Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

48 Proti Moabčanom.  1 O Moabe. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela:

 

„Beda Nebu, veď je zničené,

potupený a podmanený je Kirjataim,

potupený je hrad a zrúcaný.

 2 Slávy Moabu už niet.

V Hesebone mu stroja nešťastie:

Poďme, zničme ho, nech nie je národom.

Aj ty, Madmen, zamĺkneš,

príde za tebou meč.

 3 Čuj krik z Horonaimu,

veľké pustošenie a rúcanie.

4 Zlomený je Moab,

kričia, že ich počuť až do Segoru.

5 Áno, hore svahom Luitu

vystupujú v plači.

Áno, na svahu Horonaimu

počuť krik pre skazu.

 6 Bežte a zachráňte si život

a buďte ako tamariška na púšti.

 7 Pretože si dúfal v svoje diela a poklady,

aj teba podmania!

Kamoš pôjde do zajatia,

jeho kňazi a kniežatá tiež.

8 A ničiteľ vnikne do každého mesta,

ani len jediné mesto sa nezachráni;

zhynie údolie a skazu vezme pláň,

ako riekol Pán.

 9 Dajte krídla Moabu,

nech letom unikne!

Jeho mestá obrátia sa na púšť,

že nebude v nich obyvateľov.

 10 Zlorečený, kto koná Pánovo dielo nedbalo,

zlorečený, kto si odťahuje meč od krvi!

 11 Moab bol nerušený od mladosti,

spočíval na svojich kvasniciach,

neprelieval sa z nádoby do nádoby

a do zajatia nešiel,

preto trvala jeho chuť

a vôňa sa mu nezmenila.

 

12 Preto veru prídu dni, hovorí Pán, keď pošlem prelievačov a nachýlia ho, vyprázdnia jeho nádoby a krčahy mu porozbíjajú.  13 Moab ostane v hanbe pre Kamoša, ako Izraelov dom ostal v hanbe pre Betel, svoju nádej.

 

14 Čo vravíte: »Hrdinovia sme

a mocní chlapi do boja«?

 15 Moab bude zničený, vystupujú do jeho miest,

jeho vybraná mlaď zostupuje na jatku,

hovorí Kráľ,

volá sa Pán zástupov.

16 Blíži sa skaza Moabu,

jeho nešťastie sa veľmi ponáhľa.

17 Ľutujte ho všetci z jeho okolia

a všetci, čo poznáte jeho meno,

vravte: »Ako sa len zlomila

silná palica, berla okrasná.«

 18 Dolu z nádhery, seď o smäde,

obyvateľka, dcéra Dibonu,

veď ničiteľ Moabu útočí na teba,

zrúca tvoje pevnosti!

 19 Postav sa na cestu a vyzeraj,

obyvateľka Aroeru,

pýtaj sa bežcov a utečencov.

Povedz: »Čo sa stalo?«

20 V hanbe je Moab, áno, podlomil sa,

kvíľte a volajte,

zvestujte pri Arnone,

že Moab je zničený.

 

 21 Príde súd na krajiny roviny, na Helon, na Jasu, na Mefaat, 22 na Dibon, na Nebo, na Bet-Debelaim, 23 na Kirjataim, na Bet-Gamul, na Bet-Maon, 24 na Kariot, na Bosru a na všetky mestá moabskej krajiny, či sú ďaleko, alebo blízko.

 

 25 Odrazený je roh Moabu

a jeho rameno je zlomené,

hovorí Pán.

26 Opojte ho, veď sa dvíhal nad Pána,

nech sa Moab váľa v tom, čo vydávil,

nech je aj on na posmech.

 27 A či ti Izrael nebol na posmech?

Či ho dochytili medzi zlodejmi,

že si vždy pokyvoval hlavou, keď si s ním hovoril?

 28 Opustite mestá a bývajte v bralách,

obyvatelia Moabu,

buďte ako holub,

ktorý hniezdi na okraji dier.

 

 29 Počuli sme o pýche Moabu, veľmi pyšný je,

o jeho namyslenosti, pýche, nadutosti, povýšenosti srdca.

30 Ja poznám – hovorí Pán – jeho prchkosť;

má nezmyselné reči, nezmyselné činy.

 31 Preto kvílim pre Moab,

pre celý Moab volám,

pre ľudí z Kír-Cheresu vzdychám.

 32 Viac ako Jázer oplakávam

vinohrad Sabamy.

Tvoje výhonky prekračovali more,

siahali až k (moru) Jázeru:

do tvojej oberačky a tvojho vinobrania

vpadol ničiteľ.

 33 I zmizla radosť a plesanie

zo záhrad a z krajiny moabskej.

Urobím koniec vínu v lisoch,

šliapač nešliape,

ujúkanie nie je ujúkaním.

 

 34 Krik znie od Hesebonu k Eleale,

až k Jase vydávajú hlas.

Od Segoru až k Horonaimu,

k tretiemu Eglatu;

veď aj vody Nimrimu

sa na púšť obrátia.

35 A urobím v Moabe koniec

– hovorí Pán,

tým, čo vystupujú na výšinu

a okiadzajú bôžikov.

36 Preto moje vnútro vzlyká

pre Moaba ako flauta,

moje srdce pre ľud z Kír Cheresu

ako flauta vzlyká,

lebo stratili svoje zvyšky.

 37 Veď každá hlava je plešivá

a každá brada oholená,

na každej ruke zárezy

a na každých bedrách vrecovina.

38 Na všetkých strechách Moabu

i na jeho uliciach všetko narieka,

lebo som zlomil Moab

ako odpornú nádobu

– hovorí Pán.

39 Ako je zničený! Kvíľte!

Ako Moab obrátil s hanbou šiju!

Moab bude posmechom a hrôzou

všetkým, ktorých má vôkol seba.

 

 40 Lebo toto hovorí Pán:

Pozri, letí ako orol,

rozprestiera krídla nad Moabom.

41 Podmanené sú mestá

a zaujaté pevnosti.

Srdce hrdinov Moabska však ten deň bude

ako srdce ženy, ktorá rodí.

 

42 Moab bude zničený, nebude národom,

pretože sa vyvyšoval nad Pána.

 43 Strach, jama a osídlo

pre teba, obyvateľ Moabu

– hovorí Pán.

44 Kto unikne hrôze, padne do jamy,

a kto vystúpi z jamy, chytí sa do osídla;

áno, toto dopustím na Moab

v roku jeho navštívenia

– hovorí Pán.

 

 45 V tieni Hesebonu zastanú

utečenci bez moci.

Veď z Hesebonu vyšľahne oheň

a plameň z domu Sehona

i strávi sluchy Moabu

a temä zúrivcov.

46 Beda ti, Moab,

zahynul ľud Kamoša,

veď ti synov odviedli do zajatia

a tvoje dcéry do vyhnanstva.

 

47 Ale obrátim osud Moabu

na konci dní,“ hovorí Pán.

 

Potiaľto je súd nad Moabom.

 
1. Nebo je mesto, ktoré ležalo poblíž vrchu Nebo, dobre známeho z Mojžišových dejín. – Kirjataim, dnes Kurejat, je tiež moabské mesto medzi Madabou a Dibonom, trochu však západne. – Toto Jeremiášovo proroctvo má mnohé spoločné myšlienky a výrazy s podobným Izaiášovým proroctvom: Iz 15 – 16.
2. O Hesebone pozri pozn. k Iz 15, 4. – Madmen je totožné s Madabou (Iz 15, 2).
3 – 5. Porov. Iz 15, 5. Tam sa spomínajú aj mestá Horonaim, Segor a Luit. – Verš 5 treba opraviť podľa Iz 15, 5 d-e.
6. Porov. 17, 6.
7. Kamoš bol bohom Moabčanov.
9. Začiatok verša je veľmi neistý. Vg má: „Dajte Moabu kvet, nech odchádza v kvete!“
10. Je to výzva na zhubcu, aby svoje dielo vykonal dôkladne, lebo Moabsko odsúdil na zánik Boh, koná teda dielo Boha.
11. Podobenstvo je prevzaté z prípravy vína.
13. V Beteli konali príslušníci Severného (Izraelského) kráľovstva nezákonitú bohoslužbu, ba modloslužbu; pozri 1 Kr 12, 29 a pozn.
15. Začiatok verša treba opraviť podľa verša 18. – Vg prekladá: „Spustošený je Moab, jeho mestá vyhubili.“
18. „O smäde“ sa mnohým vidí nemožné, preto menia osnovu: „seď v blate“ alebo „seď v suchej zemi“. – Dibon pozri pozn. k Iz 15, 2.
19. Aroer, dnes Araír, leží južne od Dibonu, ale ešte na severnej strane rieky Arnon.
21 – 24. Tieto verše podávajú zoznam ohrozovaných, dnes už väčšinou nezistiteľných moabských miest.
25. Roh a rameno sú symbolom moci.
27. Porov. 2, 26. – Kývať na niekoho hlavou bolo znakom opovrhnutia.
28. Koniec verša je porušený. Niektorí menia osnovu: „ktorý hniezdi na púšti v diere“.
29. Počnúc týmto veršom je paralelizmus s Iz 15 – 16 veľmi častý.
31. Kír-Cheres je Kír-Charošet; pozri pozn. k Iz 16, 7.
32. Sabamu a Jázer pozri u Iz 16, 8. Slovo v zátvorke nepatrí do osnovy; pozri pozn. k Iz 16, 8.
33. Pri šliapaní hrozna ujúkali od radosti, teraz budú ujúkať od bôľu a hrôzy; nie každé ujúkanie je teda rovnaké.
34. Eleale pozri Iz 15, 4. – K výkladu porov. Iz 15, 5 – 8.
37. O znakoch smútku pozri pozn. k 16, 5 – 7.
40 n. „Orol“ – Boh alebo ľudský vykonávateľ trestu. – Porov. tieto verše s 49, 22.
43 n. Porov. Iz 24, 17 n.
45. Osnovu sme trochu opravili: miesto „z domu“ má osnova „spomedzi“, čo je iste chybné. – Sehon bol kráľom Amorejčanov; zaujal moabské mesto Hesebon a urobil si z neho sídelné mesto. Izraeliti ho pri vstupe do zasľúbenej zeme porazili; porov. Nm 21, 21 n., najmä verše 26 – 29.
Kniha proroka Jeremiáša