Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

25 Proti Amončanom. –  1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, obráť si tvár proti synom Amona a prorokuj proti nim. 3 Povedz synom Amona: Čujte slovo Pána, Jahveho: Toto hovorí Pán, Jahve: Pretože si hovoril: »Haha« na moju svätyňu, keď ju znesvätili, a na krajinu Izraela, keď ju spustošili, a na dom Júdu, keď išiel do zajatia:  4 preto ťa dám do vlastníctva synom Východu, zriadia v tebe svoje táboriská a postavia v tebe svoje obydlia: oni budú jesť tvoje ovocie a oni budú piť tvoje mlieko.  5 Z Raby urobím pastvu tiav a synov Amona košariskom oviec. Vtedy sa dozviete, že ja som Pán. 6 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Pretože si tlieskal rukami a dupotal nohami a s celou náruživosťou z duše si sa tešil nad krajinou Izraela: 7 preto, hľa, ja vystriem proti tebe svoju ruku, odovzdám ťa národom za korisť, vyhubím ťa spomedzi národov, vyničím ťa spomedzi krajín. Zničím ťa a budeš vedieť, že ja som Pán.“

 

Proti Moabu. –  8 Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Moab a Seir povedal: »Hľa, dom Júdu je ako všetky národy!«, 9 preto otvorím svah Moabu, že nebude mať miest, nebude mať svojich miest, nebude mať hraníc. Ozdobu krajiny, Betsimot, Bálmeon a Kirjataim 10 pridám k Amončanom do vlastníctva synom Východu, aby medzi národmi nebolo viac o ňom (o Amončanoch) spomienky. 11 V Moabsku však zavediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán.“

 

Proti Edomu. –  12 Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Edom konal veľmi pomstivo proti Júdovmu domu a ťažko sa previnil, keď sa mu pomstil,  13 preto hovorí Pán, Jahve: Vystriem ruku proti Edomu, vyhubím z neho ľudí i zvieratá a urobím ho púšťou. Od Temanu po Dedan padnú pod mečom. 14 Svoju pomstu na Edome vložím do rúk svojho ľudu, Izraela, a urobia s Edomskom podľa môjho hnevu a podľa mojej rozhorčenosti, že zakúsia moju pomstu,“ hovorí Pán, Jahve.

 

Proti Filištíncom. – 15 Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Filištínci konali pomstivo a hrozne sa pomstili, náruživo, z duše, chceli pustošiť večným nepriateľstvom,  16 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Kréťanov a vyničím zvyšky morského pobrežia 17 a v hneve si vezmem na nich dôkladnú pomstu; i budú vedieť, že ja som Pán, keď na nich uvalím svoju pomstu.“

 

 
1 – 2. Amončania boli často v nepriateľstve s Izraelitmi.
4. O synoch Východu pozri pozn. k Iz 11, 14.
5. O Rabe pozri pozn. k Jer 49, 2.
8 – 11. Betsimot je asi totožný so zrúcaniskom Suwene, blízko severovýchodného pobrežia Mŕtveho mora. Bálmeon je dnešný Main, južne od Neba. O Kirjataime (dnes Kureját) pozri Jer 48, 1. – Seir je pohorie v Edomsku. – Čo sme dali do zátvoriek, je asi neskorší dodatok, nepatrí teda do osnovy.
12. Pozri pozn. k Jer 49, 7.
13. O Temane pozri pozn. k Jer 49, 7; o Dedančanoch pozn. k Iz 21, 13 – 17.
16. Filištínci pochádzali z Kréty; porov. 1 Sam 30, 14.
Kniha proroka Ezechiela