Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

30 Spustošenie Egypta. – 1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, prorokuj a povedz: Toto hovorí Pán:

 

Kvíľte! Ach, ach, to je deň!

3 Veď je blízo deň,

áno, blízo je deň Pána,

deň to oblačný,

bude to čas národov.

4 Príde meč na Egypt,

v Etiópsku bude strach,

keď budú v Egypte padať ranení,

keď odnesú jeho bohatstvo,

keď podvrátia jeho základy.

 5 Kuš, Pút, Lúd a celá tá zberba,

Chub a synovia spojeneckej krajiny

spolu popadajú pod mečom.

 6 Toto hovorí Pán:

Padnú, čo sa opierajú o Egypt,

klesne totiž jeho pyšná moc,

od Magdolu až po Syene

zrútia sa v ňom pod mečom

– hovorí Pán, Jahve.

 

7 Spustnutí budú uprostred spustnutých krajín a jeho mestá budú opustené uprostred opustených miest. 8 I budú vedieť, že ja som Pán, keď v Egypte podložím oheň a zlomia sa všetci jeho pomocníci.  9 V ten deň vyjdú odo mňa posli na člnoch, aby podesili bezpečnosť Etiópie; a bude u nich zdesenie ako v deň Egypta, lebo veru to príde.

10 Toto hovorí Pán, Jahve: Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta. 11 On a jeho ľud s ním – najväčší násilníci národov – budú privedení znivočiť krajinu, vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými. 12 Vtedy z riek urobím suchú zem; krajinu vydám do ruky zločincov a prostredníctvom cudzincov znivočím krajinu a všetko, čo je v nej; ja, Pán, som hovoril.

 13 Toto hovorí Pán, Jahve: Vyhubím sochy a vyničím modly z Memfisu, nebude viac kniežaťa z egyptskej krajiny, v egyptskej krajine rozšírim strach.  14 Spustoším Patros, v Tanise podložím oheň a v Tébach zavediem súdy.  15 Vylejem svoj hnev na Pelusium, pevnosť Egypta, a vyhubím zástup Téb. 16 V Egypte podložím oheň, v kŕčoch sa bude zvíjať Pelusium, Téby budú rozbité a v Memfise bude úzkosť deň čo deň.  17 Mladíci Heliopolisu a Bubastisu padnú pod mečom a pôjdu do zajatia.  18 V Tafnese sa zatmie deň, keď tam polámem berly Egypta a bude koniec jeho pyšnej moci; pokryje ho oblak a jeho dcéry pôjdu do zajatia. 19 V Egypte vykonám súdy a budú vedieť, že ja som Pán.“

 

Zláme sa rameno faraónovo. – 20 V jedenástom roku, siedmy deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto:  21 „Syn človeka, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa, a veru ho neobviažu, aby sa vyhojilo, nedajú obväz na zavinutie, aby zmocnelo a mohlo chytiť meč. 22 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Veru som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, zlámem jeho rameno, to zdravé i to zlomené, a vyrazím mu meč z ruky. 23 A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem po krajinách. 24 Upevním rameno babylonského kráľa a svoj meč vložím do jeho ruky, faraónove ramená však dolámem, že bude pred ním stenať, ako stenú ranení. 25 Ramená babylonského kráľa upevním, ale faraónove ramená klesnú. I budú vedieť, že ja som Pán, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, ktorý ho vystrie na egyptskú krajinu. 26 A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách, vtedy budú vedieť, že ja som Pán.“

 

 
5. V egyptskom vojsku padnú vojaci rôznych národov. Kuš je Etiópia. Pút a Lúd (Vg Líbyjčania a Lýdovia) pozri pozn. k Iz 66, 18; porov. Ez 27, 10. – Národ, ktorý by sa bol menoval Chub, je neznámy. „Zberba“ národov sú žoldnieri z rozličných národov, ktorí slúžili vo faraónovom vojsku. – Kto boli synovia spojeneckej krajiny, nevieme, mohli to byť arabské kmene.
6. O Magdole a Syene pozri pozn. k 29, 10. Porov. Jer 44, 1.
9. O člnoch porov. Iz 18, 2. „Deň Egypta“ je deň spustošenia Egypta, porov. deň Madiánu u Iz 9, 3.
13. Memfis pozri pozn. k Iz 19, 13 a porov. Jer 2, 16; 44, 1; 46, 14.
14. Patros pozri u Iz 11, 11; Tanis je Coʼan, pozri pozn. k Iz 19, 11. Téby, pozri Jer 46, 25.
15. Pelusium (hebr. Sín) je najdôležitejšia pohraničná pevnosť na severovýchode, pri Stredozemnom mori.
17. Heliopolis (hebr. ʼÓn) ležalo severovýchodne od Memfisu; porov. pozn. k Iz 19, 18; Bubastis (hebr. Pí-Beset) je dnešný Zagazig.
18. Tafnes pozri Jer 2, 16; 44, 1; 46, 14.
21. Rameno je odznakom moci.
Kniha proroka Ezechiela