Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

44 Sluhovia svätyne. –  1 Potom ma viedol naspäť cez vonkajšiu bránu svätyne, bola však zatvorená. 2 A Pán mi riekol: „Táto brána bude zatvorená; neotvorí sa a nik cez ňu neprejde, lebo cez ňu vtiahol Pán, Boh Izraela; preto bude zatvorená. 3 Čo sa kniežaťa týka, pretože je knieža, môže sa v nej zdržovať, aby tam jedol chlieb pred Pánom. Nech prichádza smerom od predsiene brány a tou istou cestou nech odchádza!“

4 Potom ma viedol smerom k severnej bráne pred priečelie chrámu a videl som, že Pánova velebnosť naplnila Pánov chrám! I padol som na tvár. 5 Pán mi povedal: „Syn človeka, pozoruj a svojimi očami pozri a ušami počúvaj všetko, čo ti budem hovoriť o rozličných predpisoch chrámu a o jeho ustanoveniach a dávaj pozor, ako sa vchádza do chrámu cez všetky jeho východy. 6 A povedz vzbúrencom, Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Jahve: Nech je už dosť rozličných vašich ohavností, dom Izraelov:  7 keď privádzate cudzincov s neobrezaným srdcom a neobrezaným telom, aby boli v mojej svätyni a ju, ktorá je mojím domom, znesvätili, keď obetujete môj pokrm, tuk a krv; všetkými svojimi ohavnosťami rušíte moju zmluvu. 8 A nezachovali ste službu mojej svätyne, ale na moju službu v mojej svätyni ste postavili strážcov.

 9 Toto hovorí Pán, Jahve: Cudzinec s neobrezaným srdcom a neobrezaným telom nech vôbec nevkročí do mojej svätyne, nik z cudzincov, ktorí bývajú uprostred synov Izraela; 10 ale leviti, ktorí sa odo mňa vzdialili vtedy, keď Izrael blúdil, ktorí zablúdili odo mňa za svojimi modlami, tí musia niesť svoju vinu 11 a musia v mojej svätyni slúžiť ako strážcovia pri bránach domu a ako obsluhovači domu. Oni budú zabíjať celopaly a žertvy za ľudí a budú pri nich stáť, aby ich obslúžili. 12 Pretože im posluhovali pri ich modlách a boli synom Izraela osídlom na hriech, preto som si zdvihol proti nim ruku – hovorí Pán, Jahve – a ponesú svoju vinu. 13 Nesmú sa mi priblížiť, aby mi slúžili ako kňazi, a nepriblížia sa k ničomu, čo je mne sväté, k svätosvätým veciam, ale ponesú svoju hanbu a svoje ohavnosti, ktoré popáchali. 14 Urobím teda z nich sluhov na službu chrámu, pre všetky jeho práce a pre všetko, čo sa v ňom má robiť.

 15 Levitskí kňazi však, Sadokovi synovia, ktorí zachovali službu v mojej svätyni; keď synovia Izraela zablúdili odo mňa, tí sa mi budú približovať, aby mi slúžili, a nech stoja predo mnou, aby mi obetovali tuk a krv, hovorí Pán, Jahve. 16 Oni vstúpia do mojej svätyne a pristúpia k môjmu stolu, aby mi slúžili, a budú pri mne vykonávať službu.  17 Keď však vkročia cez brány vnútorného nádvoria, oblečú si plátenné rúcha; vlna sa nesmie na nich dostať, keď budú vykonávať službu v bráne vnútorného nádvoria a v dome. 18 Plátenné turbany budú mať na hlavách a plátenné nohavičky budú mať okolo bedier; prepotenými sa nesmú opásať.  19 Keď však vystúpia do vonkajšieho nádvoria, vyzlečú si šaty, v ktorých konali službu, vložia ich do ciel svätyne a oblečú si iné šaty, aby svojím odevom neposvätili ľud. 20 Hlavu si nesmú oholiť, ale ani dlhé vlasy pustiť; musia si hlavu slušne obstrihávať. 21 Keď kňaz vkročí do vnútorného nádvoria, vôbec nesmie piť víno. 22 Vdovu ani prepustenú si nesmú vziať za manželku, ale iba panny z potomstva Izraelovho domu alebo vdovu, ktorá zostala vdovou po kňazovi. 23 Môj ľud majú učiť o rozdiele medzi svätým a obyčajným a ukázať im rozdiel medzi čistým a poškvrneným. 24 Pri spore budú oni rozhodovať; majú ho rozsúdiť podľa mojich práv. Musia zachovávať moje príkazy a nariadenia pri všetkých mojich sviatkoch a zasväcovať moje soboty.  25 K mŕtvemu človeku nesmú pristúpiť, poškvrnili by sa; smú sa poškvrniť iba pri otcovi, matke, synovi, dcére, bratovi a nevydatej sestre. 26 Po očisťovaní mu musia počítať sedem dní, 27 a keď vstúpi do vnútorného nádvoria, aby konal službu vo svätyni, nech prinesie svoju obetu za hriech, hovorí Pán, Jahve. 28 Budú mať dedičstvo, ale ich dedičstvom budem ja. Majetok im v Izraeli nedajte, ja budem ich majetkom.  29 Oni budú jesť pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie a všetko, čo je v Izraeli zarieknuté, bude ich. 30 Výber všetkých prvotín zo všetkého a všetky venované dary zo všetkého, zo všetkých vašich venovaní, budú patriť kňazom; a prvotinu svojej tlče dajte kňazovi, aby privolal na tvoj dom požehnanie. 31 Zdochlinu a čo roztrhali vtáky alebo zver, kňazi nesmú jesť vôbec.

 
1 – 4. Cez vonkajšiu východnú bránu vtiahol do chrámu Pán, preto ostane zatvorená, ani knieža nesmie cez ňu vkročiť do nádvoria. Aj knieža má príchod do nádvoria len cez severnú a južnú bránu. Z nádvoria však smie vkročiť pod zatvorenú východnú bránu, a tak konať svoju obetnú hostinu, no prechádzať cez ňu nesmie. Cirkevní otcovia učia a aj liturgia pripomína, že z tej istej príčiny ostalo aj sväté telo Matky Božej nedotknuté a panenské. Cez jej telo vkročil Boh na tento svet.
7 n. K niektorým nižším službám pri chráme pripustili Izraeliti aj pohanov: Joz 9, 21 – 27. – Pánovým pokrmom sú obety.
9 – 14. Z trestu za to, že sa oddali modloslužbe, budú musieť leviti a kňazi konať pri chráme tie nízke služby, ktoré predtým konali pohania.
15. O Sadokovi pozri 40, 46.
17 n. Vlnené šaty mali kňazi pri bohoslužbách asi preto zakázané, lebo tie ľahko spôsobovali potenie, a teda nečistotu.
19. Slová: „do vonkajšieho nádvoria“ sú v hebrejskom texte z omylu dva razy. Ľudia, ktorých by takto „posvätili“, museli by sa všeličoho chrániť, čo by nekňazom bolo veľmi nevítané; porov. Ex 29, 37; 30, 29; Lv 6, 18. 27; tiež Lv 21, 1 – 8.
25 n. Kňazi sa smú zúčastniť len na pohreboch svojich najbližších pokrvných.
29. O zarieknutých veciach pozri Nm 18, 14.
Kniha proroka Ezechiela