Kniha proroka Jeremiáša

 

Kniha proroka Jeremiáša

1 Nadpis knihy.  1 Reči Jeremiáša, syna Helkiášovho, spomedzi kňazov, ktorí boli v Anatote, v Benjamínovej krajine. 2 Pán hovoril k nemu v dňoch judského kráľa Joziáša, syna Amonovho, v trinástom roku jeho panovania, 3 aj v dňoch judského kráľa Joakima, syna Joziášovho, až do konca jedenásteho roku judského kráľa Sedekiáša, syna Joziášovho, až po presídlenie Jeruzalema v piatom mesiaci.

 

Povolanie za proroka. – 4 Pán prehovoril ku mne takto:

 

 5 „Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa,

skôr než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa,

za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“

 

6 I povedal som: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“ 7 Ale Pán mi riekol:

 

„Nehovor: »Mladučký som,«

lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem,

a povieš všetko, čo ti prikážem.

8 Neboj sa ich, veď ja som s tebou,

aby som ťa vyslobodil!“ – hovorí Pán.

 

9 Vtedy vystrel Pán ruku a dotkol sa mi úst. A Pán mi riekol:

 

„Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst!

 10 Pozri, postavil som ťa dnes

nad národy a nad kráľovstvá,

aby si vytrhával a rúcal,

nivočil a pustošil,

aby si budoval a sadil.“

 

Prút mandľovník a. –  11 Pán sa ma pýtal toto: „Čo vidíš, Jeremiáš?“ Odpovedal som: „Vidím prút mandľovníka.“ 12 A Pán mi povedal: „Dobre si videl, pretože budem bedliť na svoje slovo a splním ho.“

 

Kypiaci hrniec. –  13 Pán sa ma pýtal po druhý raz toto: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím kypiaci hrniec a jeho ústie je od severu.“ 14 Nato mi Pán povedal:

 

„Od severu kypí nešťastie

na všetkých obyvateľov krajiny.

 15 Bo hľa, ja zavolám všetky kmene

kráľovstiev severu – hovorí Pán.

Prídu a každý postaví svoj trón

pred vchodom do brán Jeruzalema

proti všetkým jeho múrom vôkol

a proti všetkým judským mestám.

 16 I prerokujem s nimi svoj spor

pre všetku ich zlobu, že ma opustili,

že okiadzali cudzích bohov

a klaňali sa dielu svojich rúk.“

 

Povzbudenie proroka

 17 „Ale ty si opáš bedrá,

povstaň a rozpovedz im

všetko, čo som ti prikázal!

Nemaj pred nimi strach,

aby som ťa nimi nenastrašil!

18 A ja, hľa, urobil som ťa dnes

opevneným mestom, železným stĺpom

a kovovým múrom proti celej krajine,

proti kráľom Judska a jeho kniežatám,

proti jeho kňazom a ľudu krajiny.

19 Budú s tebou zápasiť, ale nepremôžu ťa,

lebo s tebou som ja – hovorí Pán,

aby som ťa vyslobodil.“

1 – 3 n. Tieto verše sú nadpisom knihy. Zahrnujú Jeremiášovu činnosť len do 11. roku panovania Sedekiáša. Dnešná Kniha Jeremiášova obsahuje však aj udalosti po tomto roku, preto je pravdepodobné, že úvod bol pôvodne určený pre kratšiu zbierku, ktorú neskoršie sám prorok alebo jeho učeník Baruch doplnil časťami, ktoré hovoria o udalostiach po spomenutom roku, no v nadpise to neoznačil. O životopisných dátach prorokových a dejepisných údajoch pozri úvod.
5. Nie je tu reč o tom, že by Boh Jeremiášovi už pred narodením odpustil dedičný hriech a obdaril ho posväcujúcou milosťou. Hovorí sa len o jeho zasvätení, určení k prorockému úradu.
10. Treba si všimnúť, že sa štyrmi výrazmi označuje rúcanie a len dvoma budovanie. Toto je skutočný ráz knihy. Predpovedá väčšinou pohromy a len miestami v nej presvitá nádej na požehnanú budúcnosť.
11 – 12. V pôvodine je slovná hra. Prút mandľovníka sa v prorokovej materčine volá „bdelý prút“, pretože sa prvý prebúdza zo zimného spánku a bedlí, keď ostatné rastliny ešte spia. I Boh bude bedliť a splní, čo predpovedal.
13. Obsah hrnca kypel od severu. Najmocnejší nepriatelia Judska prichádzali naozaj od severu.
15. Tróny sú kreslá vojvodcov nepriateľských vojsk, ktoré budú obliehať Jeruzalem.
16. Národ okiadzal cudzích bohov, keď im prinášal kadidlové a zápalné obety.
17. Dlhý šat, aký nosili Izraeliti, bolo treba podpásať, keď sa niekto chystal na cestu, do práce alebo do boja. Aj na Jeremiáša čaká práca a boj. – Koniec verša znie vo Vg: „a nedopustím, aby si sa bál“.
 Kapitoly 2 – 6. Obsahujú reči z prvých rokov čias kráľa Joziáša. Jeremiáš sa v nich odvoláva na dejiny národa, ktorého vzťah k Bohu prirovnáva k manželstvu. Pozri pozn. k Iz 50, 1 n.
  Kniha proroka Jeremiáša