Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

35 Proti vrchu Seir. – 1 Pán prehovoril ku mne takto:  2 „Syn človeka, obráť si tvár proti vrchu Seir a prorokuj proti nemu. 3 Povedz mu: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, vrch Seir, vystriem proti tebe svoju ruku a urobím ťa pustým a opusteným. 4 Z tvojich miest urobím zborenisko, ty však budeš spustnutý a budeš vedieť, že ja som Pán.  5 Pretože si prechovával večné nepriateľstvo a synov Izraela si vydal do moci meča v čase ich nešťastia, v čase krajnej viny,  6 preto, ako žijem – hovorí Pán, Jahve –, obrátim ťa na krv a krv ťa bude stíhať. Preto, že si nenávidel krv, krv ťa bude stíhať. 7 Vrch Seir obrátim na púšť a vyhubím z neho, čo odchádza i prichádza. 8 Jeho vrchy naplním prebodnutými: na tvojich kopcoch, v tvojich údoliach i vo všetkých tvojich riečiskách budú padať prebodnutí mečom. 9 Večnou pustatinou ťa urobím a tvoje mestá nebudú obývané; i budete vedieť, že ja som Pán.  10 Pretože si povedal: »Oba národy a obe krajiny budú moje, opanujem ich,« hoci tam bol Pán, 11 preto, ako žijem, hovorí Pán, Jahve, urobím podľa tvojho hnevu a podľa tvojej žiarlivosti, akou si vo svojej nenávisti nakladal s nimi, a dám sa im poznať, keď ťa budem súdiť. 12 Budeš teda vedieť, že ja som Pán. Počul som všetky tvoje rúhania, ktoré si vyriekol proti vrchom Izraela: »Pusté sú, nám sa dostali za pokrm.« 13 A svojimi ústami ste sa vyvyšovali nado mňa, kopili ste proti mne svoje reči, ja som to počul. 14 Toto hovorí Pán, Jahve: Keď sa bude radovať celá zem, teba urobím pustatinou. 15 Ako si sa radoval nad dedičstvom Izraelovho domu, lebo bol pustý, tak naložím s tebou; budeš pustý, vrch Seir a celý Edom; i budú vedieť, že ja som Pán.

 

 

2. Seir je pohorie v Edomsku; pozri Iz 21, 11 – 12. Proroctvo je namierené proti Edomsku, porov. 25, 12 – 14; Iz 34, 5; Jer 49, 7 n. a Abd 1 n.
5. Krajná alebo konečná vina bola tá, ktorá pripravila zánik Judského kráľovstva a spustošenie Jeruzalema. Vtedy sa Edomčania zachovali k Izraelitom zvlášť nepriateľsky; porov. Nár 4, 21; Ž 137, 7.
6. Edomčania pochádzali od Jakubovho brata Ezaua, boli teda krvní príbuzní Izraelitov; preto vraví prorok, že „nenávideli krv“, keď prenasledovali Izraelitov.
10 n. Napriek tomu, že národ a zem Izraela patrili Pánovi, Edomčania by sa chceli zmocniť oboch kráľovstiev vyvoleného národa. Preto bude Pán s Edomčanmi zaobchádzať, ako oni zaobchádzali s Izraelitmi.
Kniha proroka Ezechiela