Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

 

48 Rozdelenie krajiny. –  1 A toto sú mená kmeňov: od severných končín pozdĺž cesty do Hetalonu, kadiaľ sa ide do Ematu, až po Haser Enon – územie Damasku na sever – vedľa Ematu, takže bude vlastniť od východného okraja až po západný: Dan jeden.  2 Pri hranici Danu od východného okraja až po západný okraj: Aser jeden. 3 Pri hranici Asera od východného okraja až po západný okraj: Neftali jeden. 4 Pri hranici Neftaliho od východného okraja až po západný okraj: Manasses jeden. 5 Pri hranici Manassesa od východného okraja až po západný okraj: Efraim jeden. 6 Pri hranici Efraima od východného okraja až po západný okraj: Ruben jeden. 7 Pri hranici Rubena od východného okraja až po západný okraj: Júda jeden.

 8 Pri hranici Júdu od východného okraja až po západný okraj bude dar, ktorý venujete, dvadsaťpäťtisíc široký a dlhý ako niektorý údel, od východného okraja až po západný okraj. Svätyňa bude uprostred neho. 9 Dar, ktorý venujete Pánovi, bude dvadsaťpäťtisíc dlhý a dvadsaťtisíc široký. 10 Posvätný dar bude patriť týmto: Kňazom, na sever dvadsaťpäťtisíc, na západ šírka desaťtisíc, na východ šírka desaťtisíc a na juh dĺžka dvadsaťpäťtisíc; Pánova svätyňa bude uprostred neho. 11 Vysväteným kňazom zo Sadokových synov, ktorí zachovávali moje ustanovenia, a keď synovia Izraela blúdili, nezblúdili tak, ako zblúdili leviti. 12 Im bude patriť venovanie z posvätného daru krajiny ako vec svätosvätá vedľa územia levitov. 13 A levitom povedľa územia kňazov dvadsaťpäťtisíc a šírka dvadsaťtisíc.  14 Nepredajú z neho, ani nezamenia, ani neprepustia prvotiny zeme, pretože sú zasvätené Pánovi. 15 Zvyšujúcich päťtisíc však, v šírke dvadsaťpäťtisíc, je nesväté, pre mesto na obydlie a na obvod; mesto nech je uprostred neho!  16 Toto sú jeho rozmery: severný okraj štyritisícpäťsto, južný okraj štyritisícpäťsto, východný okraj štyritisícpäťsto a západný okraj štyritisícpäťsto. 17 Obvod mesta však bude na sever dvestopäťdesiat, na juh dvestopäťdesiat, na východ dvestopäťdesiat a na západ dvestopäťdesiat. 18 A čo zvyšuje z dĺžky popri posvätnom dare, desaťtisíc na východ a desaťtisíc na západ pozdĺž posvätného daru, dôchodok z toho bude na výživu zamestnancov mesta. 19 Čo sa však zamestnancov mesta týka, majú v ňom zamestnávať ľudí zo všetkých kmeňov Izraela.  20 Celý dar, dvadsaťpäťtisíckrát dvadsaťpäťtisíc do štvorca, sa venuje ako posvätný dar a ako majetok mesta. 21 Ostatok patrí kniežaťu z jednej i druhej strany posvätného daru a mestského majetku, povedľa dvadsaťpäťtisícového daru až po východné hranice a na západ povedľa dvadsaťpäťtisícového daru až po západnú hranicu, popri údele; bude to patriť kniežaťu; posvätný dar a svätyňa chrámu bude však uprostred neho.  22 Počnúc od majetku levitov a majetku mesta, ktorý leží uprostred toho, čo patrí kniežaťu, to, čo leží medzi hranicami Júdu a medzi hranicami Benjamína, bude patriť kniežaťu.

23 A ostatné kmene: od východného okraja až po západný okraj: Benjamín jeden. 24 Pri hranici Benjamína od východného okraja až po západný okraj: Simeon jeden. 25 Pri hranici Simeona od východného okraja až po západný okraj: Isachar jeden. 26 Pri hranici Isachara od východného okraja až po západný okraj: Zabulon jeden. 27 Pri hranici Zabulona od východného okraja až na západný okraj: Gad jeden. 28 A pri hranici Gada k južnému okraju, na juh pôjde hranica od Tamaru po Vody protirečenia Kádeša, popri potoku až po Veľké more. 29 Toto je krajina, ktorú rozdelíte žrebom ako dedičstvo medzi izraelské kmene, a toto sú ich údely,“ hovorí Pán, Jahve.

 

Mestské brány. – 30 A toto sú východy mesta: na severnej strane rozmery štyritisícpäťsto. 31 Brány mesta budú podľa mien izraelských kmeňov. Tri brány na sever: jedna brána Rubenova, jedna brána Júdova, jedna brána Léviho. 32 Na východnej strane štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Jozefova, jedna brána Benjamínova, jedna brána Danova. 33 Na južnej strane rozmery štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Simeonova, jedna brána Isacharova, jedna brána Zabulonova. 34 Na západnej strane štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Gadova, jedna brána Aserova, jedna brána Neftaliho.  35 Dookola osemnásťtisíc a meno mesta je: Pán je tam.

 

 

1. Pre Hetalon a Haser Enon pozri pozn. k veršom 15 n.
2 – 7. Každý kmeň dostane rovnaký podiel bez ohľadu na to, aký je početný. Treba si pripomenúť, že severných kmeňov po babylonskom zajatí už vlastne ani nebolo, väčšinou zanikli v zajatí. Z toho vidieť, že dvanásť izraelských kmeňov má len symbolický význam. Krajina sa rozdelí tak, že sedem kmeňov dostane údel severne, päť južne od chrámového pozemku, pričom kmene Dan, Aser, Neftali a Gad, ktoré pochádzajú od vedľajších manželiek patriarchu Jakuba, sú najďalej od chrámu.
8 n. Pozri pozn. k 45, 1 n. 25 000 (siah) bolo treba odmerať od hraníc Júdovho územia na juh. Dĺžka posvätného územia sa tiež tiahla po celom rozsahu krajiny od východných hraníc až po západné.
14. Prvotiny zeme: územie kňazov a levitov.
16. Mesto má tvoriť štvorec o strane 4 500 siah a okolo neho má byť 250 siah široký pás.
20. Porov. verš 9.
22. Rozumej: čo je medzi pozemkami Júdu a Benjamína, všetko patrí kniežaťu, vyjmúc posvätné územie levitov a mestský majetok.
35. O podobných menách pozri pozn. k Iz 62, 4.  Posledná časť Ezechielových proroctiev, kap. 40 – 48, bola vždy „krížom exegétov“, keďže jej výklad je veľmi ťažký. Preto ani nie div, že medzi exegétmi nie je jednota pri výklade, najmä čo sa týka podrobností. Židia kedysi, podľa svedectva sv. Hieronyma, vykladali toto proroctvo doslovne a čakali, že sa v mesiášskych časoch doslovne splní. Podobne ho vykladala aj istá kresťanská sekta z prvých kresťanských storočí, zvaná chiliasti. Títo čakali, že Kristus Pán ešte pred koncom sveta príde na zem a so svojimi vernými tu bude tisíc rokov panovať (odtiaľ názov sekty tisíc je grécky chilioi). Sľubovali si, že počas týchto tisíc rokov bude všetko tak, ako predpovedá Ezechiel.  Prorok však hovorí o duchovnom chráme mesiášskeho kráľovstva a k tomu používa obraz chrámu, ktorý tak podrobne opisuje. Hovorí o duchovných dobrodeniach, ktoré prinesie Mesiáš, a zvýrazňuje ich zázračnou riekou a jej účinkami. Hovorí o rovnosti všetkých, i Neizraelitov, v mesiášskom kráľovstve a vyjadruje to obrazom rozdelenia Svätej zeme.
Kniha proroka Ezechiela