Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

25 Predpoveď o sedemdesiatročnom zajatí. – 1 Slovo, ktoré dostal Jeremiáš o celom judskom ľude vo štvrtom roku Joakima, syna Joziášovho, kráľa judského – to bol prvý rok babylonského kráľa Nabuchodonozora –, 2 a ktoré prorok Jeremiáš oznámil celému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema:

3 „Od trinásteho roku Joziáša, syna Amonovho, kráľa judského, až podnes je to dvadsaťtri rokov, čo Pán hovorí ku mne. I hovoril som k vám bez prestania, no nepočúvali ste. 4 Pán k vám jednostaj posielal rozličných svojich sluhov, prorokov, ale nepočúvali ste a ucho ste pozorne nenaklonili. 5 Hovoril: »Vráťte sa každý zo svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov, tak ostanete bývať v krajine, ktorú dal Pán vám a vašim otcom od vekov naveky. 6 A nechoďte za cudzími bohmi, neslúžte im a neklaňajte sa im; nedráždite ma dielom svojich rúk, potom vás nebudem trestať. 7 Ale nepočúvali ste na mňa – hovorí Pán –, chceli ste ma hnevať dielom svojich rúk na vlastné nešťastie.«

8 Nuž toto hovorí Pán zástupov: Pretože ste nepočúvali moje slová,  9 hľa, pošlem a zoberiem všetky kmene severu (hovorí Pán – aj Nabuchodonozorovi, kráľovi Bábela, svojmu sluhovi) a privediem ich proti tejto krajine a proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom. Splním na nich kliatbu, obrátim ich na hrôzu a posmech a na večnú púšť.  10 Odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas mlynčekov a svetlo lampy.  11 Celá táto krajina bude vyhnanstvom a hrôzou a tieto národy budú slúžiť sedemdesiat rokov babylonskému kráľovi.  12 A až uplynie sedemdesiat rokov, potrescem babylonského kráľa i ten ľud – hovorí Pán – pre ich hriech, aj krajinu Chaldejcov a obrátim ju na večitú púšť. 13 Privediem na tú krajinu všetky svoje hrozby, ktoré som proti nej vyhlásil, všetko, čo je napísané v tejto knihe, čo Jeremiáš prorokoval proti všetkým národom. 14 Lebo aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi; odplatím im podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk.“

 

Pánov kalich. – 15 Lebo toto mi povedal Pán, Boh Izraela: „Vezmi z mojej ruky tento vínový kalich hnevu a daj ho piť všetkým národom, ku ktorým ťa pošlem. 16 Napijú sa a budú sa tackať a šalieť pred mečom, ktorý medzi nich pošlem.“ 17 Vzal som teda z Pánovej ruky kalich a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Pán poslal.  18 Jeruzalem, mestá Judska, jeho kráľov, jeho kniežatá, aby som ich vydal na zborenisko, na hrôzu, na posmech a na kliatbu (ako je tomu dnes); 19 faraóna, egyptského kráľa, jeho sluhov, jeho kniežatá a celý jeho ľud;  20 celú zmiešaninu národov a všetkých kráľov krajiny Us; všetkých kráľov filištínskej krajiny: Askalon, Gazu, Akaron a zvyšky Azotu. 21 Edom, Moab a synov Amonových, 22 všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidonu a kráľov pobrežia, ktoré je za morom.  23 Dedan, Temu, Buz a všetkých, čo si holia okraj.  24 Všetkých kráľov Arabska (a všetkých kráľov miešaniny), ktorí bývajú v púšti.  25 Všetkých kráľov Zamriho, všetkých kráľov Elamu a všetkých kráľov Médey,  26 všetkých kráľov severu, blízkych i vzdialených od seba, a všetky kráľovstvá sveta, ktoré sú na povrchu zeme. Kráľ Sesak však bude piť po nich.

27 „A povieš im: Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Pite a opite sa, dávte a padnite, aby ste nevstali pre meč, ktorý pošlem medzi vás. 28 A ak sa budú zdráhať vziať z tvojej ruky kalich a piť, povieš im: Toto hovorí Pán zástupov: Veruže budete piť! 29 Lebo, hľa, ja začínam nešťastie v meste, ktoré sa volá mojím menom, a vy by ste boli ušetrení? Nebudete ušetrení, pretože ja zavolám meč na všetkých obyvateľov zeme – hovorí Pán zástupov.  30 Ty im však prorokuj všetky tieto veci a povedz im:

 

Pán kričí z výsosti,

zo svojho svätého príbytku vydáva hlas,

hlasno kričí nad svojimi nivami,

rozozvučí ujúkanie ako šliapači

proti všetkým obyvateľom zeme.

31 Hrmot preniká až do končín zeme,

pretože Pán má spor s národmi;

on sa súdi s každým človekom,

zlých odovzdá meču

– hovorí Pán.

32 Toto hovorí Pán zástupov:

Hľa, pohroma ide z národa na národ,

zo strání zeme dvíha sa veľká búrka!“

33 A Pán ich porazí v ten deň

od jedného konca zeme po druhý;

neoplačú, nezoberú a nepochovajú ich,

budú hnojom na povrchu poľa.

 34 Kvíľte, pastieri, a volajte,

zvíjajte sa, vodcovia stád,

je zvrchovaný čas pozrážať (a rozohnať) vás,

popadáte sťa vybrané barany.

35 Zhynulo útočište pastierov

a útulok vodcov stáda.

36 Čuj, krik pastierov,

kvílenie vodcov stáda!

Veď Pán spustošil ich pastvu!

37 A pre blčiaci Pánov hnev

zmĺknu nivy pokojné.

 38 Opustil ako lev svoju húštinu,

veď ich krajina ostala púšťou

pre ničiaci meč

a pre blčiaci Pánov hnev.

 
9. Slová, ktoré sme dali do zátvoriek, sú neskorším dodatkom; v LXX ich niet. – O kliatbe, o akej je tu reč, pozri pozn. k 1 Sam 15, 3.
10. Porov. 7, 34; 16, 9. – V tých krajoch sa večer ozývali kamenné mlynčeky, na ktorých mleli múku na nasledujúci deň.
11. Tu sa prvý raz udáva, ako dlho má trvať babylonské zajatie. Toto proroctvo povedal Jeremiáš vo 4. roku panovania Joziáša. To bol rok 605 pred Kr. V tom roku bola bitka pri Karkemiši, ktorou sa začína nadvláda Nabuchodonozora aj nad Judskom. Keď počítame sedemdesiat rokov od tohto roku, babylonské zajatie by bolo malo skončiť roku 535 pred Kr. V skutočnosti však vydal Kýros oslobodzovací dekrét už v roku 538, týmto rokom sa teda úradne už skončilo babylonské zajatie. Z toho vidno, že číslo 70 je číslo zaokrúhlené a netreba ho brať presne.
12. Proroctvo proti Babylonu je v kap. 50 – 51.
18. Slová v zátvorke nepatria do osnovy. Porov. pozn. k 3, 25.
20. Krajina Us (Hus), Jóbova vlasť, sa v Gn 36, 28; Nár 4, 21 spomína pri Arábii, juhovýchodne od Palestíny.
23. Dedan, Tema a Buz boli arabské kmene; porov. Iz 21, 13 – 14. – O holení okraja hlavy pozri pozn. k 9, 24 n.
24. Slová v zátvorke sa sem dostali iba omylom.
25. Kmeň Zamri, ktorý je nám ináč neznámy, v LXX sa nespomína. O Médoch pozri Iz 13, 17, o Elame Iz 11, 11.
26. Sesak je iné meno pre Babylon.
30. Šliapači pri šliapaní vína veselo ujúkali (porov. Iz 16, 10). No Pánovo „ujúkanie“ bude pre národy hrozné, ako bojový výkrik nepriateľa.
34. Slovo v zátvorkách nepatrí do textu. Výraz „sťa vybrané barany“ sme vzali zo LXX; pôvodina a s ňou aj Vg číta „sťa vybrané nádoby“.
38. „Pre ničiaci meč“ pozri LXX. Dnešný hebrejský text a s ním aj Vg je narušený, číta: „Od hnevu holuba“ (?).
Kniha proroka Jeremiáša