Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

42 Stavby v nádvoriach. –  1 Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria po ceste smerom na sever a viedol ma k cele, ktorá bola pred ohradeným priestorom a pred zadnou budovou na sever. 2 Na pozdĺžnej strane, na strane severnej, sto lakťov a šírka päťdesiat lakťov.  3 Pri dvadsiatich lakťoch vnútorného nádvoria a pri kamennej dlažbe nádvoria vonkajšieho bola galéria oproti galérii na tri poschodia.  4 Pred celami viedla dovnútra desať lakťov široká chodba; chodník sto lakťov dlhý, ktorého dvere boli na sever. 5 Horné cely boli skrátené, pretože im galérie uberali viac než dolným a stredným budovám. 6 Lebo boli trojposchodové, a nemali stĺpy, podobné stĺpom v nádvorí, preto uberali spodným a stredným od podlahy. 7 Bol tam i múr, ktorý tiahol vonku povedľa ciel smerom k vonkajšiemu nádvoriu popred cely; jeho dĺžka bola päťdesiat lakťov. 8 Lebo cely, ktoré ležali pri vonkajšom nádvorí, boli päťdesiat lakťov dlhé, tie však, čo boli oproti chrámu, sto lakťov. 9 Pod týmito celami bol vchod, keď sa k nim prichádzalo od východu z vonkajšieho nádvoria,  10 na strane šírky múru nádvoria. Smerom na juh oproti ohradenému priestoru boli cely. 11 Pred nimi bola cesta podobne ako pri celách, ktoré boli smerom na sever i čo do dĺžky, i čo do šírky, i čo do východov, zariadení a dverí;  12 také boli aj dvere ciel, ktoré ležali smerom na juh; dvere boli na začiatku cesty, tej cesty, čo bola pred múrom smerom na východ, keď sa ta prichádzalo.

 13 I povedal mi: „Cely severné a cely južné, ktoré sú pri ohradenom priestore, sú cely sväté; tam kňazi, ktorí sa približujú k Pánovi, jedia svätosväté jedlá; tam sa ukladajú svätosväté veci: pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie, lebo to miesto je sväté. 14 Keď ta kňazi vkročia, nemajú vychádzať zo svätyne na vonkajšie nádvorie, ale tam nech zložia rúcha, v ktorých vykonávali službu, lebo sú sväté; nech si oblečú iné rúcho, a tak nech idú ta, kde je ľud.“

 

Chrámový obvod. – 15 Keď dokončil vymeriavanie vnútorného domu, vyviedol ma cez bránu, ktorá bola obrátená na východ, a premeriaval dookola.  16 Meral meračskou siahou východnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. Potom sa obrátil 17 a meral severnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. Obrátil sa 18 a premeral južnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. 19 Obrátil sa na západnú stranu a meral: päťsto siah podľa meračskej siahy. 20 Premeral ho na štyri strany. Dookola mal múr, dlhý päťsto a široký päťsto, aby oddeľoval sväté od obyčajného.

 

 
1. O „ohradenom priestore“ pozri 41, 10.
3. Mieru 20 lakťov vnútorného nádvoria rozumej o voľnom priestore, o ktorom 41, 10. O kamennej dlažbe 40, 17.
4. Mieru 100 lakťov sme vzali zo LXX. Hebr a Vg majú jeden lakeť.
10. Na juh od chrámovej stavby boli práve také cely ako na sever. „Na juh“ sme preložili podľa LXX a podľa 40, 44.
12. Tento verš je veľmi nejasný a neistý.
13. Svätosväté jedlá boli súčasťou niektorých obetných darov, ktoré dostali kňazi a ktoré smeli jesť len na posvätnom mieste; porov. Lv 2, 3. 10; 6, 10; 10, 12; tiež Lv 6, 22; 7, 6.
16. „Potom sa obrátil“ prekladáme podľa LXX a verša 19. Podobne aj vo verši 17.
Kniha proroka Ezechiela