Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

Obrátenie ešte možné

3  1 (Hovoria:) Keď muž prepustí ženu

a ona odíde od neho

a oddá sa inému mužovi,

či sa ešte vráti k nej?

Či nie je takáto žena celkom sprznená?

Nuž ty si smilnil s mnohými priateľmi

a máš sa vrátiť ku mne? – hovorí Pán.

 2 Pozdvihni oči na hole a pozri,

kde ťa poškvrnili!

Vysedával si im na cestách

ako Arab na pustatine.

Tak si znesvätil zem

smilstvami a svojimi zločinmi.

3 Preto prestala pŕška

a nebolo neskorého dažďa.

Lenže ty si mal čelo sťa neviestka,

nehanbil si sa.

 4 Všakže, teraz voláš ku mne:

»Otče, si mi priateľom z mladosti!

5 Či sa večne budeš mrzieť?

Bez konca budeš prechovávať hnev?«

Tak hovoríš, ale robíš zle,

koľko len vládzeš.“

 

Hriech Izraela a Júdu. –  6 Pán mi povedal v dňoch kráľa Joziáša: „Videl si, čo robila odpadlica Izrael? Chodila na všetky vyššie vrchy a pod každý zelený strom a tam smilnila. 7 Myslel som si: Až toto všetko popácha, vráti sa ku mne, ale nevrátila sa. I videla to nevernica, jej sestra, Júda, 8 videla, že som odohnal odpadlicu, Izrael, práve preto, že cudzoložila, a dal som jej priepustný list, ale nevernica, Júda, jej sestra, sa nebála, lež išla a smilnila aj ona.  9 A svojím krikľavým smilstvom poškvrnila zem, cudzoložila s kameňom a drevom. 10 Hej, jej sestra nevernica sa ani napriek tomuto všetkému nevrátila ku mne z celého svojho srdca, ale iba zdanlivo,“ hovorí Pán.

 11 Pán mi povedal:

 

„Spravodlivejšia je odpadlica Izrael

než nevernica Júda.

 

Obrátenie Izraela

12 Choďže, volaj tieto slová k severu a vrav:

Vráť sa, odpadlica Izrael, hovorí Pán,

nebude sa mi na vás mračiť tvár,

veď som milosrdný, hovorí Pán. –

Nebudem sa hnevať naveky.

13 Len uznaj svoj hriech,

že si bola nevernou Pánovi, svojmu Bohu,

že si blúdila po cestách za cudzincami

pod každým stromom zeleným,

ale na môj hlas si nepočúvala,

hovorí Pán.

 

Obrátenie Júdu. Spása mesiášska

14 Vráťte sa, odbojní synovia – hovorí Pán,

veď ja som vaším manželom!

Nuž vezmem vás: jediného z mesta

a dvoch z pokolenia

a zavediem vás na Sion.

15 I dám vám pastierov podľa svojho srdca,

budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou.

 16 A keď sa rozmnožíte

a budete plodní v krajine,

v tých dňoch – hovorí Pán –

nebudú viac hovoriť:

»Archa Pánovej zmluvy,«

ani im na myseľ nepríde,

nebudú na ňu spomínať ani ľutovať,

ani ju nezhotovia viac.

17 V tom čase sa Jeruzalem bude volať

trónom Pánovým

a zídu sa k nemu všetky národy,

k Pánovmu menu do Jeruzalema;

a už viac nepôjdu

za hriešnou tvrdosťou svojho srdca.

 

18 V ten deň pôjde Júdov dom

k domu Izraelovmu

a prídu spolu zo severnej krajiny

do krajiny, ktorú som dal vašim otcom.

 

Nevďak Izraela

19 Ja som však povedal:

Akože ťa pripočítam k synom

a dám ti rozkošnú krajinu,

najskvostnejšie dedičstvo medzi národmi?

A povedal som: Budeš ma volať: »Otec môj«

a neodstúpiš odo mňa.

20 Ako sa spreneverí žena priateľovi,

tak ste sa mi spreneverili, dom Izraelov,“

hovorí Pán.

 

Vyznanie viny

21 Čuj ! Na holiach počuť plač,

nárek synov Izraela,

lebo si pokrivili cesty,

zabudli na Pána, svojho Boha.

22 „Vráťte sa, odbojní synovia,

vyliečim vašu spurnosť.“

„Pozri, my prichádzame k tebe,

veď ty si Pán, náš Boh!

23 Ozaj klamom sú kopce

i lomoz vrchov.

Len v Pánovi, našom Bohu,

je spása Izraela.

 24 A »Hanba« pohltila mozole našich otcov

(od našej mladosti),

ich ovce a dobytok,

ich synov a dcéry.

 25 Preto ležíme vo svojej hanbe

a zakrýva nás naša potupa;

veď sme zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu,

my i naši otcovia

od svojej mladosti až po dnešný deň;

nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha.“

 

 

1. Dt 24, 2 – 4 zakazuje mužovi vziať si znova za manželku ženu, ktorú raz prepustil, ak sa znova vydala.
2. Arabskí beduíni striehli na púšti, koho by mohli olúpiť.
4. Porov. pozn. k Iz 54, 6.
6. O Joziášovi pozri úvod. – Modlárstvo páchali na výšinách a pod košatými stromami. – O vzťahu Boha k národu pozri pozn. k Iz 50, 1 n.
9. Rozumej: Júda sa klaňal modlám z kameňa a dreva.
11. Judsko dostalo viac milostí. Ak aj napriek tomu ostáva v hriechu, jeho vina je väčšia, než bola vina Izraelského kráľovstva.
16 n. Starozákonná bohoslužba bola sústredená okolo archy zmluvy, no v mesiášskych časoch, o ktorých tu prorok hovorí, už po nej nebudú túžiť. Starozákonné obrady budú teda zrušené, ráz novozákonnej bohoslužby bude celkom iný. Pánovým trónom nebude už archa zmluvy (porov. pozn. k Iz 66, 1), ale celý Jeruzalem, ktorý sa tu predstavuje ako centrum nového, všeobecného, všetkým národom prístupného náboženstva.
24 n. Modly im nepomohli, hoci im obetovali všetko, dokonca aj vlastné deti. „Hanbou“ volali Izraeliti vo svojich jasnejších chvíľach falošného boha Bála. Pretože všetko obetovali „Hanbe“, Bálovi, sú teraz celkom pohrúžení v hanbe.
25. Do Jeremiášovho času.
Kniha proroka Jeremiáša