Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

27 1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Ty teda, syn človeka, začni žalospev nad Týrom! 3 A povedz Týru, ktorý býva pri vstupe na more a na mnohých ostrovoch kupčí s národmi: Toto hovorí Pán, Jahve:

 

Týrus, ty vravíš:

»Som vrchol krásy.«

4 V srdci mora tvoje hranice,

budovatelia ťa krásnym spravili.

 5 Zo sanírskych cyprusov postavili

všetky tvoje poschodia,

z Libanonu doviezli céder,

by na teba sťažeň vztýčili,

 6 veslá z dubov Bášanu

urobili pre teba.

Dali ti slonovinovú palubu

vykladanú drevom jedľovým

z ostrovov kitejských.

 7 Vyšívaný bysus z Egypta

boli tvoje plachetky,

slúžili ti za zástavu.

Purpur modrý, červený

z elisajských ostrovov

boli tvojím pokrovom.

 8 Ľudia zo Sidonu, Aradu

boli ti za veslárov,

Týrus, tvoji mudrci

boli kormidelníkmi.

 9 Gebalskí starci a mudrci

zaprávali v tebe trhliny.

 

Všetky lode mora a ich námorníci boli u teba, aby prevážali tvoj tovar.

 10 Peržania, Lúd a Pút boli v tvojom vojsku, boli tvojimi bojovníkmi, u teba si vešali štít a prilbu, oni ti dodávali lesku.  11 Synovia Aradu a tvoje vojsko boli na tvojich múroch dookola a boli strážcami v tvojich vežiach; tulce si vešali dookola na tvojich múroch, oni ti zdokonaľovali krásu.  12 Taršiš bol tvojím kupcom pre množstvo rôzneho bohatstva; dodávali tvoj tovar za striebro, železo, cín a olovo.  13 Javan, Tubal a Mosoch boli tvojimi kupcami; ľudské duše a kovové náradie dovážali na tvoj trh.  14 Z Togormovho domu dávali na výmenu kone, tátoše a mulice.  15 Synovia Dedanu boli tvojimi obchodníkmi, početné ostrovy ti boli príručnými kupcami, ako platbu ti donášali slonovinu a ebenové drevo.  16 Aram bol kupcom pre množstvo tvojich výrobkov; karbunkul, purpur, výšivky, bysus, koraly a rubíny ti dávali na výmenu.  17 Júda a Izraelov dom boli tvojimi kupcami, obilie z Minitu, voňavky, med, olej a balzam ti dávali na výmenu.  18 Damask bol tvojím kupcom pre množstvo tvojich výrobkov, pre množstvo rozličného bohatstva, chelbonského vína a krásnofarebnej vlny.  19 Dan, Javan, Uzal ti dávali na výmenu kované železo, škoricu a trsť. Bolo ti to miesto platby.  20 Dedan kupčil s tebou s vlnenými prikrývkami pre jazdu. 21 Arabi a všetky kniežatá Kedaru boli tvojimi príručnými kupcami, kupčili s tebou barančatami, baranmi a capmi.  22 Kupci zo Sáby a Regmy, to boli tvoji kupci, rozličné prvotriedne voňavky, rôzne drahokamy a zlato ti dávali na výmenu.  23 Haran, Chene a Eden, kupci zo Sáby, Asýr a Chelmad boli tvojimi kupcami. 24 Oni kupčili s tebou na tvojich tržiskách so vzácnymi látkami, plášťmi z modrého purpuru, výšivkami a pestrými prikrývkami, pletenými a trvácimi povrazmi.  25 Taršišské lode ti dovážali výmenný tovar.

 

Plný si bol veľmi a naložený

uprostred mora,

26 zaviedli ťa na veľkú vodu

tvoji veslári:

východný vietor ťa dolámal

uprostred mora.

 

27 Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne doprostred mora v deň tvojho stroskotania.

 

28 Hlasom kriku tvojich kormidelníkov

zachvejú sa pobrežia;

29 zo svojich lodí vystúpia

tí, čo sa chápu vesla,

námorníci a kormidelníci mora

na zem vykročia;

30 hlasno budú volať nad tebou,

kričať budú prehorko,

prach si budú sypať na hlavy

a váľať sa budú v popole.

31 Plešinu si budú robiť pre teba,

opášu sa vrecovinou,

dušou zhorknutou budú plakať nad tebou

trpkým nárekom.

 32 Žalospev si budú (v svojom žiali) spievať nad tebou,

budú žialiť za tebou:

Kto bol ako Týrus, čo zhynul

uprostred mora?

33 Keď tvoj tovar z mora prichádzal,

sýtil si mnohé národy,

množstvom svojho bohatstva a tovaru

obohacoval si kráľov zeme.

34 Teraz, stroskotaný, z mora zmizol si

do priepasti vôd;

tvoj tovar a tvoje zástupy

sa ponorili s tebou.

35 Tí, čo obývajú ostrovy,

zdesili sa nad tebou,

ich králi sa strašne zhrozili,

chveje sa im tvár.

36 Kupci kmeňov si pískajú nad tebou,

veď si ostal postrachom,

nikdy viac ťa už nebude.“

 

5. O Saníre pozri pozn. k 1 Krn 5, 23.
6. O Bášane pozri pozn. k Iz 2, 13; o Kitejcoch pozn. k Jer 2, 10. Vidieť, že sa Týrus opisuje ako nádherná loď.
7. Elisa je podľa niektorých Kartágo, podľa iných Grécko alebo Sicília.
8. Arad, vlastne Arwad, sa dnes volá Ruwad alebo Ruweide a leží medzi Tripolisom (Tarabulus) a Ladikije v Sýrii. Jeho obyvateľov spomína už Strabo (XVI. 753 n.) ako dobrých námorníkov.
9. Gebal (Giblii, grécky Byblos), pozri pozn. k 1 Kr 5, 32 (Vg 5, 18).
10. Feničania mali kolónie aj pri Perzskom zálive, preto nie div, že boli v obchodnom styku aj s Peržanmi. O Lúde a Púte pozri pozn. k Iz 66, 19. – Pri medzinárodnom obchodovaní si mohli Feničania ľahko najímať cudzích žoldnierov.
11. „Boli strážcami“ prekladáme podľa LXX. Hebr. osnova číta „Gammadím“, čo by mohlo byť meno nejakého ináč neznámeho národa. Symmachos to preložil „aj Médi“.
12. O Taršiši pozri pozn. k Iz 2, 16.
13. Javan sú Jóni a Gréci vôbec, Tubal a Mosoch sú národy, ktoré Gréci (Herodotos 4, 152) volali: Moschovia a Tibaréni. Moschovia bývali v Kapadócii, Tibaréni v pohorí juhovýchodne od Čierneho mora; porov. 32, 26; 38, 2; 39, 1; Iz 66, 19. – Kupčenie s otrokmi vyčítajú Týru proroci Amos (1, 9) a Joel (4, 6).
14. Togorma je v Arménii, severne od pohoria Taurus. – Miesto „tátoše“ prekladá Vg „jazdcov“.
15. O Dedane pozri pozn. k Iz 21, 13 – 17.
16. Názvy tovaru v tomto verši sú neisté.
17. Minit (Minnít) podľa Eusebia bolo mesto na území Amončanov. Význam slova je však neistý. Vg číta: „Prvé obilie.“ Podobne je neisté aj slovo „voňavky“. Niektorí čítajú miesto neho „vosk“.
18. Chelbon, severovýchodne od Damasku. Je podnes chýrny svojím vínom a už klinopisné záznamy spomínajú „víno zeme Chilbunu“. „Krásnofarebnú vlnu“ prekladáme podľa Vg. Hebrejský text číta: „sacharskú vlnu“. Sachar je azda kraj Sicharia, neskoršie Nabatea.
19. Verš je veľmi porušený. Dan bol izraelský kmeň. O Javane pozri verš 13. Ale tie názvy sa na toto miesto do osnovy dostali z omylu miesto nejakých iných slov. – Arabský kmeň Uzal (Gn 10, 27) hľadajú v kraji Jemen alebo v blízkosti Mediny. – O voňavej trsti pozri pozn. k Iz 43, 24.
20 – 21. O Dedane a Kedare Iz 21, 13 – 17.
22. O Sábe pozri pozn. k 1 Kr 10, 1. – Regmu hľadajú niektorí v susedstve Sáby, iní v Perzskom zálive.
23. O Harane a Edene pozri pozn. k 2 Kr 19, 12 = Iz 37, 12. – Kraj Chene doteraz nie je zistený. – Asýrska ríša už síce nejestvovala, keď Ezechiel toto písal, ale asýrsky národ nezanikol. – Krajina Chelmad bola asi v blízkosti dnešného Bagdadu.
25 – 27. O taršišských lodiach pozri pozn. k Iz 2, 16. – Vg číta: „lode mora“. Týrus sa predstavuje ako plná loď, ktorá stroskotala.
32. Slová v zátvorke Vg nemá.
Kniha proroka Ezechiela