Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

31 1 V tom čase, hovorí Pán,

budem Bohom všetkým rodom Izraela

a oni budú mojím ľudom.

 

Božie milosrdenstvo zachráni národ

 2 Toto hovorí Pán:

Na pustatine našiel milosť

národ, ušetrený mečom,

do svojho odpočinku išiel Izrael.“

 3 Zďaleka sa mu zjavil Pán:

„Láskou odvekou som ťa miloval,

preto som ti zachoval priazeň.

4 Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa,

panna, Izrael;

ešte sa ozdobíš bubnami,

vykročíš do tanca natešených.

5 Ešte budeš sadiť vinice

na vrchoch Samárie:

čo sadzači zasadia, aj užijú.

 6 Lebo príde deň, keď budú kričať

strážnici na vrchoch Efraima:

»Hor’ sa, poďme na Sion

k Pánovi, svojmu Bohu!«

 

Návrat zo zajatia

7 Lebo toto hovorí Pán:

Jasajte pre Jakuba v radosti

a plesajte nad hlavou národov!

Rozhlasujte, oslavujte a hovorte:

»Pán vyslobodil svoj ľud,

zvyšky Izraela.«

8 Hľa, privediem ich zo severnej krajiny

a z končín zeme ich zhromaždím;

medzi nimi i slepých a chromých,

samodruhé i šestonedieľky:

veľký zástup sa vráti sem.

9 Prichádzajú s plačom,

no vediem ich s potechou,

zavediem ich k potokom vôd

po rovnej ceste, kde sa nepotknú,

lebo som Izraelov otec

a Efraim je môj prvorodený.“

 

Žiaľ sa zmení na radosť

10 Národy, čujte slovo Pánovo;

ohlasujte na ďalekých ostrovoch

a vravte: „Ten, čo rozosial Izrael, pozbiera ho

a ustráži ho ako pastier stádo.“

11 Áno, Pán vykúpi Jakuba,

vyslobodí ho z ruky, čo ho premohla.

12 Prídu a zaplesajú na výšine Siona,

budú sa hrnúť k darom Pánovým,

k obiliu, muštu a oleju,

k mláďatám oviec a statku.

Ich duša bude ako zavodnená záhrada,

nebudú viac mrieť túžbou.

13 Vtedy sa bude panna tešiť v tanci,

i mladíci a starci pospolu.

„Ich smútok zmením na radosť,

poteším ich, rozveselím po žiali.

 14 Opojím dušu kňazov hojnosťou

a môj ľud sa nasýti mojimi darmi“ –

hovorí Pán.

 

 

Ráchelin žiaľ

 15 Toto hovorí Pán:

„Čuj, v Ráme počuť vzdychanie,

prehorký plač,

Ráchel narieka nad svojimi deťmi,

nedá sa potešiť

nad deťmi, pretože ich niet.“

 

16 Toto hovorí Pán:

„Zabráň svojmu hlasu plač

a svojim očiam slzy,

veď tvoja námaha dostane odmenu,

hovorí Pán,

vrátia sa z nepriateľskej krajiny.

17 Je nádej pre tvoju budúcnosť

– hovorí Pán,

synovia sa vrátia na svoje územie.

 

18 Počujem Efraima vzdychať:

»Šľahal si ma, nuž dal som sa šľahať

ako neskrotený junec.

Priveď ma späť a navrátim sa,

veď ty si Pán, môj Boh!

 19 Už som oželel svoj odpad,

a keď som uznal, bil som si stehno,

hanbil som sa a červenal,

lebo som niesol hanbu svojej mladosti.«

20 Či mi je Efraim drahým synom?

Či je rozkošným dieťaťom?

Veď kedykoľvek mu hrozím,

znovu si musím naň spomenúť

a trasie sa mi preň vnútro,

musím sa nad ním zmilovať“

– hovorí Pán.

 21 Postav si stĺpy,

zasaď si kamene,

daj pozor na cestu,

na chodník, ktorým si kráčal;

vráť sa späť, panna, Izrael,

vráť sa sem do týchto svojich miest!

 22 Dokedyže budeš blúdiť,

dcéra odbojná?

Veď Pán stvorí čosi nové na zemi:

Žena obkľúči muža.

 

Požehnanie budúcich čias. – 23 Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: „V judskej krajine a v jej mestách, až obrátim ich osud, budú ešte hovoriť toto slovo:

 

»Pán nech ťa požehná,

spravodlivá niva, svätý vrch!«

 

24 A budú tam bývať spolu

Júda a všetky jeho mestá,

roľníci a sprievodcovia stád.

25 Áno, opojím unavenú dušu

a každú roztúženú dušu naplním.“

 

 26 (Preto som sa zobudil a pozeral,

môj sen mi bol sladký.)

 

27 „Hľa, prídu dni – hovorí Pán, keď zasejem dom Izraelov a dom Júdov semenom ľudí a semenom zvierat.  28 A ako som nad nimi bedlil, keď som mal vytrhávať, rúcať, pustošiť, nivočiť a pôsobiť nešťastie, tak budem bedliť, keď budem mať budovať a sadiť, hovorí Pán.  29 V tých dňoch nebudú viac hovoriť:

 

»Otcovia jedli plánky

a synom stŕpli zuby.«

 

30 Každý zomrie len pre svoj hriech; zuby stŕpnu každému človeku, ktorý je plánky.

 

Nová zmluva. –  31 Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu! 32 Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol Pánom – hovorí Pán. 33 Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela – hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom. 34 Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: »Poznajte Pána!«, pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších – hovorí Pán. Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem.“

 

Nový národ

35 Toto hovorí Pán,

ktorý dáva slnko za svetlo dňu,

určuje mesiac a hviezdy za svetlo noci,

pobúri more, že hučia jeho vlny,

Pán zástupov má meno:

36 „Ak sa tieto zákony otrasú predo mnou,

hovorí Pán,

aj semä Izraela prestane byť národom

predo mnou po všetky dni.“

37 Toto hovorí Pán:

„Ak sa hore dajú zmerať nebesá

dolu preskúmať základy zeme,

aj ja zavrhnem celé semä Izraela

pre všetko, čo urobili – hovorí Pán.

 

Nové mesto.  38 Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a mesto sa vybuduje pre Pána od veže Chananel až po Rožnú bránu.  39 Meracia šnúra však pôjde ďalej rovno ku kopcu Gareb a skrúti sa ku Goe.  40 Celé Údolie mŕtvol a popola a celé pole až po potok Kedron a po uhol Konskej brány na východ bude zasvätené Pánovi. Nikdy viac nebude zbúrané ani zrúcané.“

 

 
2. V národnom nešťastí nezahynú všetci; tí, čo ostanú, pôjdu zo zajatia cez sýrsku púšť do zasľúbenej zeme, ako kedysi z Egypta išli do nej cez Sinajskú púšť.
3. „Zjavil sa mu“ prekladáme podľa LXX. Dnešný hebrejský text a s ním aj Vg číta mylne: „Zjavil sa mi.“
6. Pri obnovení Izraela sa národ zasa zjednotí: severná krajina, zvaná aj Efraim, sa s radosťou pripojí k Sionu, ktorý bol v Južnom kráľovstve.
14. „Opojím dušu kňazov hojnosťou“ znie doslovne: „Opojím dušu kňazov tukom“, čo znamená, že národ bude v hojnosti prinášať obety, takže ani kňazi nebudú trpieť núdzu. Množstvo obetí, pravda, predpokladá hojnosť.
15. Prorok tu obrazne predstavuje Ráchel, Jakubovu manželku, ako matku celého národa. Bola matkou Jozefa a Benjamína. Od Jozefa pochádzajú dva severné kmene, Efraim a Manasses; Benjamínov kmeň bol naopak na území Južného kráľovstva a hlavné mesto národa, Jeruzalem, ktorý bol aj stredom jeho náboženského kultu, bol na území tohto kmeňa. (Podľa Gn 35, 19 – porov. 1 Sam 10, 2 – Ráchelin hrob bol asi 2 km severne od Betlehema.) Podľa Jer 40, 1 v Ráme, dnes Er-Rám, asi 8 km severne od Jeruzalema, zhromažďovali Babylončania po páde Jeruzalema Izraelitov, ktorých chceli odviesť do zajatia. Prorok básnicky opisuje, ako Ráchel narieka nad svojimi nešťastnými synmi. – Podľa Mt 2, 18 bol tento obrazný Ráchelin nárek aj predobrazom náreku betlehemských matiek nad deťmi, ktoré dal povraždiť Herodes.
19. „Biť si stehno“ je prejav veľkého žiaľu.
21. Prorok žiada národ, aby na ceste, ktorou ide do zajatia, postavil kamene a stĺpy, aby vedel, kadiaľ sa má zo zajatia vrátiť.
22. Výklad výrazu: „Žena obkľúči muža“ je veľmi ťažký a neistý. Bude asi znamenať, že žena bude zahrňovať svojho manžela prejavmi priazne a lásky; alebo ešte skôr, že sa žena bude usilovať znovu si získať priazeň manžela, ktorú stratila. Tento zmysel by sa hodil aj do súvisu: Izrael (žena) sa bude v časoch obnovy usilovať získať si priazeň a lásku Boha (manžela: porov. pozn. k Iz 50, 1 n.). Bude to naozaj nová vec, lebo doteraz bol Izrael nevernou manželkou.
26. I keď verš pochádza od Jeremiáša, vložil ho niekto medzi jeho diela na nesprávne miesto.
28. Pozri pozn. k 1, 10. 11; porov. 44, 27; Bar 2, 9.
29. Toto porekadlo bolo bežné (Ez 18).
31 – 34. Opis novej zmluvy je jedným z najkrajších miest nielen Jeremiáša, ale celého Starého zákona. Nová zmluva bude mať ráz duchovný, vnútorný, bude napísaná do sŕdc ľudí (2 Kor 3, 3; porov. Hebr 8, 8 – 12).
38. Veža Chananel bola v severovýchodnej (Neh 3, 1; 12, 39; Zach 14, 10), kým Rožná brána v severozápadnej časti Jeruzalema (2 Kr 14, 13; 2 Krn 26, 9; Zach 14, 10).
39. Miestopisné mená Goa a Gareb sú nám ináč neznáme.
40. Údolie, ktoré sa tu spomína, je údolie Ben Hinnom (pozri pozn. k Iz 30, 33). I miesta, ktoré boli kedysi poškvrnené ľudskými obetami, budú v Novom Jeruzaleme zasvätené Pánovi. Na tomto je vlastne celý dôraz pri opisovaní hlavného mesta nového Božieho kráľovstva. Tu opísaný Jeruzalem je len obrazom tohto kráľovstva, v ktorom sa všetko bude musieť zasvätiť Bohu. – Mnohí tento opis mesta (verše 38 – 40) pokladajú za nepôvodný, lebo nepovažujú za možné, že by Jeremiáš po opise duchovného Božieho kráľovstva a nového národa opísal takto materiálne Nový Jeruzalem. – O Konskej bráne pozri 2 Kr 11, 16, porov. Neh 3, 27 n.
Kniha proroka Jeremiáša