Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

15 Neúprosný Boh. –  1 Pán mi povedal: „Keby Mojžiš a Samuel stáli predo mnou, moja duša nie je pre tento ľud. Pošli ich preč odo mňa, nech odídu! 2 A ak sa ťa opýtajú: »Kdeže pôjdeme?« odpovieš im: Toto hovorí Pán:

Kto je pre smrť, na smrť,

kto je pre meč, pod meč,

kto je pre hlad, na hlad,

kto je pre zajatie, do zajatia.

 

3 Štyri pokolenia vzbudím proti nim – hovorí Pán: meč, aby zabíjal, psy, aby vláčili, vtáky nebies a zverinu zeme, aby žrali a ničili.  4 A urobím ich postrachom všetkých kráľovstiev zeme pre Manassesa, syna Ezechiášovho, kráľa judského, pre to, čo robil v Jeruzaleme.

 

Boh bude trestať

5 Nuž, ktože sa zmiluje nad tebou, Jeruzalem?

A ktože ťa bude ľutovať?

Kto sa u teba ohlási

spýtať sa: »Ako sa máš?«

 

6 Ty si ma odvrhol, hovorí Pán,

chrbát si mi ukázal,

nuž vystrel som proti tebe ruku a zničím ťa,

zunoval som zľutúvať sa.

 

7 Budem ich viať vejačkou

v bránach krajiny,

zbavím detí, znivočím svoj ľud:

nevrátili sa zo svojich ciest.

 

 8 Mám u nich viac vdov,

ako je piesku v mori,

proti matkám mladíkov

privediem ničiteľa na pravé poludnie,

znenazdajky na nich uvalím

hrôzu a zdesenie.

9 Sedemnásobná rodička uvädla,

vydýchla dušu,

ešte za dňa jej zašlo slnko,

zahanbená je a potupená.

 

Čo zvýši z nich, to vydám meču

pred ich nepriateľmi,“ hovorí Pán.

 

Žaloby proroka

 10 Beda mi, mať moja, že si ma zrodila,

muža škriepok a muža hádok pre celú krajinu.

Nepožičiaval som, ani neprijal pôžičku,

jednako ma preklínajú všetci.

 11 Nech je tak, Pane, slúžil som ti dobre

a naliehal som na teba

v čase nešťastia a v čase úzkosti

aj za nepriateľa.

 12 Či sa zlomí železo, železo zo severu a kov?

 

 13 („Tvoj majetok a tvoje poklady dám na lúpež bez náhrady za všetky tvoje hriechy a na celom tvojom území. 14 A urobím ťa otrokom tvojich nepriateľov v krajine, ktorú nepoznáš, lebo sa rozpálil môj hnev a blčí proti vám.“)

 

15 Ty to vieš, Pane, pamätaj na mňa, navštív ma,

pomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch,

pre svoju zhovievavosť nedaj ma uchvátiť,

vedz, že pre teba znášam potupu.

 16 Našli sa tvoje slová a zjedol som ich,

tvoje slová sú mi slasťou a radosťou srdca,

veď sa nazývam tvojím menom,

Pane, Bože zástupov.

17 Nevysedávam v krúžku rozosmiatych,

aby som plesal...

Po tvojej ruke sedím osamelý,

lebo si ma naplnil nevôľou.

 18 Prečo je moja bolesť bez konca

a moja rana nevyliečiteľná,

nechce sa zahojiť?

Azda si mi klamným potokom,

na vodu ktorého sa nemožno spoľahnúť?

 19 Preto takto hovorí Pán:

„Ak sa obrátiš, obrátim ťa,

budeš stáť predo mnou;

ale oddelíš vzácne od bezcenného,

budeš akoby mojimi ústami.

Nech sa títo obrátia k tebe,

ale ty sa neobracaj k nim!

 20 Urobím ťa pre tento ľud

pevným múrom kovovým;

budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa,

lebo s tebou som ja, aby som ťa spasil

a oslobodil, hovorí Pán.

21 Vyslobodím ťa z rúk zločincov

a vykúpim z moci násilníkov.“

 
1. Mojžiš a Samuel boli najmocnejší orodovníci, ktorí prosili u Boha za národ.
4. O Manassesovi a jeho činoch pozri 2 Kr 21, 1 n.; 2 Krn 33, 1 n.
8 n. Ženy stratia mužov, matky synov. Aj nad matkou, ktorá mala sedem synov, zájde slnko šťastia, lebo ich stratí.
10. Verše 10 – 21 sú jedným z miest, ktoré osvetľujú duševné útrapy plachého proroka, ktorý mal také ťažké poslanie (pozri úvod k nášmu prorokovi). Požičiavanie peňazí býva vždy a všade príčinou nepriateľstiev. U vtedajších Izraelitov to tak bolo o to viac, že od pôžičiek nesmeli prijať úrok.
11. Prorok si nezaslúžil nenávisť, veď konal len z poverenia Pána a zastával sa u Boha ešte aj svojich nepriateľov. – Toto by bol asi najpravdepodobnejší zmysel verša, ktorý je veľmi porušený; preklady sa rozchádzajú.
12. V starých časoch pokladali železo, dovážané zo severných krajov, za zvlášť tvrdé. U Izraelitov bolo toto železo asi symbolom nepriateľa, symbolom babylonských zbraní. Ale verš je taký porušený, že sa mnohí ani nepokúšajú preložiť ho. Staré preklady tiež neponúkajú vhodný zmysel. Mnohí pokladajú verš za neskorší dodatok.
13 n. Verše nepatria do tejto osnovy. Sú písané prózou, rušia súvislosť a sú veľmi podobné veršom 17, 3 – 4. Odtiaľ sa omylom dostali sem.
16. Porov. Ez 2, 8; 3, 1 n. – Jeremiáš bol prorok Jahveho, nazýval sa teda jeho menom.
18. V Palestíne je mnoho potokov, ktoré v lete celkom vyschnú, pútnik by sa darmo spoliehal, že v nich nájde vodu.
19. Prorok začal strácať dôveru v Pána, preto sa musí obrátiť, potom ho aj Pán obráti a urobí ho zasa svojím dôveryplným prorokom. Pravda, len tak bude môcť opäť hovoriť v Pánovom mene (bude Pánovými ústami), ak bude ohlasovať len jeho cenné reči a nie svoje malomyseľné, bezcenné žaloby.
20. Porov. 1, 18.
Kniha proroka Jeremiáša