, ponesiete svoje hriechy s modlami a budete vedieť, že ja som Pán, Jahve.“

 
1 – 4. Smilstvom a cudzoložstvom sa tu rozumie nevernosť Pánovi, modloslužba; porov. pozn. k Iz 50, 1 n.; Jer 2, 19. Oola (ʼOholah) znamená: „má svoj stan“. Severná ríša mala svoje svätyne v Bet-Eli a v Dane. Ooliba (ʼOholibah) znamená: „môj stan je v nej“. V Jeruzaleme bol svätostánok, neskôr Pánov chrám.
9 – 10. Asýrčania odviedli Izraelitov do zajatia a urobili koniec Severnému kráľovstvu roku 722 pred Kr.
11 – 13. Judsko malo tiež styky s Asýrskom a prevzalo aj jeho modloslužbu; pozri 2 Kr 16, 7 n.; Iz 7; 2 Kr 21; Jer 2, 18.
14. Po páde Asýrskej ríše nadviazalo Judsko styky s Babylončanmi.
16. Biblia nám zachovala len správu o posolstve Sedekiáša: Jer 29, 3; 51, 59.
20. Porov. 16, 26; Jer 5, 8.
23. O Pekode pozri pozn. k Jer 50, 21. Na klinopisných záznamoch sa tento kmeň volá Puqúdu. – Soa a Koa, podľa klinopisných nápisov Sutu a Kutu, boli provincie východne od rieky Tigris. Tieto národy boli všetky zastúpené v babylonskom vojsku.
25. Asýrčania a Babylončania často okypťovali vojnových zajatcov.
32 – 34. O kalichu pozri pozn. k Iz 51, 17, kde sú označené ďalšie miesta. Judsko stihne osud Samárie: zajatie.
37. K ľudským obetám pozri pozn. k 16, 20 n.
39. Dotyk mŕtvoly znečisťoval Izraelitu na sedem dní, za ten čas nesmel vkročiť do chrámu (Nm 19, 11 n.). Vražda, ktorej sa na vlastných deťoch dopustili, prirodzene len zväčšovala nečistotu.
40 n. Znovu sa vyčítajú Samárii a Jeruzalemu spojenectvá s cudzincami. Dokonca obetovali modlám kadidlo, aké sa na profánne ciele nesmelo používať; Ex 30, 34 – 38.
43. Podávame preklad LXX. Dnešný hebrejský text je nejasný. Vg tiež nejasne znie: „Vtedy som povedal tej, čo sa zodrala v cudzoložstvách: Či aj táto bude teraz hromadiť svoje necudnosti?“
45. Pozri 16, 38.
46 n. Pozri pozn. k 16, 40 a porov. Dt 22, 21 – 24.
Kniha proroka Ezechiela