Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

Proti vrchom Izraela, kap. 6

6 1 Pán prehovoril ku mne takto:  2 „Syn človeka, obráť si tvár proti vrchom Izraela a prorokuj proti nim. 3 A povedz: Vrchy Izraela, čujte slovo Pána, Jahveho! Toto hovorí Pán, Jahve, vrchom a kopcom, riečiskám a údoliam: Hľa, ja privediem na vás meč a znivočím vaše výšiny!  4 Vaše oltáre spustnú, vaše chamány sa dolámu a vašich pozabíjaných pohádžem pred vaše modly.  5 Mŕtvoly synov Izraela položím pred vaše modly, vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov. 6 Vo všetkých vašich sídliskách sa vám porúcajú mestá a spustnú výšiny. Aby spustli a zahynuli vaše oltáre, dolámu sa a zhynú vaše modly, porozbíjané budú vaše chamány a zotreté vaše diela. 7 Zabíjaní budú padať vo vašom strede a budete vedieť, že ja som Pán.

8 A keď budete mať medzi národmi takých, čo unikli meču, keď vás roztratím do krajín,  9 spomenú si vaši uniknutí na mňa medzi národmi, kde sú zajatí, lebo zlomím ich smilné srdce, ktoré odpadlo odo mňa, aj ich oči, ktoré smilnili s modlami. Sami sebe sa budú hnusiť pre zločiny, ktoré popáchali, pre všetky svoje ohavnosti. 10 I budú vedieť, že ja som Pán a nie nadarmo som povedal, že dopustím na nich toto nešťastie.“

11 Toto hovorí Pán, Jahve: „Tlieskaj rukami, dupkaj nohami a vrav: »Ach!« pre všetky zločinné ohavnosti Izraelovho domu, ktorý padne pod mečom, od hladu a na mor. 12 Kto je ďaleko, zomrie na mor, kto je blízko, padne pod mečom, a kto zostane a bude obliehaný, zomrie od hladu. Vyplním na nich svoj hnev.  13 I budete vedieť, že ja som Pán, keď budú vaši zabití medzi vašimi modlami okolo vašich oltárov na každom vysokom kopci a na všetkých hrebeňoch vrchov, pod každým zeleným stromom a pod každou hustolistou terebintou, na mieste, kde svojim modlám poskytovali ľúbeznú vôňu.  14 Vystriem proti nim svoju ruku, krajinu obrátim na pustatinu a púšť od stepi po Deblatu po všetkých ich bydliskách. Budú teda vedieť, že ja som Pán.“

 

 
2. Modloslužbe sa Izraeliti oddávali najviac na vrchoch.
4. O chamánoch pozri pozn. k Iz 17, 8.
5. Bude to potupa pre modly, ktoré sa prítomnosťou mŕtvol zneuctia, pre mŕtvych to zase bude potupa preto, lebo ostanú nepochovaní.
9 n. Pozri pozn. k Jer 2, 19.
13. K modlárskym miestam, ktoré sa tu uvádzajú, pozri Dt 12, 2. 3; 1 Kr 14, 23; 2 Kr 16, 4; 2 Krn 28, 4; Jer 3, 6; Oz 4, 6.
14. „Stepi“ boli v južnej časti Judska. Miesto označené menom Deblata nie je známe. Ale už sv. Hieronym sa správne domnieval, že je tu len pravopisná chyba a treba čítať Reblatu, vlastne Reblu; pozri pozn. k 2 Kr 23, 33.
Kniha proroka Ezechiela