Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

26 Proti Týru. –  1 V jedenástom roku, prvý deň mesiaca, prehovoril ku mne Pán takto:  2 „Syn človeka, pretože Týrus hovorí proti Jeruzalemu:

 

»Haha, dolámala sa

brána národov,

obrátila sa ku mne;

preplnená – spustla« –

 

3 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, Týrus, a privediem proti tebe mnohé národy, ako more privaľuje svoje vlny. 4 Zrúcajú múry Týru a pováľajú jeho veže. Potom z neho povymetám jeho prach a premením ho na holú skalu. 5 Sušiarňou pre siete bude uprostred mora, lebo som hovoril ja, hovorí Pán, Jahve. Bude za korisť národom.  6 A jeho dcéry, ktoré sú na pevnine, budú pozabíjané mečom a budú vedieť, že ja som Pán.

7 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu, kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov.  8 Tvoje dcéry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyp a zhotoví proti tebe štít.  9 Údermi svojich baranov sa pustí do tvojich múrov a svojimi zbraňami zrúca tvoje veže. 10 Pre nával jeho koní pokryje ťa prach, od lomozu jazdcov, kolies a vozov zatrasú sa ti múry, keď vtiahne do tvojich brán, ako sa tiahne do dobytého mesta.  11 Kopytami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem. 12 Vykoristia tvoje bohatstvo a vylúpia tvoj tovar, zrúcajú tvoje múry a tvoje skvostné domy zváľajú; kamene, drevá a prach z teba pohádžu doprostred vody. 13 Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hárf. 14 Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete; nepostavia ťa viac, pretože ja, Pán, som hovoril,“ hovorí Pán, Jahve.

15 Toto hovorí Pán, Jahve, Týru: „Či sa nebudú triasť od lomozu tvojho pádu ostrovy, keď budú stonať ranení, keď bude v tvojom strede zabíjať meč? 16 A zostúpia zo svojich trónov všetky kniežatá mora, zložia svoje plášte, vyzlečú svoje pestré rúcha, oblečú sa do smútku, budú sedieť na zemi, podchvíľou sa budú triasť a budú zdesení pre teba.  17 Začnú o tebe žalospev a povedia ti:

 

Akože si len zhynula,

obyvateľka morí,

mesto vychvaľované,

v mori mocným čos’ bolo

spolu s obyvateľmi,

ktorí zastrašovali

všetkých jeho občanov.

18 Včuľ sa chvejú pobrežia,

keď je deň tvojho pádu,

a trasú sa ostrovy

mora, takto keď mizneš.

 

19 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Keď urobím z teba spustošené mesto, podobné mestám neobývaným, keď zavalím nad tebou priepasť a pokryje ťa množstvo vôd,  20 vtedy ťa zvrhnem s tými, čo zostupujú do jamy k dávnemu ľudu, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách s tými, čo zostupujú do jamy, aby si nebolo obývané, aby si neostalo v krajine živých.  21 Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa; budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu,“ hovorí Pán, Jahve.

 

 
1. Meno alebo číslo mesiaca sa neudáva, muselo vypadnúť z osnovy.
2. Jeruzalem sa volá bránou národov, lebo mal kľúčové postavenie z politického i ekonomického hľadiska. Pre obchodnícky Týrus toto posledné bolo dôležité.
6. Dcéry Týru sú mestečká a dediny, závislé od hlavného mesta.
8. Štítom tu treba rozumieť strechu, urobenú zo štítov, korytnačku, ktorou krytí vojaci útočili na múry miest.
9. Vo Vg spomínané „vinice“ boli tiež akousi zbraňou, ktorá sa používala pri dobývaní múrov.
11. Podľa Herodota (2, 44) boli v Týre nádherné stĺpy symbolmi božstiev.
17. Rozumej: Týrus, mocné morské mesto, zahynul spolu so svojimi obyvateľmi, ktorí boli postrachom ostatných obyvateľov pomoria.
20. Výrazom „zostupovať do jamy“ sa často vyjadruje odchod na druhý svet, do podsvetia. – „Aby si neostalo v krajine živých“ prekladáme so LXX. Dnešná hebr. osnova a Vg čítajú: „urobím čosi nádherného v zemi živých“, čo v tomto súvise nedáva dobrý zmysel.
21. Nabuchodonozor hneď po spustošení Jeruzalema začal obliehať Týrus. Obliehanie trvalo 13 rokov (585 – 572 pred Kr.). O výsledku vieme len toľko, že sa Týrus podrobil Nabuchodonozorovi. Aj Alexander Veľký roku 332 pred Kr. dobyl mesto, kedy ho aj rozváľal a rumovisko nahádzal do mora, aby spojil ostrov so starým Týrom.
Kniha proroka Ezechiela