Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

47 Nový Kanaán. Prameň vody života. –  1 Potom ma viedol späť ku bráne domu a hľa, spod prahu domu na východ vyvierala voda; dom totiž bol obrátený na východ a voda prúdila spod pravej strany chrámu, južne od oltára. 2 I zaviedol ma smerom k severnej bráne a obrátil ma po ceste von ku vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hľa, voda prúdila z pravej strany. 3 Keď muž s meradlom v ruke prechádzal na východ, odmeral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu; voda bola po členky.  4 Opäť odmeral tisíc a previedol ma cez vodu; voda siahala po kolená. Zasa odmeral tisíc a previedol ma, voda bola po pás. 5 Potom odmeral tisíc: rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda vzrástla, že bolo treba po nej plávať. Bola to rieka, ktorá sa neprebrodí.

6 I riekol mi: „Videl si, syn človeka?“ Potom ma znovu zaviedol na breh rieky. 7 Keď som sa obrátil, hľa, bolo na brehu rieky z jednej i druhej strany veľké množstvo stromov!  8 Povedal mi: „Táto voda prúdi do východného kraja a steká na púšť, ústi do mora, a keď sa vleje do mora, voda sa uzdraví. 9 A každý živočích, ktorý sa hýbe, bude žiť tam, kde táto rieka príde; bude veľké množstvo rýb, keď tam táto voda príde; uzdraví sa a bude žiť všetko, k čomu táto rieka dôjde.  10 Budú nad ňou stáť rybári; od Engadi po Engalim budú miesta na rozostieranie sietí; budú v nej tie druhy rýb, čo vo Veľkom mori, v množstve veľmi veľkom. 11 Jej kaluže a močariská sa však neuzdravia, budú prenechané soli. 12 A pri rieke, na jej brehu, z jednej i druhej strany budú rásť rozličné ovocné stromy, ich lístie neuvädne a ich ovocie nepominie. Každý mesiac budú mať prvotiny, lebo ich vody vyvierajú zo svätyne. Preto ich ovocie bude na pokrm a ich lístie na liek.“

 

Hranice krajiny. –  13 Toto hovorí Pán, Jahve: „Toto sú hranice, v ktorých si podelíte krajinu podľa dvanástich kmeňov Izraela – Jozefovi dvojdiel.  14 Dostanete z nej dedičstvo jeden ako druhý, lebo som zdvihol svoju ruku, že ju dám vašim otcom; teda táto krajina pripadne vám za dedičstvo.  15 Toto je hranica krajiny od severu: od Veľkého mora smerom na Hetalon, kadiaľ sa ide do Sedadu, 16 Emat, Berota, Sabarim, ktorý leží medzi územím Damasku a územím Ematu; stredný Haser, ktorý leží na hranici Hauranu. 17 Hranica teda pôjde od mora až po Haser Enon; územie Damasku ostane na sever, aj územie Ematu. To je severný okraj.  18 Východný okraj však medzi Hauranom, medzi Damaskom, medzi Galaádom a medzi krajinou Izraela bude Jordán, ponad Východné more až po Tamar. To je východný okraj.  19 Okraj južný, na juh: od Tamaru až po Vody protirečenia Kádeša, popri potoku až po Veľké more. To je južný okraj, na juh. 20 A západný okraj: Veľké more od hranice až potiaľ, kde sa ide do Ematu. To je západný okraj.

21 Túto krajinu si rozdelíte podľa kmeňov Izraela. Rozdelíte ju žrebom za dedičstvo sebe i cudzincom, ktorí bývajú medzi vami, ktorí uprostred vás splodili synov. Ich pokladajte medzi synmi Izraela za rovných s domorodcami a budú si žrebovať dedičstvo medzi kmeňmi Izraela. 22 Dedičstvo mu dáte v tom kmeni, s ktorým cudzinec je,“ hovorí Pán, Jahve.

 

 
1. Chrám, ktorý zvýrazňuje novozákonné Božie kráľovstvo, je pôvodom všetkého šťastia. Toto šťastie sa zobrazuje prameňom živej vody. Voda je aj inde symbolom mesiášskeho blaha (Iz 12, 3; 35, 6), ba sám Boh sa volá prameňom živej vody, Jer 2, 13.
4 – 12. Opis treba rozumieť v prenesenom zmysle ako podobenstvo. Mesiášske požehnanie, ktoré bude prúdiť z novozákonného Božieho kráľovstva, bude liečiť mravné choroby, hriechy, a bude pôvodom ovocia, ktoré bude prinášať duchovný život ľudí.
8. Rieka ústi do Mŕtveho mora, zmení jeho vodu, takže sa doň vráti život.
10. Engadi (dnes: Ain Džidi) je asi v polovici západného pobrežia Mŕtveho mora. – Engalim bolo blízko ústia Jordánu. – „Veľké more“ je Stredozemné more.
13. Jozefov kmeň dostane dva podiely, na oboch Jozefových synov, Efraima a Manassesa, Gn 48, 22; porov. Joz 17, 7.
14. „Pán zdvihol ruku“ rozumej: k prísahe; porov. 20, 5; 36, 7.
15 n. Veľké more pozri v. 10. – Hetalon (Adlun, Ornitopolis) bol medzi Týrom a Sidonom. – Sedad bol 50 km od Rebly na východ. – O Emate pozri pozn. k 1 Kr 8, 65. – Berota je azda totožná s Berotom 2 Sam 8, 8. – Poloha neznáma. – Sabarim je azda totožné so Sifronom v Nm 34, 9, dnešné Zaferane, pri ceste z Emisy do Ematu. Stredný Haser (Vg: „dom Tichon“) je iste totožný s Haser Enonom 17. verša, ale jeho poloha nie je známa. Hauran je severovýchodná časť Zajordánska.
18. Galaád pozri Jer 8, 22. – Izraelskú zem od územia Damasku, Hauranu a Galaádu bude na východe deliť Jordán. Táto rieka bude východnou hranicou, a to od severnej hranice počnúc až po Mŕtve (Východné) more, ba až po Tamar. Podľa verša 19 a LXX už v tomto verši treba čítať Tamar. Je to dnešný Kurnub, juhozápadne od južného pobrežia Mŕtveho mora.
19. Kádeš (Kadeš-Barna) bol juhozápadne od Tamaru; v jeho blízkosti boli aj Vody protirečenia (Mé-Meribót); porov. Nm 20, 1 – 13; 34, 4. 5. – „Potok“ je takzvaný Egyptský potok; pozri pozn. k 1 Kr 8, 65.
Kniha proroka Ezechiela