Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

5 Vlasy. Národ zahynie. –  1 Ty však, syn človeka, vezmi si ostrý meč, vezmi ho ako holičskú britvu a pretiahni si ho po hlave a po brade! Potom si vezmi váhu a rozdeľ ich! 2 Tretinu spáľ na ohni uprostred mesta, keď sa naplnia dni obliehania; tretinu vezmeš a budeš ťať okolo nej mečom, tretinu však roztras do vetra a vytasím meč za nimi. 3 Ale vezmi odtiaľ trochu a zaviaž ich do okraja svojho rúcha! 4 A ešte aj z nich vezmi, hoď ich doprostred ohňa a spáľ ich v ohni; odtiaľ vyjde oheň na celý Izraelov dom.

5 Toto hovorí Pán, Jahve: To je Jeruzalem. Do stredu národov som ho položil a okolo neho sú krajiny. 6 Ale vzbúril sa proti mojim právam, horší chcel byť od pohanov a proti mojim zákonom viac než krajiny, ktoré sú okolo neho. Áno, pohrdli mojimi právami a mojimi zákonmi, nechodia podľa nich.  7 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Pretože ste sa búrili viac ako národy, ktoré sú okolo vás, podľa mojich príkazov ste nechodili a moje práva ste nespĺňali, ani len podľa práv národov, ktoré sú okolo vás, ste nekonali, 8 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, aj ja som proti tebe a budem vykonávať práva uprostred teba pred očami národov. 9 A pre tvoje ohavnosti urobím s tebou, čo som neurobil a čomu podobné viac neurobím.  10 Preto budú otcovia u teba jesť synov a synovia si budú jesť otcov. Vykonám u teba súdy a všetky tvoje zvyšky roztrúsim do všetkých vetrov.  11 Preto ako žijem – hovorí Pán, Jahve –, pretože si rozličnými svojimi ošklivosťami a rozličnými svojimi ohavnosťami poškvrnil moju svätyňu, budem rezať i ja, oko sa mi nezľutuje a nebudem ani ja šetriť. 12 Tretina z teba umrie na mor a od hladu budú hynúť uprostred teba, tretina bude padať okolo teba pod mečom a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov a vytasím za nimi meč. 13 Vyvŕši sa môj hnev a zápal si na nich utíšim, vypomstím sa tak, že budú vedieť, keď na nich vyplním svoj zápal, že ja, Pán, som hovoril. 14 A pred očami všetkých, ktorí prechádzajú, obrátim ťa na púšť a na potupu medzi národmi, ktoré sú okolo teba. 15 Budeš potupou a výsmechom, výstrahou a hrôzou pre národy, ktoré sú okolo teba, keď vykonám proti tebe súdy v hneve a zápale a zápalistom karhaní. Ja, Pán, som hovoril. 16 Keď vyšlem proti nim zlé strely hladu, ktoré budú na záhubu a ktoré vyšlem, aby som vás vyhubil, sústredím proti vám hlad a zlomím vám oporu chleba. 17 Pošlem proti vám hlad a záškodnú zver a vyľudnia ťa: mor a krv prejde cez teba a privediem proti tebe meč. Ja, Pán, som hovoril.“

 

 
1 – 4. Vlasy a bradu pokladali za ozdobu mužského tela; ich odstránenie je pre muža potupou (2 Sam 10, 4. 5). Obrazne sa odstránením vlasov naznačuje odstránenie obyvateľstva. Časť z roztratených vlasov si má zaviazať do okraja rúcha, zo zajatcov sa časť zachráni. No ani tí neostanú všetci, aj po zajatí ešte prídu na národ tresty.
7. Izraelský národ nezachoval pravému Bohu ani takú vernosť, akú pohanské národy zachovávali svojim modlám; porov. Jer 2, 10 n.
10. Porov. Nár 1, 11. 19; 2, 12. 20; 4, 3 – 4. 10.
11. Izraeliti aj Pánov chrám zneuctili modloslužbou; 2 Kr 21, 4 – 5; Jer 7, 30; 11, 15; 23, 11; 32, 34.
Kniha proroka Ezechiela