Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

43 Posviacka chrámu. –  1 Potom ma zaviedol k bráne. K bráne, ktorá bola obrátená smerom na východ. 2 A hľa, velebnosť Izraelovho Boha prichádzala smerom od východu, jej hukot bol ako hukot veľkých vôd a zem sa jagala od jeho velebnosti.  3 Výzor zjavu, ktorý som videl, bol ako videnie, ktoré som mal, keď prichádzal spustošiť mesto; a podoby ako pri videní, ktoré som mal pri rieke Chobar. I padol som na tvár.

4 Pánova velebnosť vtiahla do domu cez bránu, ktorá bola obrátená smerom na východ. 5 Vtedy ma duch zdvihol a zaniesol ma do vnútorného nádvoria; a hľa, dom bol naplnený Pánovou velebnosťou!  6 Vtedy som počul, že ktosi hovorí ku mne z domu – no muž stál pri mne. 7 I riekol mi: „Syn človeka, to je to miesto pre môj trón a miesto pre stopy mojich nôh; tu chcem bývať naveky uprostred Izraelových synov. Izraelov dom nech viac nepoškvrní moje sväté meno – ani oni, ani ich králi – svojimi smilstvami a mŕtvolami svojich kráľov, svojimi výšinami.  8 Keď stavali svoje prahy k môjmu prahu a svoje dvere vedľa mojich dverí tak, že len múr bol medzi mnou a medzi nimi, poškvrnili moje sväté meno svojimi ohavnosťami, ktoré páchali. Preto som ich strávil vo svojom hneve. 9 Teraz nech odstránia svoje smilstvá a mŕtvoly svojich kráľov odo mňa, potom budem bývať uprostred nich naveky.

10 Ty však, syn človeka, opíš Izraelovmu domu chrám – nech sa zahanbia pre svoje viny –, jeho rozmery i jeho vzorec!  11 A keď sa zahanbia pre všetko, čo popáchali, oznám im a opíš pred očami podobu domu, jeho zariadenie, jeho východy i vchody a celú jeho podobu, všetky jeho predpisy (celú jeho podobu) a celý jeho poriadok; nech zachovávajú celý jeho poriadok a všetky jeho predpisy a nech ich plnia!  12 Toto je zákon chrámu: Na temene vrchu má byť svätosvätou celá jeho oblasť; hľa, toto je zákon chrámu!“

 13 A toto sú rozmery oltára v lakťoch – lakeť obsahuje lakeť a dlaň: jeho podstavec bol jeden lakeť (vysoký) a jeden lakeť široký; ohrádka na jeho okraji dookola bola na jednu piaď. A toto je výška oltára: 14 od podstavca na zemi až po spodnú ohradu dva lakte a šírka jeden lakeť; a od malej ohrady až po veľkú ohradu štyri lakte a šírka lakeť. 15 Ohnisko štyri lakte a od ohniska nahor boli štyri rohy. 16 Ohnisko malo dvanásť lakťov dĺžky pri dvanástich lakťoch šírky; jeho štyri strany tvorili štvorec. 17 Ohrada bola štrnásť lakťov dlhá a štrnásť lakťov široká na všetkých štyroch stranách. Okraj okolo neho bol pol lakťa a jeho podstavec dookola jeden lakeť. Jeho schody boli obrátené na východ.

18 I riekol mi: „Syn človeka, toto hovorí Pán, Jahve: Toto sú predpisy oltára: Až ho zhotovia, aby na ňom obetovali celopaly a kropili naň krv,  19 dáš levitským kňazom, tým, čo sú zo Sadokovho potomstva, čo sa približujú ku mne – hovorí Pán, Jahve –, aby mi slúžili, mladého býčka na obetu za hriechy. 20 I vezmeš z jeho krvi a dáš na štyri rohy oltára a na štyri uhly ohrady i na okraj dookola; tak ho očistíš a uzmieriš.  21 Potom vezmeš býčka za hriech a spália ho na oddelenom mieste domu mimo svätyne. 22 Na druhý deň prinesú ako obetu za hriech bezchybného capa; nech očistia oltár, ako ho očistili býčkom. 23 A keď dokončia očisťovanie, nech obetujú bezchybného mladého býčka a bezchybného barana zo stáda! 24 Priveď ich pred Pána, kňazi nech ich posypú soľou a obetujú ich Pánovi ako celopaly. 25 Sedem dní majú denne pripraviť capa za hriech; i mladého býčka a barana zo stáda – bezchybné ich majú pripraviť –  26 po sedem dní a majú uzmierovať oltár, očisťovať ho a zasväcovať. 27 A keď sa doplnia dni, na ôsmy deň a naďalej nech obetujú kňazi na oltári vaše celopaly a vaše pokojné obety a ja vás prijmem,“ hovorí Pán, Jahve.

 
1. Prorok kedysi videl, že Pánova sláva opustila jeruzalemský chrám (10, 19; 11, 23). Teraz uvidí, ako vtiahne Pánova sláva do chrámu jeho nového kráľovstva.
3. Svoje terajšie videnie prirovnáva prorok k videniu, opísanému vo veršoch 1, 1 n.; 9, 1 n. Vtedy prichádzal Pán ohlásiť spustošenie Jeruzalema.
6. Prorok pripomína, že nehovoril k nemu anjel, ktorý stál pri ňom na vnútornom nádvorí, ale sám Pán z chrámu.
8. Izraeliti neraz postavili svoje modly aj do Pánovho chrámu; porov. 2 Kr 16, 10 – 16; 21, 4. 7; Ez 8, 5 – 17.
11. Slová v zátvorke nepatria do textu.
12. Celá oblasť nového chrámu má byť svätosvätá, nielen veľsvätyňa ako pri starom chráme.
13. O lakti, ktorým sa tu meria, pozri pozn. k 40, 5. – Opis oltára nie je dosť jasný. – Rohy sa pokladali za najdôležitejšiu časť oltára.
19. O Sadokovi pozri pozn. k 40, 46.
21. Porov. Ex 29, 14; Lv 4, 11 – 12; 16, 27.
26. „Majú... zasväcovať“ znie doslovne: „Nech mu naplnia ruky.“ Pôvodne sa tento výraz užíval o posviacke kňazov; Ex 29, 9; Lv 21, 10; a to preto, lebo kňazom pri vysviacke dali do rúk určité časti obetných darov: Lv 8, 27. 28; Ex 28, 41; Nm 3, 3; Sdc 17, 5.
Kniha proroka Ezechiela