Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

26 Reč o chráme. –  1 Na začiatku panovania Joakima, syna Joziášovho, kráľa judského, oznámil Pán túto reč: 2 „Toto hovorí Pán: Zastaň si v predsieni Pánovho domu a hovor všetkým mestám Judska, ktoré prichádzajú pokloniť sa v dome Pánovom, všetky slová, ktoré som ti rozkázal povedať im; nevynechaj ani slovíčko! 3 Hádam počúvnu a vráti sa každý zo svojej zlej cesty a ja oľutujem nešťastie, ktoré pre ich zločinné skutky zamýšľam na nich dopustiť. 4 A povieš im: Toto hovorí Pán: Ak ma nepočúvnete a nebudete kráčať podľa zákona, ktorý som vám dal, 5 ak nebudete počúvať slová mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične k vám posielam, hoci ich neposlúchate, 6 vtedy naložím s týmto domom ako so Šílom a toto mesto dám ako kliatbu všetkým národom zeme.“

7 Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome Pánovom. 8 A keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Pán kázal povedať celému ľudu, chytili ho kňazi, proroci a všetok ľud s výkrikom: „Musíš zomrieť! 9 Prečo si prorokoval v mene Pánovom: »Tento dom bude ako Šílo a toto mesto spustne, nebude obývané.«?“ A všetok ľud sa zhrnul v Pánovom dome k Jeremiášovi.  10 Keď sa dopočuli o týchto veciach judské kniežatá, vybrali sa z kráľovho domu hore do Pánovho domu a zasadli si pri vchode Novej brány Pánovho domu. 11 Vtedy kňazi a proroci hovorili kniežatám a všetkému ľudu: „Výrok smrti si zasluhuje tento človek, pretože prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši.“

12 Ale Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: „Pán ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli. 13 Napravte teda svoje cesty a svoje činy a počúvajte hlas Pána, svojho Boha, potom Pán oľutuje zlo, ktoré ohlásil proti vám. 14 Ja však, pozrite, som vo vašej moci, urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. 15 Ale dobre si uvedomte, že ak ma usmrtíte, nevinnú krv uvalíte na seba, na toto mesto a na jeho obyvateľov, lebo ma naozaj Pán poslal k vám, aby som vám povedal do uší všetky tieto slová.“

16 Tu povedali kniežatá a všetok ľud kňazom a prorokom: „Tento človek nezasluhuje smrť, pretože nám hovoril v mene Pána, nášho Boha.“ 17 Vstali aj muži spomedzi starších krajiny a povedali celému zhromaždenému národu:  18 „Micheáš z Morešetu bol prorok v dňoch judského kráľa Ezechiáša a povedal celému judskému ľudu:

 

»Toto hovorí Pán zástupov:

Sion zorú ako roľu,

Jeruzalem bude zborenisko

a chrámový vrch lesná výšina.«

 

19 Nuž či ho judský kráľ Ezechiáš alebo niekto z Judska usmrtil? Či sa nebál Pána a neprosil ho, takže Pán oľutoval nešťastie, ktoré proti nim ohlásil? A my máme spáchať veľký zločin proti sebe samým?“

 

Smrť proroka Uriáša. –  20 Ešte prorokoval v mene Pánovom akýsi muž, Uriáš, syn Semeiášov, z Kirjatiarimu. A prorokoval proti tomuto mestu a proti tejto krajine všetko to isté, čo Jeremiáš. 21 I počul jeho slová Joakim, všetci jeho dôstojníci a všetky kniežatá, takže ho kráľ hľadal, aby ho usmrtil. Keď to Uriáš počul, bál sa, utiekol a uchýlil sa do Egypta.  22 Kráľ Joakim poslal do Egypta mužov, (Elnatana, syna Achoborovho, a mužov s ním do Egypta).  23 I vyvliekli Uriáša z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Joakimovi; ten ho dal zabiť mečom a jeho mŕtvolu dal hodiť do hrobky pospolitých ľudí.  24 Ale Achikam, syn Safanov, držal ruku nad Jeremiášom, aby ho nevydali na smrť do rúk ľudu.

 
1 n. Všimni si aj poznámky ku kap. 7, ktorá obsahuje podobnú chrámovú reč.
10. Judské kniežatá boli vysokými svetskými úradníkmi. Poloha „Novej brány“ chrámu nie je nám už dnes známa.
18. Spis tohto proroka Micheáša máme medzi dvanástimi malými prorokmi. Miesto, na ktoré sa starší ľudu odvolávajú, je Mich 3, 12.
20. Z prípadu, ktorý sa opisuje v predchádzajúcej stati, by sa mohlo zdať, že sa Jeremiášovi vrstovníci báli siahnuť na život niektorého proroka. Aby bolo vidieť, že to tak nebolo a že Jeremiášov život bol v ustavičnom nebezpečenstve, pripojil buď sám Jeremiáš, alebo jeho učeník Baruch stať veršov 20 – 24, ktorá zaznačuje osud ináč nám neznámeho proroka Uriáša. – O Kirjatiarime pozri pozn. k 1 Sam 6, 21.
22. Slová v zátvorkách sú asi neskorší dodatok.
23. Kráľ zostril Uriášov trest tým, že ho nedal pochovať do rodinnej hrobky.
24. Achikam je asi totožný s Achikamom spomínaným v 2 Kr 22, 12. Aj Achikamov syn, neskorší správca krajiny Godoliáš, bol naklonený Jeremiášovi (porov. 40, 5).
Kniha proroka Jeremiáša