Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

45 Majetky. –  1 Keď budete rozdeľovať žrebom krajinu ako dedičstvo, darujte Pánovi dar, svätú čiastku zeme, dvadsaťpäťtisíc dlhú a dvadsaťtisíc širokú; tá bude vo svojom celom rozsahu dookola svätá. 2 Z toho bude päťstokrát päťsto, štvorec zo všetkých strán, na svätyňu a okolo nej nech je obvod päťdesiat lakťov!  3 Z tohto priestoru odmeriaš dĺžku dvadsaťpäťtisíc a šírku desaťtisíc. Tam bude stáť svätyňa i veľsvätyňa. 4 To je zasvätený diel krajiny; bude patriť kňazom, ktorí obsluhujú svätyňu a pristupujú k Pánovej službe. Bude im na domy a na svätý priestor pre svätyňu.  5 Dvadsaťpäťtisíc dĺžky a desaťtisíc šírky bude patriť levitom, ktorí obsluhujú chrám; bude to ich majetok na obytné mestá.  6 Do majetku mesta dáte päťtisíc šírky a dvadsaťpäťtisíc dĺžky, primerane posvätnému daru; to bude patriť celému Izraelovmu domu.  7 A pre knieža z jednej i druhej strany posvätného daru a mestského majetku, pozdĺž posvätného daru a pozdĺž mestského majetku od západného okraja na západ a od východného okraja na východ v dĺžke zodpovedajúcej jednému podielu, od západnej hranice až po východnú hranicu 8 krajiny. To bude jeho majetok v Izraeli, preto moje kniežatá nebudú viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia Izraelovmu domu podľa jeho kmeňov.“

9 Toto hovorí Pán, Jahve: „Dosť už, kniežatá Izraela, odstráňte násilie a útlak; konajte podľa práva a spravodlivosti, odstráňte svoje vydieranie môjho ľudu, hovorí Pán, Jahve.  10 Užívajte spravodlivú váhu, spravodlivú efu a spravodlivý bat. 11 Efa a bat majú mať rovnakú mieru, aby bat činil desatinu chomeru a efa desatinu chomeru. Miera sa má riadiť podľa chomeru.  12 Šekel má činiť dvadsať gér. Budete mať dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov, pätnásť šeklov a mínu.

13 Toto bude posvätný dar, ktorý odovzdáte: šestinu efy od chomeru pšenice a šestinu efy od chomeru jačmeňa.  14 Náležitosť z oleja (z batu oleja): desatinu batu od kóru (desať batov je chomer), pretože desať batov je kór. 15 A jednu ovcu zo stáda za každých dvesto ako posvätný dar zo zavlažovaných pastvín Izraela na pokrmové obety, celopaly a na pokojné obety, aby sa nimi uzmierili, hovorí Pán, Jahve: 16 Týmito dávkami kniežaťu Izraela je zaviazaný všetok ľud krajiny. 17 Knieža však budú zaťažovať celopaly, pokrmové a nápojové obety na sviatky, novmesiace, soboty a na všetky slávnosti Izraelovho domu. On bude konať obetu za hriech, pokrmovú obetu, celopaly a pokojné obety, aby uzmieril Izraelov dom.“

 

Sviatky a obety. – 18 Toto hovorí Pán, Jahve: „V prvom mesiaci, prvý deň mesiaca, vezmeš bezchybného mladého býčka a očistíš svätyňu. 19 Kňaz vezme z krvi obety za hriech a pomaže dvere domu, štyri rohy oltárneho okraja a krídla brány vnútorného nádvoria. 20 Podobne máte konať siedmy mesiac za ľudí, ktorí chybili z omylu alebo nevedomosti, tak uzmierite chrám.

21 V prvom mesiaci, štrnásty deň mesiaca, budete mať Veľkú noc, sedemdňový sviatok; budete jesť nekvasené chleby. 22 Tento deň prinesie knieža za seba i za všetok ľud krajiny býčka ako obetu za hriech. 23 Za sedem dní sviatkov prinesie ako celopal Pánovi denne sedem býčkov a sedem bezchybných baranov; ako obetu za hriech za sedem dní denne capa.  24 A ako pokrmovú obetu prinesie efu k býčkovi a efu k baranovi a k efe hin oleja.

 25 Siedmy mesiac, pätnásty deň mesiaca, na sviatok, má konať takisto patričné obety za hriech, celopal, pokrmovú obetu i olej.“

 
1. Miesto 10 000 hebr. textu a Vg treba so LXX čítať 20 000; toto číslo sa predpokladá aj vo veršoch 3 a 5 hebr. a Vg. Pravdepodobne je tu reč o siahach, ale výslovne sa to nepíše.
3. Rozumej: Z priestoru, o ktorom bola reč vo verši 1.
5. „Na obytné mestá“ treba čítať so LXX. Hebrejská osnova a s ňou aj Vg číta chybne: „Budú mať dvadsať ciel.“
6. Pozri podrobnejšie 48, 8. To územie nebude patriť niektorému kmeňu, ale celému národu, lebo hlavné mesto patrí celému národu.
7 n. Kráľ dostane taký podiel, aký patrí jednému celému kmeňu, aby nemusel byť na ťarchu národu.
10 n. Efa bola miera na suché veci, bat na tekutiny. Obe obsahovali 36,44 litra. Chomer teda obsahoval 364,4 litra.
12. Váha zvaná šekel mala 14,55 g. Koniec verša je nejasný. Mína obsahovala u Izraelitov 50 šeklov.
14. Kór je taká istá miera na tekutiny ako chomer na veci suché: pozri pozn. vyššie k veršom 10 n. – Verš je ináč porušený, slová v zátvorkách nepatria asi do osnovy.
24. Ku každej krvavej obete patrila nekrvavá obeta, a to i k býčkovi a baranovi po jednej efe jemnej múky (porov. Nm 15, 4; 28, 5) a po jednom hine oleja. O efe pozri pozn. k v. 10. – Hin bol šestina batu, teda asi 6 litrov.
25. Podľa Pentateuchu slávili Izraeliti v tento deň sviatky Stánkov; porov. Lv 23, 34; Dt 16, 13; k obradom Nm 29, 12 – 39.
Kniha proroka Ezechiela