Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

29 Proti Egyptu. –  1 V desiatom roku, jedenásty deň desiateho mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 2 „Syn človeka, obráť si tvár proti faraónovi, kráľovi Egypta, a prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu.  3 Hovor a povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som pri tebe, faraón, kráľ Egypta, ty veľký krokodíl, ktorý sa vyvaľuješ v prostriedku jeho tokov a ktorý hovoríš: »Mne patrí môj Níl a ja som ho urobil.«  4 Nuž vtiahnem ti krúžky do čeľustia a všetky ryby tvojich tokov ti popriliepam na šupiny; i vyzdvihnem ťa z prostriedku tvojich riek, pričom ti budú všetky ryby tvojich tokov visieť na šupinách. 5 Potom ťa zahodím na pustatinu, teba i všetky ryby tvojich tokov; padneš na otvorené pole, nezdvihnú ťa a nepozbierajú, zverine zeme a vtákom neba ťa dám za pokrm.  6 A všetci obyvatelia Egypta budú vedieť, že ja som Pán, pretože boli Izraelovmu domu trstenou palicou. 7 Keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a pretrhneš im celé plece, a keď sa oprú o teba, prelomíš sa a rozhegáš im celý pás – 8 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti tebe meč a vyhubím z teba ľudí i zvieratá. 9 Vtedy bude egyptská krajina samotou a púšťou a budú vedieť, že ja som Pán; pretože povedal: »Níl je môj, ja som ho urobil.«  10 Preto som proti tebe a proti tvojim tokom a egyptskú krajinu obrátim na púšť, znivočenú mečom od Magdolu po Syene, ba až po hranice Etiópska. 11 Ľudská noha ňou neprejde, ani noha zvieraťa neprejde cez ňu a bude neobývaná štyridsať rokov. 12 Egyptskú krajinu urobím pustou medzi pustými krajinami, jej mestá budú opustené medzi opustenými mestami štyridsať rokov. Egypťanov však rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách.

13 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Po uplynutí štyridsiatich rokov pozbieram Egypťanov z národov, kde sú roztratení.  14 Obrátim osud Egypta a zavediem ich späť do krajiny Patros, do krajiny ich pôvodu, a budú tam podlým kráľovstvom. 15 Podlejším než (ostatné) kráľovstvá a viac sa nepovznesú nad národy. Umenším ich, aby nepanovali nad národmi.  16 A viac nebude Izraelovmu domu oporou, pripomienkou viny, že sa obracal k nim; a budú vedieť, že ja som Pán, Jahve.“

 

Nabuchodonozor proti Egyptu. – 17 V dvadsiatom siedmom roku, prvý deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 18 „Syn človeka, babylonský kráľ Nabuchodonozor dal svojmu vojsku konať ťažkú službu proti Týru; každá hlava je plešivá, každé plece odreté, ale od Týru sa jemu a jeho vojsku nedostalo mzdy za službu, ktorú konal. 19 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi dám Egypt! Nech odnesie jeho bohatstvo, nech ho dôkladne vydrancuje a vyplieni, to bude mzda pre jeho vojsko. 20 Ako odmenu, za ktorú slúžil, dám mu egyptskú krajinu, pretože pracovali za mňa, hovorí Pán, Jahve.  21 V ten deň spôsobím, aby Izraelovmu domu vyklíčil roh, tebe však dám, aby si si mohol uprostred nich otvoriť ústa; a budú vedieť, že ja som Pán.“

 

 
1. Keď Ezechiel vyriekol toto proroctvo, totiž asi v januári roku 587 pred Kr., bol Jeruzalem už rok v zovretí babylonského vojska. Faraónom Egypta bol vtedy Hofra; porov. Jer 44, 30.
3. Krokodíl, veľké zviera Nílu, býva symbolom Egypta. Tu prorok prirovnáva k nemu faraóna. Vg prekladá „drak“. – Miesto: „Ja som ho urobil“ prekladá Vg: „Ja som sa urobil“, ale prekladateľ sv. Hieronym to vykladá vlastne tiež o rieke: ja som svojím tvorcom, ja som urobil rieku, ktorá zavlažuje celý Egypt.
4. Ryby sú faraónovi podriadení, teda ľud jeho ríše; pozri aj 2 Kr 19, 28.
6 n. Obraz o palici pozri Iz 36, 6 = 2 Kr 18, 21.
10. O Magdole pozri pozn. k Jer 44, 1. – Syene, dnes Assuán, je na pravom brehu Nílu oproti ostrovu Elefantine. Magdol bol na severe, Syene na juhu Egypta.
14. Patros pozri pozn. k Iz 11, 11; porov. Iz 44, 15. Podľa Herodota (2, 4. 15) pochádzali Egypťania naozaj z Horného Egypta, z Téb.
16. Pozri 17, 16 – 19.
21. Roh je symbolom moci, porov. Jer 48, 25. – Keď sa splní proroctvo proti Egyptu, budú mať Izraeliti záruku, že sa splnia aj jeho proroctvá o mesiášskych časoch, v ktorých Izrael dostane naspäť svoju moc, Ezechiel bude môcť smelo hovoriť ľudu, lebo ten uzná, že sa jeho proroctvá plnia.
Kniha proroka Ezechiela