Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

17 Vierolomnosť Sedekiášova. – 1 Pán prehovoril ku mne takto:  2 „Syn človeka, predlož hádanku a povedz porekadlo Izraelovmu domu! 3 A hovor: Toto hovorí Pán, Jahve: Veľký orol s veľkými krídlami, dlhými brkami, pokrytý strakatým perím, prišiel na Libanon a vzal vrcholec cédra.  4 Obkmásal konce jeho výhonkov a zaniesol to do kupeckej krajiny, položil to do obchodníckeho mesta.  5 Potom vzal zo semena krajiny a zasial ho do osevného poľa, uložil ho pri hojných vodách, dal ho na povrch, 6 aby vyklíčilo ako roztiahnutý vinič nízkeho vzrastu, ktorého konáre sa mali obracať k nemu a jeho korene mali byť pod ním. Vyrástol teda z neho vinič a z neho vyrástli konáre, vyhnali z neho vetvy.

7 Ale bol iný orol, mohutný, s veľkými krídlami a hustým perím. A hľa, vinič z hriadok, kde bol zasadený, vystieral korene a vytŕčal konáre k nemu, aby ich zvlažoval. 8 Do dobrej pôdy pri hojných vodách bol zasadený, aby vyháňal konáre a rodil ovocie, aby sa stal nádherným viničom. 9 Povedz: Toto sa pýta Pán, Jahve: Vydarí sa? Či mu nevytrhá korene, neobtrhá jeho ovocie, že mu vyschne všetko vypučané lístie? Vyschne. Môže ho vytrhať z koreňov, a to ani nie s mocným ramenom alebo početným ľudom. 10 Áno, bol zasadený; či sa vydarí, či nevyschne úplne, keď sa ho dotkne východný vietor? Vyschne na hriadkach, kde vyklíčil.“

 11 Vtedy Pán prehovoril ku mne takto: 12 „Povedzže odbojnému domu: Neviete, čo to znamená? Povedz: Babylonský kráľ prišiel do Jeruzalema, zajal jeho kráľa a jeho kniežatá a odviedol ich k sebe do Babylonu. 13 Potom vzal kohosi z kráľovského semena, uzavrel s ním zmluvu, sprisahal si ho, ale vznešených krajiny zajal, 14 aby bolo podlým kráľovstvom a nemohlo sa vyvyšovať, aby zachovalo jeho zmluvu a ostalo v platnosti. 15 Ale vzbúril sa proti nemu a poslal svojich poslov do Egypta, aby mu dali kone a množstvo ľudí. Či sa to vydarí? Či sa zachráni ten, čo to robí? Veď zrušil zmluvu, či môže uniknúť? 16 Ako žijem, hovorí Pán, Jahve, zomrie prostred Babylonu, v mieste kráľa, ktorý ho urobil kráľom, ktorému zlomil danú prísahu a zrušil zmluvu s ním. 17 Faraón mu však nebude vo vojne pomáhať veľkým vojskom ani množstvom ľudu, keď nakopia násyp a postavia val, aby zničili množstvo životov. 18 Áno, zlomil prísahu, zrušil zmluvu; dal svoju ruku, a urobil to všetko; nezachráni sa! 19 Nuž toto hovorí Pán, Jahve: Na svoj život, že mu zvrátim na hlavu prísahu, ktorú mi zlomil, a zmluvu, ktorú mi zrušil. 20 A vystriem proti nemu svoju sieť, chytí sa do môjho osídla; potom ho odvediem do Babylonu, tam ho budem súdiť pre vierolomnosť, ktorú proti mne spáchal. 21 Výber z celého jeho vojska padne pod mečom a tí, čo zostanú, roztratia sa na všetky vetry, potom budete vedieť, že ja, Pán, som hovoril.“

 22 Toto hovorí Pán: „Ja vezmem z vrcholca vysokého cédra a zasadím; odlomím útly konárik z jeho výhonkov a zasadím na vysokej a povznesenej hore. 23 Na vysokej hore Izraela ho zasadím, vyženie vetvy, urodí ovocie a bude veľký strom, takže bude pod ním bývať všetko vtáctvo rozličných druhov; v tieni jeho vetiev budú bývať. 24 Vtedy poznajú všetky stromy poľa, že ja, Pán, som ponížil vysoký strom a vyvýšil som ponížený strom, vysušil som zelený strom a do kvetu som doniesol suchý strom. Ja, Pán, som to povedal a splnil.“

 
2. Výklad podobenstva nasleduje od verša 11.
4. Kupecká krajina je Chaldejsko.
5. Výrazy „uložil ho“ a „dal ho na povrch“ sú neisté.
11 n. Výklad podobenstva je jasný. Orol je Nabuchodonozor. Semeno, ktoré Nabuchodonozor zasadil, je judský kráľ Sedekiáš, ktorého Nabuchodonozor urobil kráľom. Sedekiáš zrušil slovo, ktoré dal babylonskému kráľovi, a spojil sa s Egyptom. Prorok predpovedá, že toto egyptské spojenectvo, zakladajúce sa na vierolomnosti, sa nemôže vydariť.
22 – 24. Ako predošlá prorocká reč (16, 59 – 63), i táto sa končí predpovedaním mesiášskeho kráľovstva. Z cédru, z Jechoniášovho potomstva, zasadí sám Boh vetvu, o ktorej hovorí už prorok Izaiáš (11, 1). Z Ježišovho rodokmeňa (Mt 1, 11) vidieť, že pochádzal od Jechoniáša. Tento bol vtedy, keď Ezechiel vyriekol toto proroctvo, veľmi nízkym stromom; bol totiž vo väzení v Babylone. Boh však povýšil tento nízky strom a ponížil vysoký, Sedekiáša.
Kniha proroka Ezechiela