Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

28 Jeremiáš a Chananiáš. –  1 V tom roku, na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša – v piatom mesiaci štvrtého roku –, mi Chananiáš, syn Azurov, prorok z Gabaonu, povedal v Pánovom dome v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu toto:  2 „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Zlámem jarmo babylonského kráľa. 3 Ešte dva roky a vrátim na toto miesto všetky nádoby Pánovho domu, ktoré babylonský kráľ Nabuchodonozor vzal z tohto miesta a odniesol do Babylonu. 4 A judského kráľa Jechoniáša, syna Joakimovho, a všetkých judských zajatcov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto – hovorí Pán –, pretože zlámem jarmo babylonského kráľa.“

5 Prorok Jeremiáš odpovedal prorokovi Chananiášovi v prítomnosti kňazov a v prítomnosti všetkého ľudu, ktorý stál v Pánovom dome. 6 Prorok Jeremiáš povedal: „Amen! Nech tak urobí Pán! Nech Pán uskutoční tvoje slová, ktoré si prorokoval, že prinavráti nádoby Pánovho domu a všetkých zajatcov z Babylonu na toto miesto. 7 Ale počuj slová, ktoré ti ja poviem do uší a do uší všetkého ľudu. 8 Proroci, ktorí boli odpradávna predo mnou a pred tebou, predpovedali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. 9 Ak prorok predpovedá pokoj, až keď sa splní prorocké slovo, pozná sa, že toho proroka naozaj poslal Pán.“

 10 Vtedy prorok Chananiáš sňal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a polámal ho. 11 A Chananiáš povedal v prítomnosti všetkého ľudu: „Toto hovorí Pán: Takto zlámem jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora ešte do dvoch rokov zo šije všetkých národov.“ – Nato prorok Jeremiáš išiel svojou cestou.

12 Keď už prorok Chananiáš zlámal jarmo zo šije proroka Jeremiáša, prehovoril Pán k Jeremiášovi takto:  13 „Choď a povedz Chananiášovi toto: Takto hovorí Pán: Drevené jarmo si zlámal, nuž urobím miesto neho jarmo železné. 14 Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Železné jarmo položím na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. Budú mu teda slúžiť; dal som mu ešte aj poľnú zver.“ 15 A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Chananiášovi: „Počujže, Chananiáš! Neposlal ťa Pán, ty si falošnou nádejou zavádzal tento ľud. 16 Preto toto hovorí Pán: Pošlem ťa zo zeme preč, tohto roku zomrieš, pretože si hlásal vzburu proti Pánovi.“

17 A prorok Chananiáš zomrel v tom roku, v siedmom mesiaci.

 

 

1. O Gabaone pozri pozn. k 1 Kr 3, 4. Falošný prorok Chananiáš je nám ináč neznámy.
2. Chananiáš robí narážku na symbolický úkon Jeremiáša: 27, 2.
10. Na symbolický úkon odpovedá Chananiáš iným úkonom, pravda, falošným.
13. Pôvodina má „urobíš“, zrejme svojimi falošnými proroctvami.
Kniha proroka Jeremiáša